นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1979
comment: 0

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1

นวัตกรรมทางสังคมที่รวมผู้ที่ทำงานจิตอาสาในทุกภาคส่วนมารวมตัวเพื่อการแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน ทำให้เกิดการเชื่อมเป็นเครือข่าย

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้  ครั้งที่ 1

    20  มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.) ด้วยการมีส่วนร่วมของพลังจิตอาสาจากประชาชนในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป้าหมาย"สุขภาพดีถ้วนหน้า" ในปี 2543 เป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสุขภาพตั้งแต่ปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5  โดยอาศัยบทเรียนหนึ่งของสังคมไทยที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขององค์การอนามัยโลก ที่มีเป้าหมายคือการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  โดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานร่วมกัน  จนถึงวันนี้ อสม.คือกลไกสำคัญของชุมชนในการร่วมเรียนรู้และดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานอื่นๆในการขับเคลือน "สุขภาพดีไม่มีขายอยากอยากได้ต้องสร้างเอง  และร่วมสร้าง"  ที่เป็น"การสร้างนำซ่อม" ด้วยสภาพ"การซ่อมนำสร้าง"ที่เกินกำลัง  จนปัจจุบัน อสม.คือ นักจัดการสุขภาพชุมชน  สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี่

     21 มีนาคม  2561 วันมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่รวมผู้ที่ทำงานจิตอาสาในทุกภาคส่วน  มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนของการทำงาน  ทำให้เกิดการเชื่อมเป็นเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การสานพลังในการทำเรื่องที่สังคมต้องการ/ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมพัฒนาศักยภาพคน เพื่อสังคมปัจจุบันและอนาคต  มิติหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ของสงขลานครินทร์ที่เป็น ***Social  engagement*** ในความคิดเห็นส่วนตัว สิ่งนี้คือ นวัตกรรมทางสังคม  ที่เกิดขึ้นเพื่อการก้าวสู่ ทศวรรษที่ 6 ของสงขลานครินทร์ เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรี  เป็นช่องทางของการสะสมบุญ  คุณงามความดี  ในการร่วมดูแลสังคมร่วมกับคนในสังคม  อีกมิติหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับบทสรุป  "50 ปี ที่หยัดยืน  สู่ศตวรรษที่ยั่งยืน"

     หากเชื่อมโยงกับเพลงเมื่อครบรอบ  40 ปี  ม.อ ถิ่นที่รักเป็นหลักชัย  เพลงยุคที่ 4   ที่เราร้องกันคือ "ม.อ ใต้ร่มพระบารมี" ยุคที่ 5 เพลงสืบทอดพระปณิธาน และจะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์  พร้อมไปกับเอกลักษณ์ ที่ต้องการให้เกิดในบัณฑิตคือ  I-WiSe  ในเวทีจิตอาสาเมื่อวาน  ได้เห็นและเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในทุกวัย  หลากหลายกลุ่ม  ที่อาสาทำงานและนำบทเรียนประวัติชีวิตของตนเองมาเป็นเรื่องเล่าให้เห็น ชีวิต  ที่เป็น ความรู้ ความคิด ทักษะในชีวิต และงานที่ทำอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งระดับบคคล  กลุ่มคนและชุมชน รวมทั้งเวทีรวมและเวทีย่อยตามความสนใจ

     จุดเริ่มต้นที่งดงาม  คงต้องอาศัยบุคคล/กลุ่มคนที่มีความตั้งมั่น/สืบสานให้เกิดความต่อเนื่องเป็นพลังการพัฒนาคนทุกวัยทั้งที่จะเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย ให้เกิดเป็นห้องเรียนของการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม

      เมื่อเป้าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์  โดยที่อุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้คนพึ่งตนเองได้ นั้นคือมีสัมมาชีพ/วิชาชีพ เป็นคนดี ใฝ่รู้ มีทักษะชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่พึ่งสำหรับคนอื่นๆต่อไป ดังนั้นการพัฒนาสุขภาวะจิตวิญญาณจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการศึกษาในอุดมศึกษา   ซึ่งผู้ที่ทำงานในอุดมศึกษาคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับสังคมในความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทัน  ครอบครัว/ชุมชน/สังคม ได้มอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยช่วยอบรม  สั่งสอน ลูกหลาน ออกไปทำหนาที่ในสังคมทดแทนคนรุ่นต่อไป

        พลังนักศึกษาร่วมสร้างสังคมร่วมกับคนในสังคม ชุมชน ครอบครัว

 

    ...มาเถิด  เชิญเถิดน้องเข้ามา  เร่งศึกษาปัญหาสังคมไทย  วันเวลามิเคยรอท่าให้เราก้าวไป  เร่งเรียนกันไว้  เรียนรู้สิ่งใหม่ในมหา...เอย...

  ....คุณค่าของความเป็นคน  อยู่ที่ตนฝึกฝนไม่ละเลย  การงานเร่งประสานให้เคย   อย่าเฉยเมย  สู่แนวทางสร้างความดี

       ...การรู้ผิด...ชอบ  ชั่ว...ดี  บาป...บุญ  คุณ...โทษ 

       บทเรียนที่เราสามารถถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ให้กันและกันได้  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน  ด้วยความเสมอภาค  เคารพกันและกัน  อย่างมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา...ความรู้ด้วยมือของความรักจากปฏิบัติการร่วมกันด้วยมิตรภาพที่ยั่งยืน...เข้าใจ  เข้าถึง  พึ่งพาอาศัยกันได้ภายใต้การพึ่งตน เกื้อกูลและแบ่งปัน

       40 ปี ที่มุ่งมั่น   สู่ทศวรรษที่สรรค์สร้าง...

      จากวัน อสม.แห่งชาติ  ถึง มหกรรมจิตอาสาใน ม.อ ความเป็นหนึ่งเดียว

            ผาสุกที่ตน ดูแลคนที่ศรัทธา ด้วยปัญญาและความเพียร

                      เจริญธรรมค่ะ

                         ยาดมเอง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มีนาคม 2561 11:11 แก้ไข: 22 มีนาคม 2561 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.186.91
Message:  
Load Editor
   
Cancel or