นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1159
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดค่ายเรียนรู้โครงการพระราชดำริแก่นักศึกษาภาคใต้

ม.อ.จัดค่ายเรียนรู้โครงการพระราชดำริแก่นักศึกษาภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ แก่นักศึกษาในภาคใต้ เพื่อวางรากฐาน ให้เยาวชนสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นำหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  สร้างสังคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง ในชุมชนพร้อมพบและแลกเปลี่ยนกับปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้  ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผศ.สุพจน์ โกวิทยา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดค่าย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ” เพื่อให้คนรุ่นใหม่สานต่อแนวพระราชดำริ ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตในสังคม และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนักศึกษา เป็นห้องเรียนมีชีวิตของนักศึกษา

          นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งทอง  นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ผู้จัดโครงการกล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ จำนวน 56 คน อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 10 คน

          โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” วิทยากรโดย คุณศุภรัชต์  อินทราวุธ ผู้แทนคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

"การพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปากพนัง”  วิทยากร โดย  คุณศุภชัย  อักษรวงศ์  ผู้แทนศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เยี่ยมชมนิทรรศการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่าตลาด 100 ปี ตลาดปากพนัง อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช

          กิจกรรมลงพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานของผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติในพื้นที่การเกษตรจริง แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม เดินทางลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชน ประกอบด้วย

          1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านยางยวน ต.ดอนตรอก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดย วิทยากร คุณบุญเรือน  ทองจรัส

2.ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเลี้ยงปลาในนากุ้งร้าง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช           โดย วิทยากร คุณไมตรี  สกุณา 

          3.ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษและมะนาวอินทรีย์ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดย วิทยากร คุณอำนวย  มาศเมฆ

          4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช โดย วิทยากร คุณช่วง  สิงโหพล

          เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช   

บรรยาย หัวข้อ ชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของหมู่บ้าน ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย วิทยากร คุณทิมาทร  ไชยบุญ

ปิดท้ายด้วย บรรยายหัวข้อ “จิตอาสางานที่เพิ่มค่าความเป็นมนุษย์”สรุปบทเรียนและนำเสนอ แลกเปลี่ยนสิ่งได้เรียนรู้จากค่าย

          ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีปิดค่าย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เป็นแม่ข่ายในการประสานงานจัดค่ายครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสจริงของนิสิตนักศึกษา ในเวลา 4 วัน 5 คืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาคาดหวังว่านักศึกษารุ่นใหม่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพระราชดำริต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กรกฎาคม 2561 10:59 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2561 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.173.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ