นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1657
ความเห็น: 1

การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ

ขยายเวลาศึกษา

             พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่างประเทศเมื่อใกล้ครบกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว   แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถขยายเวลาศึกษาได้ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2551 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

           1.ก่อนครบกำหนด 60 วันให้เสนอต้นสังกัดขอขยายเวลาศึกษา

           2.การขยายเวลาศึกษาของพนักงานในแต่ละระดับขอขยายได้ไม่้เกิน 1 ปี  ดังนี้

                    2.1 ขยาย 6 เดือนแรกได้รับค่าจ้าง

                    2.3 ขยาย 6 เดือนหลังไม่ได้รับค่าจ้าง

            3.การขอขยายเวลาศึกษาโดยไม่ได้รับค่าจ้างให้เสนอ คบม.พิจารณาอนุมัติ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 06 November 2007 13:40 Modified: 05 Febuary 2008 10:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

        ก่อนอื่นผมต้องขอทำความเข้าใจกับบางคณะที่ขอให้กองการเจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรมแบบฟอร์มการขยายเวลาศึกษาต่างประเทศ ของพนักงาน กองขอเรียนว่าเรื่องนี้ควรนำไปคุยในที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวว่าวิทยาเขต/คณะมีปัญหาอะไร จะให้ทางกองแก้ใขอย่างไรหากไม่ตกลงให้ไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีปัญาในทางปฏิบัติตามมา  จึงอยากให้คณะทำบันทึกเสนอมาถึงเลขาที่ประชุมประสานงานกจ.ด้วยครับ

         ปัญหาที่เจอ 1.กจไม่ทราบว่าวิทยาเขต/คณะ จะสำเนาแจ้งหน่วยงานใดบ้าง 2.การขยายของพนักงานแต่ละระดับมีทั้งได้-ไม่ได้ค่าจ้าง วันที่ไม่ได้ค่าจ้างจะใช้ขอความอย่างไร           

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ