นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 36 post

Post Title Page Visits comment
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1658 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1852 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1979 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2840 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3107 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1806 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1662 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1513 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1755 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1534 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1319 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1811 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1657 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1924 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1155 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1190 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1406 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1248 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1677 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1362 0
เรียนภาษาในประเทศ 1579 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1907 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1472 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1676 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1357 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2259 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1614 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1563 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2055 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1624 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1610 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1490 4
บอกกล่าวเล่าไข 1536 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1573 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1867 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1435 0