นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1558
ความเห็น: 0

ม.อ.ปลูกฝังจิตสำนึกจิตสาธารณะแก่นักศึกษาอาสาสมัคร 5 วิทยาเขต

อัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ“ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมจิตอาสา แก่นักศึกษา 5 วิทยาเขต  ให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ สู่การพัฒนางานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ในกิจกรรม “ถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัคร ม.อ. 5 วิทยาเขตครั้งที่ 3 / 2560” ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดำเนินการถอดบทเรียนโดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ และทีมงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวในการถอดบทเรียนการดำเนินอาสาสมัครว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝังจิตสำนึก  ในการดำรงชีพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสังคม ด้วยการน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 50 ปี พร้อมกำหนดอัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ“ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ”

ขณะเดียวกัน ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ กล่าวเสนอแนะเพิ่มเติมว่า “โครงการถอดบทเรียน นั้นถือเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ผู้นำกิจกรรมจิตอาสาแต่ละวิทยาเขต แต่ละกลุ่มองค์กรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระหว่างกัน ทั้งนี้ เสนอว่าควรให้มีนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจิตอาสา ที่เป็นรุ่นน้องมาร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนด้วย เพราะจะทำให้เกิดการรับรู้บทเรียนในการดำเนินงานและส่งมอบระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้”

นายรชดี้ บินหวัง ผู้ประสานงาน หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากรูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้านอาสาสมัครต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต พบว่ายังมีจุดที่ควรจะพัฒนาในด้านการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน ที่ขาดการประสานงาน ดังนั้นหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา ม.อ. จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัคร 5 วิทยาเขตครั้งที่ 3 / 2560” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นคุณค่า ความสำคัญ และเข้าใจกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัคร ให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ สู่การพัฒนางานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคคล กลุ่ม ชมรม ของผู้นำกิจกรรมจิตอาสา ทั้ง 5 วิทยาเขต นำไปสู่การเชื่อมโยงการดำเนินงานอาสาสมัครของ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต เกิดเป็นเครือข่ายระหว่างบุคคล กลุ่มที่เข้มแข้ง เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ และอาสาสมัครยังได้พบช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องได้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ แกนนำกลุ่มนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขต โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ่ จากหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสงขลานครินทร์ (อาสาสมัครอิสระ) ผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ผู้นำนักศึกษาจากชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมโรตาแรคท์ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ และชมรมอาสาพัฒนา และมีตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีตัวแทนจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ.สุราษฎร์ธานีด้วย รวม 40 คน

 

ตัวแทนนักศึกษาอาสาสมัครจากวิทยาเขตที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการว่า

ทีมงานอาสาสมัคร ม.อ.สุราษฎร์ธานี

นางสาววลัยลักษณ์ ศรีสงค์ อดีตประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ. สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า“โครงการถอดบทเรียนอาสาสมัครนี้ ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอาสาสมัครร่วมกันระหว่างเพื่อนๆ นักศึกษา ม.อ. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้ว่าเรามีเพื่อนที่ทำจิตอาสาอยู่ในหลากหลายรูปแบบ และอบอุ่นใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้จัดต่อไปทุกปี”

ทีมงาน จากคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ กลุ่ม Law long beach

ด้านนางสาว อาลิสา บินดุส๊ะ ประธานกลุ่ม Law long beach ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่สนใจประเด็นปัญหาหาดทรายบริเวณแหลมสมิหลา จ.สงขลา โดยรวมกลุ่มกันเพื่อมุ่งหวังใช้กระบวนการของกฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหาข้างต้น กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต่างวิทยาเขต มีความสุขที่ได้รู้จักเพื่อนที่ทำจิตอาสาเหมือนกัน”  

นางสาวปิยกมล ภู่เจริญ ตัวแทนนักศึกษาอาสาสมัครจากวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวว่า “มีความสุขที่ได้รู้จักเพื่อนที่ทำจิตอาสาเหมือนกัน อยากลองทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เพื่อนทำด้วย เช่น อาสากู้ภัย เพราะท้าทายดี”

นางสาววรลักษณ์ รอดทอง ตัวแทนนักศึกษาอาสาสมัครจากวิทยาเขตตรัง กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนอาสาสมัครด้วยกันเยอะ และอยากให้ ม.อ. วิทยาเขตตรังมีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแก่นักศึกษาอย่างเป็นทางการด้วย เพราะเป็นงานที่สอดคล้องกับพระราชปณิทานของพระราชบิดา”

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2560 16:45 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2560 17:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ