นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1431
ความเห็น: 0

ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนพลังนักศึกษาภาคใต้

ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนพลังนักศึกษาภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังนักศึกษาภาคใต้ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม 2559 และเลือกพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน ณ บ้านไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

          ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และ 27 สถาบันการศึกษาในภาคใต้  โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล  ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ และเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว  และทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน  เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บ้านไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จากการลงนามความร่วมมือระหว่างม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  และประชุมชี้แจงโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จากนั้นมูลนิธิรากแก้วนำผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา ม.อ. ดูงานพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดน่าน อุดรธานี ขอนแก่น วันที่ 6-11 เมษายน 2559

          คณะทำงานได้เข้าหารือกับนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำด้านการพัฒนา เช่น การปลูกพืชแซมต้นยางพารา การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมฝากให้ ม.อ.ช่วยดูเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนเพื่อมาพัฒนาพื้นที่สงขลา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

          มีการประชุมคณะทำงานร่วมกับนายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล  เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว กล่าวว่า มูลนิธิรากแก้วและม.อ.ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาชุมชน  ตามความต้องการของชุมชน โดยสรุปความต้องการ 7 ด้าน คือ 1.การบริหารจัดการน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร 2.พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 3.พัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างครบวงจร 4.พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 5.การสร้างยุวเกษตรกรเพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกรรม 6.การจัดการขยะชุมชน 7.การพัฒนาสุขภาวะชุมชน

          ม.อ.ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยพลังนักศึกษาภาคใต้  โดยมีการประชุมร่วมกับนักศึกษาจำนวน  117 คน จาก 27 สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ โดยมี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว  ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงตระหง่าน และนายณัฐฎพล จิระสกุลไทย  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย รศ.ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

          นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาลัยนานาชาติ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อ 27-30 สิงหาคม 2559

ม.อ.ได้ส่งนักศึกษาคณะต่างๆเข้าไปศึกษาพัฒนาและเรียนรู้พื้นที่ เช่น การเสริมทักษะเรื่องการศึกษาวิจัยชุมชนให้กับนักศึกษา และร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนากับชุมชน  โดยการดำนา โดยมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ได้แก่ ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และ รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมให้ความรู้กับนักศึกษา 2 – 4 กันยายน 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี ผู้ช่วยอธิการบดีว่ายการศึกษา ม.อ.นำนักศึกษาพยาบาล 112 คน ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านไสท้อน ต.ควนรู้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ 88 ครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559

ม.อ.ยังได้ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ ประกอบด้วย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง ม.สงขลานครินทร์ ตรัง วิทยาลัยชุมชนสตูล ม.ทักษิณ พัทลุง วิทยาลัยชุมชนสงขลา ม.หาดใหญ่ ม.ราชภัฎสงขลา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ม.ทักษิณ สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่ดูงานที่การจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ล่องเรือศึกษาวิถีชุมชนทะเลน้อย พัทลุง และศึกษาระบบโรงสีชุมชนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ระหว่าง 21-24 ตุลาคม 2559

นักศึกษา ม.อ.ลงพื้นที่เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน สัมผัสวิถีนาวิถีข้าวควนรู ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ลงดำนาปลูกข้าว ร่วมกับชุมชน พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หาดใหญ่ จ.สงขลา เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชน และแบ่งกลุ่มเข้าฐานเรียนรู้การแปรรูปอาหาร 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานขนมจีน ฐานขนมไทย และฐานเครื่องแกง โดยมีวิทยากรชุมชนเป็นครูถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2559

ปิดท้ายด้วยการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และเสนอแนวคิดในการพัฒนา ชุมชน กว่า 10 โครงการ โดยมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังและให้แนวคิดเพื่อพัฒนาโครงการให้เหมาะสมต่อไป ด้วยตระหนักว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้จริง

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2560 15:08 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2560 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ