นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เรียนภาษาในประเทศ

มักถามกันบ่อยครั้งว่า อาจารย์ที่จะลาไปศึกษาต่างประเทศ หากต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศที่จะไปศึกษา ณ สถาบันสอนภาษาที่กรุงเทพฯ(ปัจุบันที่คณะศิลปศาตร์ มอ.หาดใหญ่ก็มีเปิดสอนแล้วด้วย) จะต้องลาไปศึกษาหรือลาไปฝึกอบรมในประเทศ นั้น กองการเจ้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ฝึกอบรมในประเทศ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 14:05 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2552 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ

ด้วยขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการ-พนักงานฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลาไปศึกษาต่างประเทศหลายๆท่าน ส่งผลการตรวจสุขภาพร่างกายฯ หนังสือตอบรับฯที่ระบุกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ผลสอบภาษาอังกฤษ ให้ ก.พ.พิจารณาหากไม่จัดส่ง ก.พ.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 03 เมษายน 2551 11:18 แก้ไข: 03 เมษายน 2551 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ)

ตามที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ได้ให้งานพัฒนาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดแบบฟอร์มการขยายเวลาศึกษาต่างประเทศเพื่อทุกคณะ/หน่วยงานได้ปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน งานพัฒนาฯได้แขวนไว้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อ 3/เมย/2551 อนึ่ง พนักงานฯ ขออนุมัติ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 03 เมษายน 2551 10:54 แก้ไข: 13 มกราคม 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0305/ว 17342 ลว 18 กรกฎาคม 2550 ในข้อ 2.1 แจ้งว่าผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้องเป็นระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังนั้น ในใส่วนของมอจึงให้ใช้ข้อความดังนี้ ............................. มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 28 ธันวาคม 2550 15:07 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2551 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

บ่อยครั้งที่คณะหน่วยงาน ระบุประเภทเงินในบันทึกอนุมัติและหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในการไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง/ลงตราวีซ่า ชึ่งตามบันทึกช่วยจำอธิการบดีเมื่่อเืดือน พ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 11:42 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2550 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ

ปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใบรายงานตัวของบุคลากรที่ลาไป และกลับจากศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศใหม่โดยเพิ่มเติมข้อความที่จำเป็นในการตรวจสอบให้ครบยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา กระดาษ การพิมพ์ฯ 2.ลด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 10:11 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2550 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549

ปัจจุบันข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศก่อนระเบียบฯว่าด้วยการไปศึกษาฯพ.ศ.2549ใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 11 พ.ค.2549) ได้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการกันบ้างแล้ว แต่ทางกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ จึงฝากแจ้งให้ข้าราชทางที่เข้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 09:59 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2550 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม

จากบันทึกสั่งการอธิการบดีที่ มอ 023/1358 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ให้กองการเจ้าหน้าที่ทบทวนใหม่ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า ข้าราชการที่ขออนุมัติไปดูงาน หรือดูงาน(วิจัย) แต่หนังสือตอบรับ หรือหลักฐานการอนุมัติทุนแจ้งว่าให้ไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 15:50 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2550 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

ในหลายครังที่คณะหน่วยเสนอขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการในต่างประเทศเพื่อไปดูงานบ้าง ไปทัศนศึกษาบ้าง ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนเสนอเรื่องใหผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องดังกล่าวควรเสนอให้ไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 15:20 แก้ไข: 10 เมษายน 2551 09:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา

หลายคณะหน่วยงานสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ว่าหากข้าราชการ - พนักงานลาไปฝึกอบรมในประเทศ จะต้องให้ทำสัญญาด้วยหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ว่า 1.การลาไปฝึกอบรมภายในประเทศเกิน 6 เดือน และใช้จ่ายเงินเกิน 5 หมื่นบาทต้องให้จัดทำสัญญา และส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:03 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2554 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]