นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2142
ความเห็น: 1

ประชาสัมพันธ์ ม.อ.นำสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

ประชาสัมพันธ์ ม.อ.นำสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำโดยนายทวาทศ สุวรรณโร นางอภิญญา บุญญะยูวะ นางวราภรณ์ ชวพงษ์ นางสาวเนตรนภา สุทธิวิภากร  และผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. และสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างบ้านให้ปลา ปล่อยม้าน้ำลงทะเล และเก็บขยะบนหาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

            ในการนี้ ผศ.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้นโยบายแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.และร่วมแลกเปลี่ยนความรุ้กับสื่อมวลชน  ว่าในการทำงานของเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ควรจะมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ด้วย branding หรือ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

            จากนั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.และสื่อมวลชน จำนวน 54 คน ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษา และบุคลากรให้การต้อนรับ ด้วยการแสดงอันตื่นตาตื่นใจ ในชุด “มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด” ฝึกซ้อม โดย ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว และอาจารย์เสาวนีย์ บางโรย อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง

            ดร.ทิพวรรณ จันทรมณีโขติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า วิทยาเขตตรังถึงแม้จะเป็นวิทยาเขตเล็กๆ แต่การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยรับนโยบายหลักๆ มาจากวิทยาเขตหาดใหญ่ มีทีมงานจากวิทยาเขตอื่นๆ มาคอยช่วยเหลือ

“จุดเด่น ของวิทยาเขตตรังคือการทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยที่ผ่านมาการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะเมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สังคมจะรับรู้เป็นอย่างมาก หน่วยงานอื่นๆ ข้างนอกจะคอยเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอ” ดร.ทิพวรรณ กล่าว

ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน, โครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม (Trang Vernadoc 2017) การออกแบบเก้าอี้ เพื่อให้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมที่ตนเองออกแบบ เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมแบบองค์รวมดูสอดคล้องและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น

 

กล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่  เป็นแนวคิดจาก อาจารย์ภวัต รอดเข็ม มีแนวคิด จากได้เห็นสภาพปัญหาสุนัขจรจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดและสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดของเทศบาลนครตรังซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ่อบำบัดใกล้สี่แยก อตก. มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับสุนัขที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดอาหารเพื่อช่วยเหลือในการเลี้ยงดูสุนัขเหล่านั้นไม่เพียงพอในแต่ละวัน จึงได้มีแนวคิดในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของสุนัขเหล่านั้น โดยการจัดทำกล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชูที่เหลือใช้จากมหาวิทยาลัยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก นำมาเพ้นท์เป็นรูปสุนัขและแมวเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง

 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาวิชาภาษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารวมกว่า 3,000 คน

          จากนั้น ทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานวิทยาเขตตรัง โครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” โดยมีนางทัศนีย์ สุนทรนนท์ ประธานโครงการย่านตาขาวโมเดล พร้อมด้วย อ.ชาวดี ง่วนสน หัวหน้าโครงการวิจัยชุดย่านตาขาวโมเดล ปี 2559-2560 คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาเขตตรัง และชาวบ้านชุมชนย่านตาขาว ให้การต้อนรับ พร้อมชิม ขนมพื้นเมือง อาทิ ข้าวเม่าทอด ขนมนมสาว ชา กาแฟโบราณ โดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

          และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต และคณะสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำราบ อ.กันตรัง จ.ตรัง เพื่อเดินทางโดยแพเพื่อชมทัศนียภาพท้องทะเล และขึ้นเขาเพื่อชมทัศนียภาพของจังหวัดตรังจากมุมสูง จากนั้นเดินทางไปยังทะเลแหวก และได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านให้ปลา และร่วมปล่อยม้าน้ำ 300-400 ตัว ที่กลุ่มประมงบ้านน้ำราบ เพาะพันธุ์ ลงทะเล  พร้อมเก็บขยะบริเวณชายหาดที่ทะเลแหวก กลางทะเล ท่ามกลางแดดจ้า แต่ทุกคนก็สนุกสนาน ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2561 15:14 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2561 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Parichart Maneemai และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pg slot [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 13:33
#120402

Pg สุดยอดเกม xopg.net ทำเงินออนไลน์ reeffutures2018 แจ็คพอตจัดเต็ม โปร pg แจกหนักทุกช่วงเวลา mavoixtavoie ด้วยเทคนิคน่าสนใจที่เราได้ลองไปค้นคว้ามากฝากผู้เล่นที่ชื่นชอบ สมัคร pg และคลั่งไคล้ที่จะทำเงินกับสล็อตออนไลน์นี้ รับรองเลยว่า herbalpertpresents คุ้มและเข้าใกล้รางวัลแจ็คพอตมากที่สุดแน่นอน PG SLOT รางวัลแจ็คพอตมีมาตลอดทุกช่วงเวลา northbristol ซึ่งขึ้นอยู่ที่ดวงอีกด้วยส่วนหนึ่งหากผู้เล่นรู้จักประมาณตน gclub ไม่โลภจนเกินไปกำไรจะหนีไปไหนได้ ทดลองเล่น pgเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เทคนิคสล็อต พร้อมรางวัลโบนัส และโปรโมชั่นสุดปังอีกมากมาย ที่รอคุณอยู่ เกมเดิมพัน กำไรเยอะแจ็คพอตแตกรัวๆ สล็อต PG ทำอย่างไร ไปดูกันเลย

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ