นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 872
ความเห็น: 1

พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบางใบไม้

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  โดยลักษณะตลาดจะตั้งบนท้องร่องสวนมะพร้าว ป่าจาก ขนาบริมคลองในบางที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่นั่งรับประทานอาหารทั่วบริเวณ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชน เช่น น้ำส้มจาก น้ำผึ้งจาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่มะพร้าว ฯลฯ อาหารขนมพื้นบ้าน รวมทั้งผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น

ทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.วิชชุตา มาชู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบางใบไม้มามาเป็นเวลานาน นับแต่การเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่อ “โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ : การพัฒนาตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้” ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ

ความร่วมมือของทีมนักวิชาการและนักวิจัย ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ “การพัฒนาสื่อการตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นการจัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอยูทูป จำนวน 18 คลิป นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชุมชนบางใบไม้เป็น 1 ใน 18 ผลงานดังกล่าว มีการนำปัญหาที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือมาเป็นโจทย์กรณีศึกษา ของการเรียนการสอนในรายวิชา การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและดำเนินการวิจัยตลาด โดยผลงานวิจัยทั้งหมดจะถูกนำกลับไปถ่ายทอดและส่งมอบคืนแก่พื้นที่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อไป

โดยได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน อาทิ นางจรัญญา ศรีรักษ์ หรือ กำนันสาว กำนันตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และให้การสนับสนุน และการทำวิจัย ประเมินผล ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ มาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมธรรมชาติลำคลอง ที่เรียกว่า  “คลองร้อยสาย” ที่ตำบลบางใบไม้ อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี

นอกจากนั้น ยังมีการใช้พื้นที่ชุมชนบางใบไม้เป็นพื้นที่วิจัยระดับปริญญาตรี ในหัวข้อวิจัยต่างๆ อาทิ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ และการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น สวนลุงสงค์ และ การใช้พื้นที่ตลาดน้ำบางใบไม้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นกิจกรรมของตลาด เช่น การจัดแข่งขันการคิดสูตรเครื่องดื่มสมุนไพร และออกแบบการจัดอาหาร เป็นต้น

สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:43 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2563 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
thaitravelloc [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:17
#114915

เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจมากครับ

ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทยเชิงธรรมชาติ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ