นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2275
ความเห็น: 5

สรุปข่าว ม.อ.เผยแพร่สื่อมวลชนในรอบปี

สรุปในรอบปี ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน

               งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้สรุปและวิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรอบปี2552 พบว่า-ระหว่างมกราคม ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้นำเสนอข่าว บทความ ผ่านสื่อมวลชน โดยได้รับการเสนอข่าวรวม 327 ข่าว   เฉลี่ยเดือนละ 27.25  ข่าว   

- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลางในปี2552 จำนวน 202  ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 16.83 ข่าว  เป็นมูลค่า12,120,000  บาท

-เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ในปี2552 จำนวน  103 ข่าว  เฉลี่ยเดือนละ 8.5 ข่าว  เป็นมูลค่า  3,090,000 บาท

รวมเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ในการลงโฆษณา รวม 15,210,000 บาท            

-พื้นที่ที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  ขนาด 6 คอลัมภ์ x 10 นิ้ว = 60 คอลัมภ์นิ้ว  อัตราคอลัมภ์นิ้วละ 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ครั้ง จำนวน 202 ครั้งเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ในการลงโฆษณา   60,000 บาท x 202 ข่าว =  12,120,000  บาท           

-พี้นที่ที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขนาด 6 คอลัมภ์ x 10 นิ้ว = 60 คอลัมภ์นิ้ว  อัตราคอลัมภ์นิ้วละ 500 บาท เป็นเงิน   30,000 บา/ครั้ง จำนวน 103 ครั้งเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ในการลงโฆษณา 30,000 บาท x103  ครั้ง = 3,090,000 บาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนำเสนอข่าวในภาพรวม จำนวน 129 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 40  และเป็นข่าวของวิทยาเขตต่างๆ 198 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 60

โดยเมื่อจำแนกตามวิทยาเขตและเขตการศึกษา พบว่ามีข่าวตีพิมพ์จำนวน 198 ข่าว  เป็นข่าวของวิทยาเขตหาดใหญ่  129 ข่าว  คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นข่าวของวิทยาเขตปัตตานี 37 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 19เป็นข่าวของวิทยาเขตภูเก็ต 22 ข่าว  คิดเป็นร้อยละ 11   เป็นข่าวของเขตการศึกษาตรัง 6 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3 และเป็นข่าวของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2  ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการนำเสนอข่าว เผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม ธันวาคม 2552 โดยมีการนำเสนอข่าวของ คณะ/หน่วยงาน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 1.แพทยศาสตร์ จำนวน 27 ข่าว  (คิดเป็นร้อยละ 20.9) 2.วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 11.6)   3.สำนักวิจัยและพัฒนา/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 14 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 10.8) 4. ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 12 ข่าว (ร้อยละ 9.3)  5.วิทยาศาสตร์จำนวน 11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 8.5) 6.อุตสาหกรรมเกษตร 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ) 7.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 )   8.แพทย์แผนไทย จำนวน 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ) 9.วิทยาการจัดการ จำนวน 6 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 4.6 ) 10.เภสัชศาสตร์  จำนวน 4 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 3 )  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม ธันวาคม  2552  ในภาพรวม 17 และข่าวของคณะ/หน่วยงาน 21 ข่าว  ประกอบด้วย ได้แก่ 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ52.3)   2.คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 4 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ19) 3.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 3 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 14.5) 4.คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 2 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 4.8) 5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ข่าว ( คิดเป็นร้อยละ 4.8 )            

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการนำเสนอข่าว ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม ธันวาคม 2552 ตามลำดับดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์  11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 50 )ข่าวในภาพรวม 9 ข่าว( คิดเป็นร้อยละ 41)  ตามด้วยข่าวของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต หน่วยงานละ 1 ข่าว( คิดเป็นร้อยละ 4.5)           

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการนำเสนอข่าว ในภาพรวมจำนวน 4 ข่าว และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีการนำเสนอข่าว ในภาพรวมจำนวน 6 ข่าว           

ข่าว ม.อ.เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  เดือน มกราคม ธันวาคม 2552     เรียงลำดับตามจำนวนข่าวที่นำเสนอ 10 ลำดับดังนี้ 1.มติชน 2.ไทยรัฐ 3.เดลินิวส์ 4.กรุงเทพธุรกิจ 5.ผู้จัดการ 6.ข่าวสด 7.ฐานเศรษฐกิจ 8.สยามรัฐ  9.ไทยโพสต์  10.ประชาชาติ   โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน  202  ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 16.83 ข่าว เป็นมูลค่า12,120,000  บาท          

 ข่าวม.อ.เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  และนิตยสาร  เดือน มกราคม ธันวาคม  2552  เรียงลำดับตามประเภทของข่าว ดังนี้ 1.การศึกษา 2.วิจัย 3.การเมือง 4.สังคม 5.บริการวิชาการ 6.สาธารณสุข 7.ชายแดนใต้  8.สิ่งแวดล้อม 9.เศรษฐกิจ 10.กีฬา

ข่าว ม.อ.เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดือน มกราคม ธันวาคม 2552 ตามลำดับดังนี้ สมิหลาไทมส์  โฟกัสภาคใต้  ไทยแหลมทอง  ไทยธุรกิจภาคใต้  ไทยแลนด์นิวส์  ทางไท  สมาร์ทนิวส์  ขวานทอง  สยามทักษิณ  โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่จำนวน 103 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 8.5 ข่าว  เป็นมูลค่า 3,090,000 บาท

รวมเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ในการลงโฆษณา รวม 15,210,000 บาท

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 03 May 2010 11:14 Modified: 04 May 2010 15:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

มาอ่านค่ะ
รายละเอียดน่าสนใจมากค่ะ...

Ico48
อภิญญา [IP: 113.53.57.220]
03 May 2010 21:54
#56703

ประหยัดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อได้อย่างมากค่ะ

ขอขอบคุณ คุณเมตตา คุณอภิญญา และทุกท่านที่ให้ความสนใจข้อมูลนี้ค่ะ ขอชื่นชมคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลงานในการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ในการช่วยการสร้างชื่อเสียงให้กับ ม.อ.ของเราค่ะ
Ico48
แนน PR ภูเก็ต [IP: 192.168.100.112]
19 May 2010 08:25
#57064

ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ ขอเป็นกำลังใจให้ชาว PR ทุกท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ คะ..สู้ สู้

Ico48
praphot [IP: 192.168.100.112]
25 May 2010 10:44
#57268
หากเสนอในรูปตารางจะอ่านง่ายขึ้นครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.52.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ