นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1757
ความเห็น: 3

งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ในหัวข้อ ม.อ. สืบสานลอยกระทง ธำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ขบวนแห่ และลอยกระทงบุฟเฟ่ ให้สร้างสรรค์กระทง ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง และอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในหัวข้อ ม.อ. สืบสานลอยกระทง ธำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  มีกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ขบวนแห่ และลอยกระทงบุฟเฟ่ ให้สร้างสรรค์กระทง ด้วยตนเอง  จัดโซนสำหรับมาคนเดียว มาเป็นคู่ และหมู่คณะ หลังจบงานจะนำกระทงไปทำปุ๋ยหมักต่อไป และบริจาคเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางงาม อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดงานลอยกระทงประจำปี เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทง ของคณะต่างๆ  นิทรรศการประเพณีลอยกระทง   กระทงพอเพียง หรือกระทงบุฟเฟ่ต์  และการจำหน่ายกระทง และอาหารของคณะ หน่วยงานต่างๆ”

“เรามีธีมงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาพยายามสร้างสรรค์จัดขบวนแห่ให้สอดคล้องกับ กับธีมที่กำหนดไว้  แต่งกายชุดนานาชาติ สะท้อนวัฒนธรรม มีการแสดงในขบวนแห่ เรื่องของการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า สะท้อนตั้งแต่ การอยู่กับธรรมชาติกับป่าและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์สมดุลมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ แต่พอมีการตัดไม้ทำลายป่า มีการเผาป่า มีผลทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ เป็นผลเสียต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์”

 

 

การประกวดนางนพมาศมีผู้เข้าประกวด 10 คน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ

นางนพมาศ ได้แก่ นางสาววิภาวี นิลพัฒน์ (เนตร) คณะวิทยาการจัดการ

รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศศนันท์ ทองดี (เอ๊ะ) คณะศิลปศาสตร์

รองอันดับ 2 และขวัญใจช่างภาพได้แก่ นางสาวกมลพรรณ นามใส (บีบี๊)คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวชลดา บรรดาศักดิ์ (แนน)คณะเภสัชศาสตร์

รองอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวปัทมวรรณ จิตต์โสภา(เมย์)คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการตัดสินการประกวดกระทงประเภทสวยงาม

กระทงประเภทสวยงาม ชนะเลิศได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทสวยงาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทสวยงาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ ไทย-จีน

ผลการประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทสร้างสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทสร้างสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.อุไร หัถกิจ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.  ผู้รับผิดชอบขบวนแห่นักศึกษานานาชาติ  กล่าวว่า “ขบวนแห่ปีนี้เป็นปีแรก พยายามส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ในโอกาสวันลอยกระทง นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาไทย มีส่วนสำคัญทำให้สัมพันธภาพของนักศึกษาดีขึ้น มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นผลประโยชน์จากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สัมพันธภาพนี้ อาจสานต่อในเรื่องความร่วมมือ ทางวิชาการหรือด้านอื่นๆในอนาคต ระหว่างนักศึกษาม.อ. และนักศึกษาต่างชาติ”

รวมทั้งการจัดขบวนแห่นักศึกษาไทยและนานาชาติยิ่งใหญ่  รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยชุดประจำชาติ สะท้อนวัฒนธรรม

“ความน่าสนใจของขบวนแห่ ก็คือ ขบวนแห่จะประกอบด้วย 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนผู้บริหาร ขบวนประเพณีลอยกระทงในอดีต ขบวนประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน  ขบวนประเพณีลอยกระทงในอนาคต  ขบวนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และขบวนนักศึกษานานาชาติ จากทวีปเอเชีย และอื่นๆ”

ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนสนุกกับการประดิษฐ์กระทงบุฟเฟ่ กับครอบครัว ญาติมิตร ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

นางสาววรางคณา ด้วงแป้น กรรมการสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กระทงบุฟเฟ่ต์ ที่ใต้ตึกฟักทองมีบริการวัสดุใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน  ให้ทุกท่านมาสนุกกับการจัดทำกระทงด้วยตัวท่านเองและครอบครัว   ณ บริเวณใต้ตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“กระทงบุฟเฟ่ต์ ปีนี้จัดในธีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ก็จะเน้น จัดโซน มาคนเดียว มาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม ให้ถูกใจคนที่เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น   มาคนเดียวก็ได้กระทงที่เล็กหน่อย มาเป็นคู่ก็เป็นหยวกกล้วยขนาดกลาง มาเป็นกลุ่มก็ได้หยวกกล้วยขนาดใหญ่ 1 ชุด มาเป็นครอบครัวก็ทำ 1 กระทง และได้ใช้ทุกส่วนของต้นกล้วย เพื่อประหยัดทรัพยากร   วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติ จากเข็มหมุดก็จะเปลี่ยนไม้กลัด หรือ ไม้จิ้มฟัน แทน เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้”

“เราจะนำรายได้ร่วมสมทบทุน ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อไปสร้างห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านยางงาม อ.ควนเนียง จ.สงขลา  และได้ประสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ในการนำกระทงที่เก็บจากการลอยกระทง ที่ตึกฟักทอง ไปทำปุ๋ยหมักต่อไป”

ภาพโดย ภูร์ สุวรรณคง และนิคม อัตตะ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 14:27 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
aloha [IP: 113.53.228.99]
13 January 2020 12:05
#110828

เกมที่เป็นนิยมอยู่ ณ ตอนนี้ลองเล่นเลย
slotxo

Ico48
thaistadiumcenter [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:51
#114918

ศูนย์กีฬาและสนามกีฬา ในอำเภอ ควนเนียง สงขลา

Ico48
slotxo [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 13:54
#120482

Xo สล็อตออนไลน์ โปรสล็อต XO เกมออนไลน์ทำเงินยอดฮิต เกมสล็อต xopg.net คือเกมทำเงิน reeffutures2018 ผ่านทางออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่เล่นง่าย และได้เงินไว แถมยังลงทุนด้วยเงินน้อย mavoixtavoie ทำเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนอาจได้เคยเห็นรีวิวเรื่องของ สล็อต xo สล็อตออนไลน์ ไว้มากมาย เทคนิคสล็อต ทั้งเรื่องการเล่นแล้วได้เงิน herbalpertpresents และเล่น สล็อต แล้วไม่ได้เงิน นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่คุณจะเล่นได้เงินหรือไม่ได้เงินนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย northbristol เพราะสล็อตเป็นเกมออนไลน์เสี่ยงโชค ทดลองเล่น xo เกมหนึ่งซึ่งจะมีสูตร หรือเทคนิคเข้ามาช่วย gclub เพื่อโกงดวงอยู่เสมอซึ่งในเว็บของเรา สมัคร xo ก็มีมาแนะนำไว้ให้เห็นกันมากมายหลายสูตร

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ