นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 778
ความเห็น: 0

ท่องเที่ยวอาเซียนควรขายเป็นแพคเกจ

การท่องเที่ยวในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ควรจะขายเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากเรามีมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มากกว่า 10 แห่ง

การท่องเที่ยวในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ควรจะขายเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากเรามีมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก  มากกว่า 10 แห่ง ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี   อย่างไรก็ตามกฏหมายต้องยืดหยุ่น การคมนาคมต้องดีขึ้น เช่น สามารถทำให้นักท่องเทียวเดินทางข้าม 3 ประเทศภายในวันเดียวกันได้

            ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้  ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 จากซ้าย

1 ผศ.ดร. พิพัฒน์ ชูโต 2. คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 3. ผศ.ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ.  4. His Excellency Mr. Mohd Afundi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย 5. Mr. Gamma Arifian Siddik กงสุลอินโดนีเซีย ด้านเศรษฐกิจ 6 ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   7. ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา ม.อ.


ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย Mr. Mohd Afundi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย และ Mr. Gamma Arifian Siddik กงสุลอินโดนีเซีย ด้านเศรษฐกิจ  นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.พิพัฒน์ ชูโต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แนะนำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยนายสุวนนท์ ชูจันทร์  ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมี ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา  

            ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่า  ประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย (IMT-GT) มีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ระบบนิเวศที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต อาหารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ในท่ามกลางความเหมือน เราก็มีความแตกต่างกันมากเหมือนกัน ความเหมือนและความต่างรวมกันเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ  ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ถ้ำ ภูเขา น่าจะเป็นสิ่งดึงดูดคนรุ่นใหม่ ประกอบกับกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และจัดโปรโมชั่นต่างๆ เป็นเทคนิคที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี เช่น จัดมหกรรมเซลส์ ลดราคาสินค้า

ประเทศไทยมีความโดดเด่นทางด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การต้อนรับและการบริการซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

            การจัดสัมมนา และการทำธุรกิจแบบ  B2B (Business-to-Business การทำธุรกิจโดยขายสินค้าหรือบริการ ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กร)หรือ B2C (Business-to-Consumer ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป)  พิธีการข้ามแดน  วีซ่า ที่สนับสนุนต่อการท่องเที่ยว การทำความรู้จักกันให้ดีขึ้น การมีความร่วมมือกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน   เป็นหุ้นทางใจ  ได้ใจกัน  นำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนแบ่งทางธุรกิจที่ลงตัว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ เช่น การคมนาคม  การเดินทาง ที่สะดวกและเชื่อมโยงถึงกันได้อย่าสะดวกและปลอดภัย

ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เปิดเผยผลการสัมมนาว่า  ที่ประชุมเห็นว่า  IMT-GT ควรจะขายเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากเรามีมรดกโลก ที่เป็น UNESCO sites มากกว่า 10 แหล่ง จัดเป็น UNESCO heritage corridor ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กฏหมายต้องยืดหยุ่น การคมนาคมต้องดีขึ้น เช่น สามารถทำให้นักท่องเทียวเดินทางข้าม 3 ประเทศภายในวันเดียวกันได้

ใน 3 ประเทศมี UNESCO sites ที่เป็น “World heritage sites” ทั้งหมดรวมกัน 17 แห่ง (อินโดนีเซีย 8, มาเลเซีย 4, ไทย 5) ส่วนที่เป็น “UNESCO Global Geoparks” อีก 6 แห่ง (อินโดนีเซีย 4, มาเลเซีย 1, ไทย 1)  

The UNESCO has classified five sites in Thailand as World Heritage Sites:

1) Historic City of Ayutthaya

2) Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns

3) Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries

4) Ban Chiang Archaeological Site

5) Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex

UNESCO Global Geopark:

1) Satun UNESCO Global Geopark

 

The UNESCO has classified eight sites in Indonesia as World Heritage Sites:

1) Borobudur Temple Compounds

2) Komodo National Park

3) Prambanan Temple Compounds

4) Ujung Kulon National Park

5) Sangiran Early Man Site

6) Lorentz National Park

7) Tropical Rainforest Heritage of Sumatra

8) Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy

UNESCO Global Geoparks:

1) Batur UNESCO Global Geopark

2) Gunung Sewu UNESCO Global Geopark

3) Ciletuh - Palabuhanratu aspiring UNESCO Global Geopark

4) Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark

 

The UNESCO has classified four sites in Malaysia as World Heritage Sites:

1) Gunung Mulu National Park

2) Kinabalu Park

3) Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca

4) Archaeological Heritage of the Lenggong Valley

UNESCO Global Geopark:

1) Langkawi UNESCO Global Geopark

ฐานข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลุ่มลึกและครอบคลุม มีความสำคัญมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ชายแดน จะนำไปสู่ความสงบสันติสุขของประเทศไทย เริ่มจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชนก่อนแล้วค่อยขยายทีละขั้นสู่ระดับโลก  

มีการเสนอแนะให้จัดค่ายผู้นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดและจากประเทศอาเซียนเพื่อที่จะเป็นการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายเพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

หากมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และบุคลากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

ผลจากการประชุมในวันนี้จะนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนตอนใต้ต่อไป

ทั้งนี้การสัมมนาได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  โดยได้จัดสัมมนาครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะมีอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 25-26 กรกฎาคม และ วันที่ 5 กันยายน 2561

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 July 2018 11:38 Modified: 09 July 2018 15:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.62.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ