นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1592 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1767 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1897 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2777 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3037 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1742 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1594 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1449 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1688 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1475 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1266 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1756 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1600 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1854 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1100 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1142 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1352 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1197 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1630 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1300 0
เรียนภาษาในประเทศ 1531 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1847 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1418 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1627 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1306 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2211 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1559 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1514 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2006 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1567 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1559 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1430 4
บอกกล่าวเล่าไข 1482 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1512 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1798 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1378 0