นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 926
ความเห็น: 0

เทศกาลเดือน 5- 6

เทศกาลรำลึกถึงบรรพบุรุษ เป็นโอกาสของการแสดงถึงกตัญญูกตเวทีและความรู้รักสามัคคีของคนรุ่นปัจจุบัน

     ขอบคุณ  คุณผลิดา  บุญแก้ว  จากบันทึกข้อดีการเขียนเรื่องตนเอง  ด้วยความรู้สึกบกพร่องของความเป็นเจ้าถิ่น  ที่ไม่ได้ช่วยให้คนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะคนเมืองเข้าใจสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆ   การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างตามเทศกาลโดยเฉพาะนักศึกษา   ซึ่งปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยพยายามปิดหลายวันในโอกาสเทศกาลต่างๆ   ให้เป็นวันหยุดพิเศษ   แต่เมื่อมองเป้าหมายหรือกิจกรรมรองรับคืออะไร   1. หยุดให้กลับบ้านไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัว   2.หยุดให้ได้เรียนรู้ความจริงใกล้ตัวที่อยู่นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนในถิ่น

      เมื่อย้อนกลับมาดูตนสมัยเป็นนักศึกษา  วันหยุด  ปิดเทอม  เป็นโอกาสสำหรับการได้ศึกษาความจริงนอกห้องเรียน    จัดค่าย   ไปเที่ยวบ้านเพื่อน   พาเพื่อนไปเที่ยวบ้าน   ไปเที่ยวกับครู   พาครูไปเที่ยว  เป็นกลุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้างตามองค์ประกอบ  การทำกิจกรรมต่างๆช่วยให้เราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างไม่รู้ตัว  การจัดค่ายต้องเตรียมกรรมการ   หาทุน   ประสานงาน  สำรวจค่ายการดำเนินการต่างๆโดยเป็นการเรียนรู้  จากรุ่นพี่  จากเพื่อน   จากคนขับรถ  อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทน้อยมาก  รอปรึกษาเมื่อต้องประสานหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นทางการ  เป็นการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนบทบาทตนเองจากมือที่หงายเป็นมือที่ควำ่  (จากผู้รับเป็นผุ้ให้)  บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเกื้อกูลและแบ่งปัน

    ตอนเป็นอาจารย์ในช่วง  10  ปีแรกก็ยังมีกิจกรรมเหล่านี้  แต่ช่วงหลังห่างหาย  เพราะประเด็นความซับซ้อนในการจัดการ  และทุกอย่างถูกมองเป็นความเสี่ยง  โอกาสจึงถูกปิดกั้น   หาคนก้าวออกมาเดินนำหน้าในการสร้างโอกาส

    เทศกาลเดือน  5  ที่ผ่านมานอกจากสงกรานต์  เชงเม่ง วันว่างป่าช้า   ทำบุญบัว  (ที่เก็บกระดูก) ใครมีบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนก็ไปรวมตัวกันที่นั้น การทำขวัญข้าว   ฉลองซังข้าว   การเยี่ยมเยียนรดน้ำขอพรญาติ ตามประเพณีและความสะดวกของแต่ละครอบครัว   ใครเป็นเขย  สะใภ้ของที่ใดก็เข้าไปร่วมเรียนรู้    ฐานวัฒนธรรมคือที่มาของภูมิปัญญาแต่ละด้านของการอยู่ร่วมกันอย่างสุข  สงบในชุมชน  สังคม  หรือ  ที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  แต่อาจเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่สัมพันธ์กับญาติมิตร  จะได้ไม่ต้องรับรู้สิ่งที่เป็นความขัดแย้ง  ที่เรียกว่าการมีกรรมเป็นเผ่าพันธู์  แต่ก็ได้เรียนรู้จากความเป็นพลโลกภายใต้ความสัมพันธ์ของความเป็นโลกาภิวัฒน์

    เทศกาลเดือน 6  ไหว้ครูหมอ - ตายาย  ไหว้เจ้าที่  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน หมอยา  หมอกระดูก  หมอเริม   หมอตำแย  หมอแผนโบราณ หมอขวัญ  หมอเจ้าที่ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนที่เจ็บป่วยในชุมชนหรือต่างถิ่นที่ถูกเรียกขาน-วานใช้ให้ไปดูแล รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและพิธีกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้มักได้รับการถ่ายทอดสืบมาจากรุ่นสู่รุ่น  การถูกเรียกขานว่าเป็น"หมอเถื่อน" อาจจะบั่นทอนจิตใจ  กำลังใจในการทำหน้าที่ จนคนรุ่นหลังไม่กล้ารับการถ่ายทอดหรือไม่ยอมรับช่วงเรียนรู้ต่อ  แต่เมื่อสังคมต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม   ที่การแพทย์แบบแยกส่วนไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนได้   ภูมิปํญญาที่หลงเหลืออยู่ก็ได้รับการฟื้นฟูและปรับตัวนำความรู้ที่มีในสังคมมาบูรณาการในชีวิตได้อย่างลงตัวเหมาะสม กับการแก้ปัญหาได้   จนพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ผสมผสานร่วมกัน   อันเป็นที่มาของนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย   ในนามของการแพทย์พหุลักษณ์

      สิ่งสำคัญที่รับรู้จากคนที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอ  คือหัวใจ  ของความห่วงใย  เมตตา  เอื้ออาทร  ต่อเพื่อนบ้านโดยมักจะมีคนมาปรึกษาหารือเรื่องความทุกข์ทั้งทางกายหรือทางใจ  นั้นคือการสืบทอดทางจิตวิญญาณที่ได้รับมาโดยไม่รู้ตัว   วันไหว้ครูหมอจะรวมตา-ยายไปด้วย  เป็นการรวมญาติของคนที่มีสายตระกูลเดียวกัน  ที่สืบญาติ-สาวโยด  มาทำพิธีร่วมกัน บางคนก็มาแก้บน  น่าจะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เสริมความมั่นใจให้กับลูกหลานที่ทำหน้าที่อยู่  เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับในบทบาท  ที่เป็นเวทีสาธารณะของการทอดบทเรียนชีวิต   ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน  บรรยากาศเช่นนี้ใช่ไหมที่เสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  ว่าเราก็ดูแลสุขภาพกันเองได้  หากมีผู้รู้ที่หลากหลาย  หรือผู้เชี่ยวชาญในบางด้านช่วยเสริมความรู้  เป็นที่ปรึกษา  คงช่วยให้เกิดเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเข้มแข็งขึ้น   มีใครทำหน้าที่ช่วยจัดการความรู้เพื่อการตรวจสอบ  ค้นคว้าเชื่อมโยงให้ลึกซึ้งมากขึ้น  ก็สามารถที่จะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลสุขภาพในความจริงของบริบทชุมชน  สังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ต่อไป

     พลังอำนาจของความรู้  เพื่อการดูแลตนเอง  การทำความดีลดทุกข์สร้างสุขให้ผู้ที่เจ็บป่วย  อันเป็นมุมของการพึ่งตนเอง

     จากการเข้าร่วมรับรู้ในบรรยากาศไหว้ครูหมอติดต่อกันมา  5-6  ปี  นับถึงรุ่นทวดก็รู้ที่มาของ   สกูลแพทย์-สวัสดิ์  คนที่ทำหน้าที่เป็นหมอของพี่น้องผองเพื่อนและทำพิธีไหว้ครูหมอของทุกๆปีกำลังนอนป่วย     รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  พรุ่งนี้จะมีคนใหม่ทำหน้าที่ให้เราได้มีโอกาสแสดงความเคารพบรรพบุรุษแทน

     วันพฤหัสแรกของเดือน  6  วันไหว้ครูหมอ-ตา-ยาย   สกูลแพทย์-สวัสดิ์

     วันลาพักผ่อนประจำปีหากไม่ติดการจัดการเรียนการสอนปีนี้ตรงกับ  23 เม.ย

    ข้อดีของการเขียนเรื่องตนเอง

     1. เชื่อมั่น ว่าถึงวันที่ควรถ่ายทอดเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมตนเองช่วยให้เข้าถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้ป่วยหรือเจ้าของสุขภาพ  เสริมในสิ่งที่เหมาะตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มอำนาจของการฟื้นหาย  ให้กำลังใจครอบครัวและญาติช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสงบ

    2.ช่วยเก็บความจำดีๆเอาไว้  คุณความดีของการทำหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเจ็บป่วย  

    3.รับฟังสิ่งที่อยู่ภายในเป็นการเรียนรู้ของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ  สามารถแสดงบทบาทได้เหมาะสมตามความรู้  ความสามารถแห่งตน

    4.ช่วยเยียวยาจิตใจตนเอง  ในบทบาทของคนทำงานด้านสุขภาพ  การเปิดรับ  เรียนรู้  ถ่ายทอด ให้คนอื่นได้รับรู้   เข้าใจ  ร่วมเรียนรู้  จะเป็นพลังอำนาจสำหรับความร่วมมือในการให้การดูแลที่เหมาะสมลงตัวตามบริบทที่เกี่ยวข้อง

    5.ได้ฝึกการวาง  เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง  ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้  ให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น  เมื่อทำดีเต็มที่ ตามศักยภาพ  สุขเต็มที่  ไม่มีอะไรคาใจ  ไม่เอาอะไร  สุดยอดคือความอิ่มเอิบเบิกบาน

     ด้วยความขอบคุณ

      เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

         ยาดมเอง

 

 

 

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 April 2015 15:33 Modified: 22 April 2015 15:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ