นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1069
ความเห็น: 0

สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมกับ ม.อ.แถลงข่าว อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี

สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมกับ ม.อ.แถลงข่าว อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี

สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมกับ ม.อ. แถลงข่าวรายงานผลการวิจัย โครงการอนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ ในระยะ 20 ปี นำจุดแข็งจุดอ่อนมาปรับปรุงเทศบาลภาคใต้ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  ด้านผลการวิจัยก็เปิดเผยด้วยว่า  ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วยที่จะยุบ เลิก เทศบาล และมองว่าเทศบาลมีภาพลักษณ์ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีในทุกด้าน

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงาน แถลงข่าวรายงานผลการวิจัย โครงการอนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ ในระยะ 20 ปี โดยมี รศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,  นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัย ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

รศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าตามที่ทาง สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างกัน นั้น จึงได้มีการดำเนินการ จัดโครงการ อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี เป็นโครงการความร่วมมือที่มาจากแนวคิดที่ว่า การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมาจากกระบวนการบริหารงานภายในของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาลโดยมีการวางแผน การดำเนินงานและมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงทำการวิเคราะห์สถานการณ์ของการบริหารงานเทศบาลภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสำรวจภาพลักษณ์ขององค์การ ความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาล ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลในปัจจุบันในด้านการเงินการคลัง/งานบุคคล เพื่อให้เทศบาลทราบจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้  เปิดเผยด้วยว่า สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการแถลงข่าวรายงานผลการวิจัย โครงการอนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ ในระยะ 20 ปี ในครั้งนี้เพื่อนำจุดแข็งจุดอ่อนมาปรับปรุงเทศบาลภาคใต้ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  รวมทั้งตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

สำหรับโครงการวิจัยที่มีการนำเสนอมี 4 เรื่องคือ การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารเทศบาลภาคใต้  , การวิจัยอนาคตเทศบาลภาคใต้โดยวิธี  EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) , การวิจัยรูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ: กรณีไทยกับเกาหลีใต้และจีน  และ การวิจัยกฎหมายในการกำกับดูแลด้านการเงินและการคลัง/งานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ควบคุมหรือคล่องตัว


ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิจัย ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ที่เทศบาลภาคใต้ในปัจจุบันว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 84.45 มั่นใจว่าเทศบาลเป็นที่พึ่งของประชาชน และร้อยละ 61.13 ไม่เห็นด้วยที่จะยุบ เลิก เทศบาลแล้วให้หน่วยงานอื่นทำหน้าที่แทน และประชาชนมองว่าเทศบาลมีภาพลักษณ์ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีในทุกด้าน

ด้านสถานการณ์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะ 20 ปี ช่วง 5-10 ปี พ.ศ.2561-2570 จะอยู่ในสภาวะถูกแช่แข็ง การกระจายอำนาจไม่สามารถทำได้มากกว่านี้ ขณะที่ระบบการเมืองท้องถิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงระยะ 10 ปี หลัง ช่วง พ.ศ.2571-2580 จะเป็นช่วงสดใส เป็นช่วงที่การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแนวโน้มได้รับการกระจายอำนาจมากขึ้น มีอิสระที่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบ สร้างโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:20 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.159.107
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ