นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2498
ความเห็น: 1

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปนั้น สกอ.จึงได้กำหนดให้มีการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น  2 หลักสูตรได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (Advanced Course) โดยผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2552
  2. ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2552
  3. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2552
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัด 2 รุ่น คือ
    1. รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2554 ห้องกิตติมศักดิ์ โรงแรมลีการ์เดนส์ สาขา 1
    2. รุ่นที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ห้องสุริยาศศิน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า

2. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร 3 สำหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2554 ห้องแกรนด์บอลรูมบี โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า

 หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติข้างต้นจะขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประเมินของ ม.อ. เท่านั้น

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th 

 

สร้าง: 21 เมษายน 2554 14:21 แก้ไข: 27 เมษายน 2554 10:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ตน [IP: 119.46.55.76]
06 กันยายน 2554 09:32
#68373

เวบนี้ทุนหมด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ