นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข

พนักงานมหาวิทยาลัยหลายๆท่าน ที่กำลังจะลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ บางประเทศก็ตอบรับเข้าศึกษาทันที บางประเทศกำหนดเงื่อนไขต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษก่อน หรือผ่านการทดสอบภาษาเฉพาะของประเทศนั้นๆก่อน ตอบรับเข้าศึกษาในภาคปกติ ประเด็นอยูที่การอนุมัติระยะเวลาของกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สุวรรณ์   created: 22 September 2011 14:50 Modified: 13 October 2011 11:16 [ Report Abuse ]

(0) การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ในหลายครั้งที่ผู้ปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน โทรศัพท์มาสอบถาม? เกี่ยวกับข้าราการ หรือพนักงานที่อยูในระหว่างไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จะขออนุมัติเดินทางไปราชการทั้งในและต่างแระเทศ เช่นไปประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชากา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สุวรรณ์   created: 16 August 2011 13:51 Modified: 13 October 2011 11:24 [ Report Abuse ]

(0) การย้ายสถานที่ศึกษา

การขอย้ายสถานที่ศึกษาจากต่างประเทศ กลับมาศึกษาที่ประเทศไทย ด้วยมีประเด็นสอบถามเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับทุนจากทางราชการลาไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ต่อมาเมื่อหมดทุนจากทางราชการแล้ว แจ้งขอย้ายสถานที่ศึกษาจากเดิม มาเป็นมหาวิทยาลัยในปร... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สุวรรณ์   created: 10 August 2011 14:44 Modified: 08 January 2014 09:39 [ Report Abuse ]

(0) การทำหนังสือเดินทางราชการ

การทำหนังสือเดินทางราชการ วันก่อนได้ไปทำหนังสือเดินทางราชการที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)ชั้น 1 เมื่อเข้าประตูหน้าศาลากลางหลังเก่าที่จอดรถอยู่ซ้ายมือ เอกสารที่ต้องนำไปมีดังนี้ 1. บันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการ/ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานฯ ณ ต่างประเ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สุวรรณ์   created: 10 August 2011 13:11 Modified: 22 September 2011 09:35 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ

ด้วยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่และรับบุคลากรใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้น ทางงานพัฒนาฯจึงได้เขียนรายละเอียดการไปราชการต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรประกอบการทำงาน โดยแขวนไว้ที่ช่องระเบียบและหลักเกณฑ์เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 24 March 2011 13:33 Modified: 24 March 2011 13:33 [ Report Abuse ]

(0) แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ

ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดสำนักงานชั่วคราวในภาคใต้เพื่อบริการแก่ประชาชน และข้าราชการที่ต้องการขอมีหนังสือเดินทางใน 4 จังหวัดคือ สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา, และยะลา จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 23 March 2011 14:05 Modified: 23 March 2011 14:05 [ Report Abuse ]

(0) พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก

ด้วยระยะนี้หลายวิทยาเขตได้สอบถามกันมามากเรื่องกำหนดระยะเวลาลาศึกษา ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ มีกำหนดกี่ปีแน่ ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าระหว่างระยะเวลาทุน....กับระยะเวลาการลาศึกษา ให้แยกออกจากกันก่อน แล้วจึงมาดูว่า 1.ทุนให้กี่ปี 2.กรอบระยะเวล... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 22 March 2011 13:43 Modified: 22 March 2011 13:43 [ Report Abuse ]

(0) ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข

ตามที่สอบถามกันไปมากเลย เกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ แล้วประเทศนั้นๆ ตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข ให้ Qualifying Program/เรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน/การเรียนภาษาอังกฤษและสอบวัดผลฯ,ประเด็นคำถาม1. มหาวิทยาลัยที่ไปตอบรับแล้ว เป็นไม่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 14 July 2010 11:32 Modified: 14 July 2010 11:32 [ Report Abuse ]

(0) ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ

ข้าราชการบำนาญหลายๆท่านได้สอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ว่าข้าราชการบำนาญเกษียณอายุแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังคงจ้างต่อ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิยาลัยบ้าง หากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปราชการ หรือดูงานในต่างประเทศ ข้าราชการบ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 02 November 2009 15:50 Modified: 10 August 2011 15:26 [ Report Abuse ]

(0) เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว

เสียงตามสายโทรศัพท์จากหนูเหน่งคณะแพทยศาสตร์ มอ.สอบถามว่าข้าราชการที่ลาไปศึกษาในต่างประเทศหากต้องเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว ถือเป็นการกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนได้หรือไม่ ก่อนอื่นต้องดูเจตนาของข้าราชการที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวว่าต้... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สุวรรณ์   created: 23 December 2008 13:49 Modified: 10 August 2011 15:29 [ Report Abuse ]