นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2763
ความเห็น: 34

7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการจัดค่ายอาสาพัฒนาในพื้นที่ 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ตอบโจทย์พื้นที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการจัดค่ายอาสาพัฒนาในพื้นที่ 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้     ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 2562  ตอบโจทย์พื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึง กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562  จำนวน 7 ค่าย ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์ประโยชน์ชุมชน พัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ประกอบด้วย

            ค่ายนักอนุรักษ์ ครั้งที่ 24 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562           ได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางธรรมชาติ การทำฐานดำรงชีพโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุให้สัตว์ป่า จำนวน 4 แห่ง การสร้างฝายชะลอน้ำ และการเพาะพันธุ์กล้าไม้ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสุชน โดยการจัดบอร์ดความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทาสีกระถางต้นไม้ ได้รู้จักพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ เพาะพันธุ์กล้าไม้

            โครงการมนต์รักษ์วัดภูมิบรรพต จัดโดย ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดภูมิบรรพต ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562             มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ทาสีเครื่องเล่น ปรับพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กในวัยเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ยาสามัญประจำบ้าน โทษของบุหรี่ จัดติว O-Net ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้และการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีอนามัยกอตง อ.เขาพนม จ.กระบี่  ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปปรับใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

            ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 จัดโดย ชมรมโรตาแรคท์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 12-21 ธันวาคม 2562 มีการสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 10 x 15 เมตร จำนวน 1 หลัง ซ่อมแซมหนังสือ      ชั้นวางหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัดทำป้ายบอร์ดให้ความรู้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย     สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 10 x 15 เมตร จำนวน 1 หลัง ทางโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยได้ใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียนและศูนย์รวมในการทำกิจกรรม

            โครงการค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2562 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มต้นการรู้จักตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพภายใน มีกิจกรรมเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับปรุงห้องสมุด และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รู้จักการเสียสละและอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น

            โครงการค่ายอาสาพัฒนา’62 ชมรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2562 ได้สร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียน สร้างสื่อการเรียนการสอน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมถึงการทาสีสนามเด็กเล่น โดยอาศัยความร่วมมือของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชาวบ้านในชุมชน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากชาวบ้านในชุมชน

            โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบทครั้งที่ 40 โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านยางงาม ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 6 × 9 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอาคารที่มีผนังกั้นเทพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการจัดทำบอร์ดให้ความรู้ การสอนหนังสือในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล และกิจกรรม Science Show ให้กับน้อง ๆ ทำความสะอาดพื้นที่รอบโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การประกอบอาหาร มีการเรียนรู้เชิงเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เรียนรู้การทำขนมซังซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน และสานสัมพันธ์กับชุมชน

            ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 23 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562   ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน เนื่องจากของเดิมมีสภาพผุพังชำรุด ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนอื่น ๆ พร้อมทาสี ปรับปรุง ห้องสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานแก่นักเรียน กิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียน การเยี่ยมพื้นที่เยี่ยมชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  สร้างแรงบันดาลด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน

            นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ มีความคิดที่เป็นระบบ การประสานงาน ทำงานเป็นทีม เป็นแกนนำให้กับนักศึกษาและเยาวชนต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:01 แก้ไข: 20 มกราคม 2563 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
superslot [IP: 122.155.168.217]
18 มีนาคม 2564 20:42
#117457
Ico48
superslot [IP: 122.155.168.217]
18 มีนาคม 2564 20:44
#117458
Ico48
superslot [IP: 122.155.168.217]
18 มีนาคม 2564 20:44
#117459
Ico48
superslot [IP: 122.155.168.217]
18 มีนาคม 2564 20:44
#117460

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ