นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5724
ความเห็น: 0

มอบหมายงานนักศึกษา 562-201 DIS ปี 2 (2555)

หัวข้อนี้เป็นการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นตอบรายวิชา 562-201 สารสนเทศทางยา (Drug Information) นักศึกษา 51 คน

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จะมีโจทย์แบบกลุ่มให้ไปแบ่งปันหัวข้อย่อยกันเอง  ห้ามซ้ำกัน มิฉะนั้น คะแนนที่ได้จะถูกเจือจางตามจำนวนของการซ้ำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหัวข้อ:

 • ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร หัวข้อ 1,2,3
 • รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ หัวข้อ 4,5

ส่งภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยส่งในล็อคเกอร์ชื่ออาจารย์ หน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อนึ่ง หลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมาเล่าถึงการจัดการของตนเองว่าทำอย่างไร จึงพบ/ไม่พบคำตอบ ในด้านท้ายนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางในการค้นให้กับเพื่อนที่ไม่มีโอกาสเจอแบบเดียวกัน เพราะแนวทางในการค้นแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

——————————————————————————

5210712008 น.ส. จุฑาทิพย์ กาสสมุทร
5310712001 น.ส. กนกวรรณ พรหมมานพ
5310712002 น.ส. กมลทิพย์ บ้านเพิง
5310712003 นาย กฤตนัย อุตสาหะ
5310712005 นาย กัมปนาท ต้องชู
5310712007 น.ส. ขนิษฐา จันทรพล
5310712008 น.ส. ขวัญหทัย บุญทิพย์
5310712009 นาย จตุพร ชัยฤกษ์
5310712010 น.ส. จันติมา เมตตาจิตร
5310712011 น.ส. จิตชนก พัวพันสวัสดิ์
5310712012 น.ส. จุฑามาศ รัตนะ

1. ในร้านยาที่ลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมักนำยาที่ใช้ประจำตัวซึ่งติดมาจากต่างประเทศมาถาม (หรือบางครั้งก็เป็นยาในประเทศ) หากทราบแต่ชื่อการค้าของยา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นยาอะไร ความแรง รูปแบบ และฉลากหรือคำแนะนำการใช้ของประเทศนั้น ๆ จะค้นหาได้จากแหล่งใดบ้าง (1 ตัวต่อคน ตอบมาโดยเขียนมาในกระดาษ พร้อมใส่เอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่เคยเรียน)

 • Advil
 • Albacar
 • Antra
 • Baccidal
 • Brek
 • Datril
 • Dilabid
 • Ekvacillin
 • Panfungal
 • Pathocill
 • Quibron
 • Robitussin
 • Sumamed
 • Telmin
 • Tesnol
 • Valmagen
 • Xanef
 • Wyamycin

 

——————————————————————————

5310712013 น.ส. จุฑามาศ สีคำ
5310712014 น.ส. จุฑาลักษณ์ เดชเกษม
5310712015 น.ส. ชญานิศ หลิมอมรรัตน์
5310712016 นาย ชวาลย์วัต รัตนประยูร
5310712018 น.ส. ชุติมณฑน์ โชติมณี
5310712019 น.ส. ญาณิศา เพชรรัตน์
5310712020 น.ส. ณัฎฐนิชา ภัทราภินันท์
5310712021 น.ส. ณัฐติญา สนิทมัจโร
5310712022 น.ส. ดวงหทัย หมวดใหม่
5310712023 น.ส. ทัตพร เพ็งสงค์

2. ในการวางแผนเตรียมยาน้ำ ต้องทราบข้อมูลค่าการละลาย ข้อมูลทางเคมีกายภาพ & ความคงตัว (ชนิดของปฎิกิริยาการสลายตัว สภาวะที่ทำให้เกิดการสลายตัว โดยให้ความสำคัญกับการรายงานแบบตัวเลขเป็นพิเศษ) เพื่อสามารถตั้งสูตรตำรับของตำรับยารายตัว (1 ตัวต่อคน)

 • Ranitidine
 • Amiodarone
 • Clonidine
 • Diltiazem
 • Donezpril
 • Flunarizine
 • Hydroxyzine
 • Naproxen
 • Metronidazole
 • Clarithromycin
 • Omeprazole
 • Oseltamivir
 • Diazepam
 • Carbamazepine

——————————————————————————

5310712024 น.ส. ธนพร สุวรรณวัชรกูล
5310712025 น.ส. ธนภรณ์ วงศ์นาวา
5310712026 นาย นครินทร์ นิติเรืองจรัส
5310712027 น.ส. นริศรา จินดาประทุม
5310712028 น.ส. นุสบา ถาวรวรานนท์

3. ข้อมูลการเข้ากันได้ของยาฉีดผสม (ผสมรวมได้/ห้ามผสมรวม กับยาฉีดอื่นหรือกับกระสายยา ตัวใด) (1 ตัว ต่อ 1 คน)

(หมายเหตุ กระสายยาในที่นี้ หมายถึงของเหลวที่ใช้ในการเจือจางหรือละลายยาก่อนฉีด)

 • Dobutamine
 • Vancomycin
 • Streptomycin sulfate
 • Phenytoin sodium
 • Amphotericin B
 • Ampicillin
 • Furosemide
 • Ciprofloxacin

——————————————————————————

5310712030 น.ส. ปภัสสร บัวทอง
5310712031 น.ส. ปรียานุช แก้วนำ
5310712032 น.ส. ปุญญิกา บุญสง
5310712033 น.ส. พรพิมล เธียรธีรศานต์
5310712034 น.ส. ฟัยโรส บอซู
5310712035 นาย ภัคพล นิลกาญจน์
5310712036 น.ส. ภัทรพร เม่นขาว
5310712037 นาย ภีระ เรือนแก้ว
5310712038 น.ส. เมธิณี กิตติสิทโธ
5310712039 น.ส. เมริสา โรจนบำรุง
5310712040 น.ส. รวิสรา ชิตตระการ
5310712042 น.ส. วิชญาพร ไสยสิทธิ์
5310712043 น.ส. ศวินันท์ วิกรานตานนท์
5310712044 นาย สรายุทธ แอบู
5310712045 น.ส. สาธิดา ยงยิ่งประเสริฐ
5310712046 นาย สาริษฐ์ แก้วสุวรรณ
5310712047 น.ส. สาลินี ทองบัว
5310712048 นาย สุทธินัย จิรสุวรรณประภา
5310712049 น.ส. สุรสา แซ่ลิ่ม
5310712050 น.ส. อรปวีณ์ รุ่งแดง

4. ข้อมูล biopharmaceutics & pharmacokinetic parameters ของยา

หัวข้อนี้ ยาส่วนใหญ่เป็นยาที่ออกมานานแล้ว ข้อมูล pharmacokinetics ส่วนใหญ่จะตามมาหลังยานั้นออกจำหน่ายได้ไม่นานมาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในวารสารกระดาษก่อนยุคมีอินเทอร์เน็ต และอาจไม่สามาถค้นเจอในอินเทอร์เนตได้ โดยวารสารอาจเป็นวารสารด้านเภสัชวิทยาหรือเภสัชศาสตร์เป็นหลัก หากไม่พบใน internet จะต้องค้นจากวารสารกระดาษ ซึ่งอาจค้นได้ที่ ห้องสมุดกลาง, ห้องสมุดคณะแพทย์, ห้องอ่านหนังสือภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ให้สำเนา paper ดังกล่าวส่ง (ค่าใช้จ่ายอาจารย์ออกให้) โดยนักศึกษาเขียนสรุปสั้น ๆ ลงกระดาษพร้อมเขียนอ้างอิง และแนบสำเนางานวิจัยดังกล่าวมาด้วย

4.1 ในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อรุนแรงขึ้น มีการนำข้อมูล pharmacokinetics ที่มีความแม่นยำสูง มาใช้ในการคำนวณเพื่อทำนายวิธีการให้ยา (dosage regimen) ว่าจะให้ขนาดเท่าไหร่ ทุกกี่ชั่วโมง และ infusion นานเพียงใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีในตำราทั่วไป มักเป็นแบบหยาบ ๆ (เช่น ประมาณคร่าว ๆ แบบ one compartment model) ซึ่งจะคุณภาพไม่ดีพอสำหรับการใช้ในวัตถุประสงค์นี้ จะต้องใช้ข้อมูลละเอียดที่เป็น two- หรือ three-compartment เท่านั้น ให้นักศึกษาหางานวิจัยในคนที่มีข้อมูล pharmacokinetic parameters และ pharmacodynamics ที่เกี่ยวข้อง

 • Amoxicillin และ Ampicillin (4 คน)
 • Erythromycin (2 คน)
 • Chloramphenicol (2 คน)
 • การใช้ยา Ampicillin คู่กับ Sulbactam (4 คน)
 • Ketoconazole (2 คน)
 • Gentamicin, Amikacin, Ticarcillin และ Tobramycin (8 คน)
 • Norfloxacin, Levofloxacin และ Ciprofloxacin (6 คน)
 • Clindamycin, Vancomycin (4 คน)

4.2 ในการเจาะเลือดประเมินขนาดยามากเกินหรือน้อยเกินของยากันชัก phenytoin sodium ต้องทราบค่า pharmacokinetic parameters อย่างละเอียด ทั้งค่าคงที่การดูดซึมและค่า Vmax, Km (กรณีนี้ การขับยาออกมีการอิ่มตัวได้และสามารถใช้สมการทางชีวเคมีเรียก Michaelis-Menten มาอธิบายได้ ซึ่งค่า Vmax และ Km เป็นค่าคงที่ในสมการดังกล่าว)

 • ยา phenytoin (2 คน)

หมายเหตุ ค่า pharmacokinetic parameters ได้แก่ Vd, Vss, k12, k21, k13, k31, Cl เป็นต้น ตัวอย่างข้างล่าง ค่า K ต่าง ๆ คือ pharmacokinetic parameters ซึ่งหากรู้ค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะสามารถทำนายพฤติกรรมระดับยาในเลือดได้อย่างแม่นยำ รายละเอียดนักศึกษาจะได้เรียนในวิชา pharmacokinetics ต่อไป

PK

PK

 

——————————————————————————

 

5310712051 นาย อับดลลาตีฟ มะยุโสะ
5310712052 น.ส. อิศรียา ไกรชิงฤทธิ์
5310712053 น.ส. กรกนก ด้วงทอง
5310712054 น.ส. นรมน ธีระอัมพรพันธุ์
5310712055 นาย รวินันท์ นิมิสวิน

5. ข้อมูล โครงสร้างเคมี คุณสมบัติเคมีกายภาพและความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร (เพื่อวางแผนวิธีการล้างจากพืชผักที่เหมาะสม และแนวทางในการรักษาโดยทั่วไป) หรือสารที่ใช้ในตำรับยา เช่น สารถนอม

 • Dichlorvos และ chlorpyrifos (2 คน)
 • Parathion (1 คน)
 • Thimerosol (1 คน)
 • Benzalkonium chloride (1 คน)
 • Parabens (2 คน)
Sections: Miscellaneous
Tag: dic  dis
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 January 2012 09:55 Modified: 01 Febuary 2012 12:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.239.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ