นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1651 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1838 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1967 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2832 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3095 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1795 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1649 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1501 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1745 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1524 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1312 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1802 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1649 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1915 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1146 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1182 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1396 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1240 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1669 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1352 0
เรียนภาษาในประเทศ 1569 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1898 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1460 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1668 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1348 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2252 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1605 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1555 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2041 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1617 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1597 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1476 4
บอกกล่าวเล่าไข 1528 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1563 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1855 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1430 0