นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1331
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน)

ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน)

ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ   นางสุรางคณา วายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ    e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน  คณะที่เปิดสอนหลักสูตรด้านพาณิชย์ศาสตร์ ด้านการจัดการ ต้องใช้ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน และการพัฒนากำลังคนต่อไป

            ความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิวส์   พัฒนาบุคลากรและสร้างกำลังคน โดยการฝึกอบรมให้นักศึกษา   จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมกันเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีลงนาม ประกอบด้วย  ผศ.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ   ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   ผศ.ดร.จรีรัตน์  รวมเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี  ผศ.ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน  คณะวิทยาการจัดการอาจารย์วีระวรรณ ศิริพงษ์  คณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์รุชดี บิลหมัด  คณะวิทยาการจัดการ

ผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ที่ร่วมเป็นเกียรติ  ประกอบด้วย          นายชาติชาย  สุทธาเวศ  รอง ผอ.สพธอ.  นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ  ผอ.สำนักยุทธศาสตร์    นางสาวอุษณิษา  คุณเอกอนันต์  ผอ.สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นางสาวพลอย  เจริญสม  ผอ.สำนักกฎหมาย  นางสาวกัญญาณัฐ  เปรมแสง ผช.ผจก.ส่วนงานพัฒนาระบบฯ      นางสาวสุธาสินี  เขาแก้ว  เลขานุการผู้บริหาร  นางสาวชนนิกานต์  คงสุวรรณ  นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์  ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์สงขลา 

สร้าง: 20 มีนาคม 2562 15:31 แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.173.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ