นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ

ข้าราชการ-พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศ หลายๆท่านได้ออกเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาล่วงหน้านาน 1-2 เดือนทำให้บางรายเรียนไม่สำเร็จตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งทางราชการได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ-พนักงานออกเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 13:32 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2552 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา

ข้าราชการ-พนักงาน ที่ได้รับอนุม้ติให้ลาไปศึกษาทั้งใน-และต่างประเทศต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ หากวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานใดมีผู้ที่ลาศึกษาแล้วไม่รายงานผลการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ ให้รายงานมหาวิทยาลัยด้วยเนื่องจากปัจจุบันทางกอง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29 แก้ไข: 03 กันยายน 2556 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บอกกล่าวเล่าไข

ตามที่ทาง วข.ปน. สอบถามว่าข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสสาม ขณะที่เสียชีวิตมีภรรยา 4 คน อยากทราบว่าภรรยามีสิทธิได้รับเหน็จตกทอดทุกคนหรือไม่ได้สอบถามทางสำนักงานคลังเขต(สงขลา) แล้วทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดมีดังนี้1. ผู้สืบสันดาน(บุตร)ทุก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 13:46 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2550 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่างประเทศเมื่อใกล้ครบกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถขยายเวลาศึกษาได้ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2551 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1.ก่อนครบกำหนด 60 วันให้เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 13:40 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2551 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ

ทางสถานทูตสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ได้แจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไปผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องใช้ แบบฟอร์มวีซ่าแบบใหม่ขอรับได้ที่สถานทูตหรือ ดาวโหลดที่ WWW.UKVISAS.GOV.UK สำหรับฟอร์มวีซ่าแบบเก่าสามารถใช้ได้ถึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 25 ตุลาคม 2550 15:04 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2550 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ตามที่ได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้หรือไม่ ได้ครับตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 2543 ได้กำหนดไว้ว่าความใดที่ยังไม่กำหนดให้อนุโลมใช้ตามระเบียบข้าราชการครับ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุวรรณ์   สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 14:13 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2550 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]