นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1107
comment: 0

ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมง ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณทิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ และผู้แทนจากกรมประมงประกอบด้วย ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตราฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง ดร.อัตรา ไชยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง โดยครอบคลุมถึงความร่วมมือทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย จะมีการให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ การวิจัย การทดสอบ การเรียนการสอน และการฝึกงานที่ดำเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ส่วนการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด ๕ ปี นับแต่วันลงนาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องมีขีดความสามารถ ในระดับที่ผู้ที่รับเข้าไปร่วมงานมีความพอใจ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ที่ล้วนมีพื้นที่ติดทะเล จะได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยตรง จะได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และคณะทรัพยากรธรรมชาติจะได้มีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพทางวิชาการของคณะ ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ด้านนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีการกำกับ ดูแลและควบคุมการผลิตและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความร่วมมือเป็นอันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศตลอดมา ซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับทั้งนโยบายของรัฐบาล มาตรฐาน และนโยบายในระดับสากล


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 เมษายน 2562 17:11 แก้ไข: 24 เมษายน 2562 17:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or