นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4109
ความเห็น: 112

7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการจัดค่ายอาสาพัฒนาในพื้นที่ 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ตอบโจทย์พื้นที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการจัดค่ายอาสาพัฒนาในพื้นที่ 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้     ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 2562  ตอบโจทย์พื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึง กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562  จำนวน 7 ค่าย ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์ประโยชน์ชุมชน พัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ประกอบด้วย

            ค่ายนักอนุรักษ์ ครั้งที่ 24 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562           ได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางธรรมชาติ การทำฐานดำรงชีพโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุให้สัตว์ป่า จำนวน 4 แห่ง การสร้างฝายชะลอน้ำ และการเพาะพันธุ์กล้าไม้ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสุชน โดยการจัดบอร์ดความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทาสีกระถางต้นไม้ ได้รู้จักพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ เพาะพันธุ์กล้าไม้

            โครงการมนต์รักษ์วัดภูมิบรรพต จัดโดย ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดภูมิบรรพต ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562             มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ทาสีเครื่องเล่น ปรับพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กในวัยเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ยาสามัญประจำบ้าน โทษของบุหรี่ จัดติว O-Net ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้และการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีอนามัยกอตง อ.เขาพนม จ.กระบี่  ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปปรับใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

            ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 จัดโดย ชมรมโรตาแรคท์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 12-21 ธันวาคม 2562 มีการสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 10 x 15 เมตร จำนวน 1 หลัง ซ่อมแซมหนังสือ      ชั้นวางหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัดทำป้ายบอร์ดให้ความรู้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย     สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 10 x 15 เมตร จำนวน 1 หลัง ทางโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยได้ใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียนและศูนย์รวมในการทำกิจกรรม

            โครงการค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2562 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มต้นการรู้จักตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพภายใน มีกิจกรรมเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับปรุงห้องสมุด และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รู้จักการเสียสละและอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น

            โครงการค่ายอาสาพัฒนา’62 ชมรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2562 ได้สร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียน สร้างสื่อการเรียนการสอน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมถึงการทาสีสนามเด็กเล่น โดยอาศัยความร่วมมือของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชาวบ้านในชุมชน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากชาวบ้านในชุมชน

            โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบทครั้งที่ 40 โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านยางงาม ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 6 × 9 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอาคารที่มีผนังกั้นเทพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการจัดทำบอร์ดให้ความรู้ การสอนหนังสือในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล และกิจกรรม Science Show ให้กับน้อง ๆ ทำความสะอาดพื้นที่รอบโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การประกอบอาหาร มีการเรียนรู้เชิงเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เรียนรู้การทำขนมซังซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน และสานสัมพันธ์กับชุมชน

            ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 23 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562   ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน เนื่องจากของเดิมมีสภาพผุพังชำรุด ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนอื่น ๆ พร้อมทาสี ปรับปรุง ห้องสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานแก่นักเรียน กิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียน การเยี่ยมพื้นที่เยี่ยมชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  สร้างแรงบันดาลด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน

            นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ มีความคิดที่เป็นระบบ การประสานงาน ทำงานเป็นทีม เป็นแกนนำให้กับนักศึกษาและเยาวชนต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:01 แก้ไข: 20 มกราคม 2563 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
rise of apollo slot [IP: 178.239.198.100]
26 สิงหาคม 2564 16:29
#126080

click me my name rise of apollo slot

Ico48
เทคนิคการเล่นสล็อต [IP: 178.239.198.100]
26 สิงหาคม 2564 16:30
#126081

click me my name banyumilitravel

Ico48
ทำกำไรจากสล็อต [IP: 178.239.198.100]
26 สิงหาคม 2564 16:31
#126082

click me my name mccannslc

Ico48
Malia Wilson [IP: 59.96.89.251]
27 สิงหาคม 2564 14:21
#126173

I am glad to be a visitor of this weblog, appreciate this rare info! If you want to color the reintroduced and reborn with every light source. then I suggest one blog about <a href="http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=Erin&blogentry_id=58922">Sonic Ether’s Unbelievable Shaders</a> . this shader is very interesting in-game.

Ico48
pgslot-games [IP: 49.228.137.147]
31 สิงหาคม 2564 13:27
#126480

<a href="https://pgslot-games.com/">https://pgslot-games.com/</a>

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:03
#127580

Only listened to from other people, that website is good, this website is good. Have you tried this site yet? Definitely good service. [url=https://pgauto789.com/slot789/]สล็อต[/url]

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:04
#127581

Only listened to from other people, that website is good, this website is good. Have you tried this site yet? Definitely good service. สล็อต

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:05
#127582

Only listened to from other people, that website is good, this website is good. Have you tried this site yet? Definitely good service. <a href="https://pgauto789.com/slot789/">สล็อต</a>

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:06
#127583

Only listened to from other people, that website is good, this website is good. Have you tried this site yet? Definitely good service. สล็อต

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:24
#127584

ลองหมุนไปรอบ ๆ และเล่นแบบสุ่ม แบบว่างง!!
มีเงินใช้แล้ว<a href=" https://pgauto789.com/ ">pg</a>

Ico48
สล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:25
#127585

Try to spin around and play randomly. It's like, confused!! I have money to use.pg

Ico48
รวม เว็บสล็อต [IP: 115.87.128.5]
12 กันยายน 2564 13:33
#127587

Fish shooting games, online slots games, easy to play, quick money. pg รวม เว็บสล็อต pg

Ico48
pg [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 12:59
#127740

[url=https://pgauto789.com/]pg[/url] slots, fish shooting games, slot games, automatic deposit-withdrawals, fast service

Ico48
pg [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 12:59
#127741

<a href="https://pgauto789.com/">pg</a> slots, fish shooting games, slot games, automatic deposit-withdrawals, fast service

Ico48
pg [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 13:00
#127742

[[https://pgauto789.com/|pg]]

Ico48
pg [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 13:01
#127743

pg slots, fish shooting games, slot games, automatic deposit-withdrawals, fast service

Ico48
slot [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 13:02
#127744

slot ONLINE 3D online slots game, a new type of game.

Ico48
พีจี [IP: 58.8.225.169]
14 กันยายน 2564 13:02
#127745

พีจี A website that provides services related to playing online slots And the most comprehensive online gambling game, one of them is a hot slot game camp like the PG slot website.

Ico48
amdslot [IP: 184.22.92.174]
15 กันยายน 2564 20:09
#127834

บนเว็บไซต์ pgslot คุณจะได้รับเครดิตฟรีล่าสุดสำหรับปี 2021 เครดิตฟรีล่าสุด pg ในกลุ่มนักสปินสล็อตจริงที่ได้รับความสนใจมากมาย ทำง่าย และสมาชิกเก่าและใหม่จำนวนมากกำลังโปรโมตเพื่อให้ผู้เล่นต้นทุนต่ำทุกคนสามารถสร้างรายได้หลายเท่า รับสิทธิพิเศษมากมาย

Ico48
amdslot [IP: 184.22.92.174]
15 กันยายน 2564 20:09
#127835

สล็อต ทุนน้อย ลงทุนเพียง 50 บาท ได้รับเงินสูงถึง 100 บาท ที่สำคัญก็คือถอนได้ไม่อั้น ขอเพียงท่านใจเย็น สล็อต pg ฝาก 50 รับ 100 ถอนไม่อั้น อย่ารีบร้อน ค่อย ๆ ปั้นยอด เศรษฐีหน้าใหม่คนต่อไปอาจเป็นท่าน เราพร้อมแจกพร้อมให้ท่านมากกว่าเว็บอื่น บริษัทเราการเงินมั่นคง กล้าจ่ายให้ท่านไม่อั้น ขอเพียงท่านสมัครสมาชิกกับเว็บของเราเท่านั้น ใช้เวลาสมัครไม่ถึง 30 วินาที

Ico48
amdslot [IP: 184.22.92.174]
15 กันยายน 2564 20:09
#127836

ลองสล็อต PG Slots ฟรีพร้อมอัปเดตเกมใหม่ทุกวัน pg slot ทดลองเล่นฟรี เกมสุดท้ายที่คุ้มค่า PG สล็อตออนไลน์ ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทดลองเล่น ไม่ต้องลงทะเบียน เล่นได้ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องการการฝากและถอนอัตโนมัติ

Ico48
amdslot [IP: 184.22.92.174]
15 กันยายน 2564 20:09
#127837

PGSLOT Online Slots Game สมัคร pg slot เว็บตรง เกมที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยเกม PGS LOT พิเศษที่มีเลย์เอาต์ที่เล่นง่าย การเล่นสล็อตจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แจ็กพอต PGSLOT แตกบ่อยที่สุด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ