นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1762 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1945 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 2086 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2927 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3189 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1880 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1745 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1601 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1846 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1621 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1393 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1897 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1741 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 2009 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1238 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1268 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1491 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1324 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1746 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1438 0
เรียนภาษาในประเทศ 1661 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1976 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1540 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1753 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1433 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2350 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1693 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1640 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2126 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1712 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1685 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1572 4
บอกกล่าวเล่าไข 1615 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1656 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1963 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1519 0