นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 36 post

Post Title Page Visits comment
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1761 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1943 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 2084 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2925 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3188 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1880 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1744 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1598 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1845 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1619 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1393 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1895 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1741 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 2009 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1236 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1268 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1490 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1322 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1746 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1436 0
เรียนภาษาในประเทศ 1659 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1976 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1538 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1753 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1433 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2350 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1692 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1639 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2123 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1711 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1684 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1571 4
บอกกล่าวเล่าไข 1615 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1654 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1961 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1518 0