นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1687 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1880 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 2014 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2870 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3137 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1833 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1689 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1539 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1785 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1565 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1347 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1843 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1681 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1956 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1184 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1216 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1433 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1276 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1705 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1389 0
เรียนภาษาในประเทศ 1607 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1929 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1493 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1696 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1382 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2294 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1643 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1591 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2078 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1655 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1634 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1513 4
บอกกล่าวเล่าไข 1566 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1605 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1906 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1468 0