นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1588
ความเห็น: 0

สงขลานครินทร์จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

สงขลานครินทร์จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ ภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา 9 องค์กร จัดงาน “มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1” ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ  ร่วมกับองค์กรด้านส่งเสริมจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต  เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้  เครือข่ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และสื่อมวลชน รวมประมาณ 700 คน

ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ  ม.อ.กล่าวว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่นโดยบทบาทสำคัญคือ สถานศึกษาทั้งหลายที่ต้องกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังค่านิยมในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง และเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมจิตอาสา ครั้งนี้ก็เพื่อ   1.สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ แก่นักศึกษาและบุคลากร  2.ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครและชุมชน ในการพัฒนางานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ 3.สื่อสารผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของภาคีเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ภาคใต้ ให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงการทำงานเพื่อสังคมของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา 9 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายจิตอาสา สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) ศูนย์อาสาสร้างสุขภาคใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้และโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1 ขึ้น

            มีการเสวนาพิเศษเรื่อง “บทบาทของอาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอาสาสมัคร โดยมีบุคคลสาธารณะที่โดดเด่นด้านจิตอาสา ตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอาสาสมัครใน 8 ประเด็นได้แก่

ห้องย่อยที่ 1 แนวทางการจัดการภัยพิบัติภาคใต้ ดำเนินการโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ห้องย่อยที่ 2 “ห้องเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา” ดำเนินการโดย มูลนิธิรากแก้ว

ห้องย่อยที่ 3 ผู้ประกอบการทางสังคม ดำเนินการโดย ศูนย์อาสาสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยที่ 4 โรงเรียนกับการส่งเสริมจิตอาสาระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ม.อ.

ห้องย่อยที่ 5 อาสา (ไม่) สมัครเล่น ดำเนินการโดย เครือข่ายจิตอาสา

ห้องย่อยที่ 6 พลังพลเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคใต้ ดำเนินการโดย สงขลาฟอรั่ม

 ห้องย่อยที่ 7 กิจกรรมนักศึกษากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ดำเนินการโดย กองกิจการนักศึกษา ม.อ.

ห้องย่อยที่ 8 บัณฑิตอาสากับการพัฒนาภาคใต้ ดำเนินการโดย โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานอาสาสมัครของแต่ละประเด็นในพื้นที่ภาคใต้ให้มีคุณภาพมากขึ้น การจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นอาสาสมัครร่วมกับนักศึกษา ม.อ. รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาสังคมที่แสดงความต้องการอาสาสมัคร และการเสวนาพิเศษ “เบื้องหลังความสำเร็จโครงการก้าวคนละก้าว” โดย คุณอิทธิพล สมุทรทอง อีกด้วย

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้  ครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานอาสาสมัครของแต่ละประเด็นในพื้นที่ภาคใต้ให้มีคุณภาพมากขึ้น และจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นอาสาสมัครร่วมกับนักศึกษา ม.อ. รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาสังคมที่แสดงความต้องการอาสาสมัคร

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2561 15:53 แก้ไข: 26 มีนาคม 2561 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ยาดม และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ