นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 5727
ความเห็น: 2

เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา

ผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา

เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา    บัณฑิต ม.อ. ได้งานทำร้อยละ 70.6    ภาษาญี่ปุ่น วิเทศธุรกิจจีน และการเงิน มาแรง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยผลสำรวจบัณฑิตมีงานทำแล้วร้อยละ 70.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานทำลดลง ร้อยละ 3.2  มีเงินเดือนเฉลี่ย  14,361 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,625 บาท    ทำงานภาคเอกชน ร้อยละ 69 ทำงานราชการ ร้อยละ 22   อื่นๆ ร้อยละ  9  บัณฑิตที่รับราชการมีเงินเดือนมากกว่าบัณฑิตที่ทำงานเอกชน โดยบัณฑิตที่รับราชการมีเงินเดือนเฉลี่ย 16,638 บาท พนักงานเอกชน มีเงินเดือนเฉลี่ย 14,859 บาท   สาขาที่ได้งานทำมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิเทศธุรกิจจีน  และคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน ได้งานทำ  ร้อยละ 93.3, 87.7 และ 87.1 ตามลำดับ   โดยคณะนิติศาสตร์ได้งานทำเพิ่มขึ้นสูงกว่าคณะอื่นๆ  ทั้งได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูง คือ 20,287 บาท   ทั้งนี้ความสามารถพิเศษที่ทำให้ได้งาน ก็คือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นล่าสุดปีการศึกษา 2550 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2551  จำนวน 6,848 คน จำแนกเป็นปริญญาตรี 5,732 คน ปริญญาโท 1,063 คน และปริญญาเอก 53 คน  โดยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 6,521 คน  เป็นผู้มีงานทำ 4,601 คน หรือร้อยละ 70.6 ศึกษาต่อ 602 คน หรือร้อยละ 9.2 และยังไม่ได้ทำงาน 1,318 คน หรือร้อยละ 20.2

เงินเดือนในภาพรวม บัณฑิตที่ทำงานแล้วได้รับเงินเดือนเฉลี่ย  14,361 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,625 บาท ใช้เวลาหางาน 6 เดือน หลังจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานทำลดลง ร้อยละ 3.2

ภาคที่ทำงาน ทำงานในภาคใต้ร้อยละ 66.8  (ทำงานในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 38.9 ทำงานในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 20.3 ) ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 20.8  และทำงานในภาคอื่นๆร้อยละ 12.9 

สำหรับผู้จบหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตราการได้งานทำ ดังนี้

1.กลุ่มที่มีงานทำเกือบทุกคน ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ แม้ไม่ข้อผูกพันในการปฎิบัติงานให้กับราชการ

2.กลุ่มที่มีงานทำร้อยละ 72-76 ได้แก่ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อุตสาหกรรมบริการ และเศรษฐศาสตร์

3.กลุ่มที่มีงานทำระหว่าง ร้อยละ 60-69 ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  ศิลปศาสตร์ (มีบัณฑิตเป็นรุ่นแรก) อุตสาหกรรมเกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและการจัดการ

4.กลุ่มที่มีงานทำร้อยละ 50-57 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ อิสลามศึกษา วิทยาการสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิติศาสตร์

ในด้านเงินเดือนที่บัณฑิตใหม่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมีดังต่อไปนี้

1.กลุ่มที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 14,000-17,000 บาท ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมบริการ  พยาบาลศาสตร์

2.กลุ่มที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 11,000-13,000 บาท ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อุตสาหกรรมเกษตร

3.กลุ่มที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000-11,000 บาท ได้แก่ วิทยาศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ศิลปกรรมศาสตร์

4.กลุ่มที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 9,000-10,000 บาท ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีและการจัดการ ศึกษาศาสตร์

สำหรับ แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินเดือน เฉลี่ย 34,832, 29,296 และ 24,959 บาท ตามลำดับ

เงินเดือนตามประเภทอาชีพ มีดังนี้ บัณฑิตที่รับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเงินเดือนเฉลี่ย 16,638 บาท  ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระมีเงินเดือนเฉลี่ย 14,859 บาท   พนักงานองค์การระหว่างประเทศ มีเงินเดือนเฉลี่ย 12,519 บาท พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมีเงินเดือนเฉลี่ย 11,688 บาท  และบัณฑิตที่ทำงานรัฐวิสาหกิจมีเงินเดือน 11,234 บาท  ตามลำดับ
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 09 March 2009 13:35 Modified: 09 March 2009 13:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
nagarindkx (Recent Activities)
18 March 2009 14:11
#42476

อึมมมม

แยกในคณะวิทย์สักนิดได้ไม๊ครับ ภาคไหนมีอัตราการหางานยังไงบ้างน่ะครับ เพราะคณะวิทย์นั้นใหญ่มากครับ

อาจทราบว่า ComSci เป็นไงบ้าง ตลาดยังต้องการอีกไม๊ ประมาณนั้นครับ 

ฤ หมดยุค .COM แล้วจริงๆ ?

จากรายงานภาวะการหางานทำและความพึงพอใจ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองแผนงาน รายงานภาพรวมว่าคณะวิทยาศาสตร์ มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,607 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 225 บาท  ไม่ได้แยกเป็นภาควิชา แต่เรื่องหมดยุคคอมฯ คงต้องขอเถียงคอเป็นเอ็น เพราะว่าบัณฑิตเห็นว่า การมีความรู้คอมพิวเตอร์ทำให้ได้งานทำสูงมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่สนใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ