นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 190857
ความเห็น: 0

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  และมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ จัดทำเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิก ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ  สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในที่สุด

 ดร.อัจฉริยา เชื้อช่วยชู ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ (ซ้าย)และอาจารย์มณฑิรา เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขวา)

ดร.อัจฉริยา เชื้อช่วยชู ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ กล่าวว่า   โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะรับรองมาตรฐาน ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ตลอดจนสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้

            1.การดำเนินงานโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ได้กำหนดความมุ่งหมายหลัก คือ ผลิตและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระบบอุตสาหกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ประกันคุณภาพ และวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

            2. กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 5 อาชีพ ใน 3 สาขาอาชีพ รวม 7 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่

               1) สาขาอาชีพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานการผลิต ระดับ 2 ระดับ 3 และนักบริหารการผลิต ระดับ 4

                2) สาขาอาชีพควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 2 และนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 4

               3) สาขาอาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ประกอบด้วย นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 และ ระดับ 5 ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยสมรรถนะหลักของมาตรฐานอาชีพรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยสมรรถนะ และมีหน่วยสมรรถนะย่อยรวมจำนวนทั้งสิ้น 76 หน่วยสมรรถนะย่อย

            3.กำหนดเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ ซึ่งนำไปใช้ในการทดลองประเมินสมรรถนะ ทั้งนี้ ได้พิจารณาทดลองประเมินสมรรถนะจำนวน 3 อาชีพ ได้แก่

- ผู้ปฏิบัติงานการผลิต ระดับ 2

- ผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 2

- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 4

โดยให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเข้ารับการทดลองประเมินสมรรถนะ ประกอบไปด้วย การทดสอบภาคความรู้ การทดสอบภาคการสัมภาษณ์ และการทดสอบภาคการสาธิตการปฏิบัติงาน

จากซ้าย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายวัชรพงศ์ วราภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันฯได้เริ่มดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 20 กลุ่มวิชาชีพ อาทิ เช่น ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการอาหารไทย เป็นต้น  และได้เพิ่มมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ดังกล่าว

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2560 15:37 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2560 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ