นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 565
ความเห็น: 3

ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ม.อ.ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จัดกิจกรรมฝึกอบรมติดตามและประเมินชี้แนะครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมติดตามและประเมินชี้แนะครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 

การฝึกอบรมดังกล่าว  ดำเนินงานระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2562- สิงหาคม  2563 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน โรงเรียนเป้าหมายเป็นประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา และสตูล จำนวน 20 โรงเรียน

โดยมีผู้อำนวยการและครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการบรรยายและการนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยความเข้าใจผู้เรียน มีการบรรยายเรื่อง Growth mindset  โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์  ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม  คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ไพโรจน์ คีรีรัตน์ และคณะ  รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็น การออกแบบการสอนในชั้นเรียน การทดลอง สาธิตการสอน และสรุปผลห้องเรียนโครงงานฐานวิจัย  สำหรับครูชั้น ป. 4 ขึ้นไป จำนวน 90 คน ในจังหวัดสงขลา

รวมทั้งการฝึกอบรม การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาที่ 3  จำนวน 90 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่องความสำคัญของการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ วัฏจักรการสืบเสาะ  วิทยากร ประกอบด้วย ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม และผศ.พลพิมล คีรีรัตน์ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการนำโครงงานฐานวิจัย และกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน สามารถยกระดับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    มีบทบาทสำคัญการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้     จากประสบการณ์องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการนำโครงงานฐานวิจัย และกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน สามารถยกระดับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทั้งสามด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย   ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  จึงนำการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:05 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Superslot [IP: 58.11.25.53]
29 March 2021 22:22
#117706
Ico48
Superslot [IP: 58.11.25.53]
29 March 2021 22:22
#117707
Ico48
Superslot [IP: 58.11.25.53]
29 March 2021 22:22
#117708

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ