นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1413
ความเห็น: 0

จิตอาสาสงขลานครินทร์ ช่วยดูแลการจราจร สนองนโยบาย ม.อ. เพื่อสังคม

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา จัดให้มีกลุ่มจราจรอาสาสงขลานครินทร์ขึ้น โดยความร่วมมือกันของศูนย์อาสาสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก บอกทาง และช่วยเหลือดูแลการเดินทางสัญจรของผู้เข้าร่วมงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา จัดให้มีกลุ่มจราจรอาสาสงขลานครินทร์ขึ้น โดยความร่วมมือกันของศูนย์อาสาสมัคร  คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก บอกทาง และช่วยเหลือดูแลการเดินทางสัญจรของผู้เข้าร่วมงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีอาสาสมัครจราจรรวม 57 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เรื่องการจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ดีมากที่มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลงานจราจร และเอิ้ออำนวยการให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เป็นระเบียบ

ในทุกๆปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิชาการแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “ม.อ.วิชาการ” ซึ่งหลายคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่างจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่หลั่งไหล่เข้ามาจากทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ และทุกคนที่มาต่างมุ่งหวังที่จะได้ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่แปลกใหม่จากงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และแน่นอนที่สุดว่าเมื่อหมู่คนจำนวนมาก มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  หากไม่มีระบบจัดการที่ดีพอ อาจจะเกิดปัญหาความวุ่นวายหลายอย่างตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสัญจรไปมาของผู้ชมที่มาร่วมงาน ที่คนเดินเท้า ต้องใช้พื้นที่ถนนร่วมกันกับรถ ซึ่งจำเป็นยิ่งที่จะต้องมีผู้ควบคุมและจัดระบบการสัญจรให้ทั้งสองส่วนมีระเบียบและระบบในการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างลงตัว ไม่ติดขัด สะดวกและรวดเร็วขึ้น ไม่เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้มาร่วมงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ  ม.อ.กล่าวว่า “ดีมากที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลอำนวยการให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัญจรไปมาในงาน ม.อ. วิชาการ  วันที่ 17-18 สิงหาคม  2561   งานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   วันที่  16-18  สิงหาคม 2561  และงานเกษตรภาคใต้ วันที่ 10-19 สิงหาคม 2561  ซึ่งทั้งคน และ รถจำนวนมากที่เข้ามาหากไม่มีอาสาสมัครจราจร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คงทำงานหนักและไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ เมื่อมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยอีกแรง ก็มีส่วนทำให้การสัญจรไปมาเริ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น วุ่นวายน้อยลง”

นายรชดี้ บินหวัง   เจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา ม.อ. กล่าวว่าในส่วนของอาสาสมัครที่มาร่วมช่วยเหลือด้านงานจราจร ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยน้องๆ ข้าวถนนอย่างปลอดภัย เพื่อให้น้องๆ ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย และให้การการสัญจรของรถและคนติดขัดน้อยสุดเท่าที่จะทำได้ โดยได้มีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่งานจราจร กองอาคารสถานที่จำนวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 55 คน ได้แก่ นักศึกษาอาสาสมัครคณะวิทยาศาสตร์ 20 คน  นักศึกษาจิตอาสาทั่วไปจากจำนวน 5 คน และนักเรียนจิตอาสาจากหาดใหญ่วิทยาลัย (ญว.) จำนวน 30 คน   

ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ศรีผ่อง  งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.กล่าวว่า  งานกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา   ม.อ.ได้จัดฐานการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตอาสาแก่กลุ่มเด็กเยาวชนโดยนักศึกษาชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในชุดนิทรรศการในงาน ม.อ. วิชาการชื่อ “จิตอาสาสงขลานครินทร์” โดยมี 5ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ สอนการทำพิมพ์เสน    ปะการังเทียมจากท่อ PVC กิจกรรมลูกโป่งจิตอาสา และนำเสนอข้อมูลกิจกรรมด้านจิตอาสาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีด้วย

อาสาสมัคร ถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลากหลายมิติตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้มี “จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและโดดเด่นประการหนึ่ง เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ตามหลักยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...” จึงมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2561 11:09 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2561 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.231.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ