นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

07 August 2009
Ico48
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการหอพักและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นในความเป็นหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขตในปีการศึกษา 2552วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ commitment เป็นเจ้าภาพโครงการหอพักสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมหอพักนักศึกษาและบำเพ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2467
at: 07 August 2009 09:45
27 July 2009
Ico48
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
วันที่ 24 – 25 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมาได้เป็นกระบวนกร (วิทยากร KM ) ให้กับโครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ขอเล่าสหกิจศึกษาก่อนนะคะสหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร...
Flowers: 0 · Comments: 17 · Read: 2928
at: 27 July 2009 13:00
16 July 2009
Ico48
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
การที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เข้ารับการอบรม เหมือนกับให้สมองเราเปิดรับข้อมูลใหม่ และบางครั้งข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ อาจทำให้เราต้อง Delete ข้อมูลเดิมไปบ้างคือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ อย่างเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษาได้จัดอบรม “การพัฒนานักศึกษาต...
Flowers: 0 · Comments: 14 · Read: 3265
at: 16 July 2009 14:13
14 July 2009
Ico48
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หอพักนักศึกษาเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา เรามีหน้าที่ดูแลให้นักศึกษากินอยู่ นอนหลับอย่างสุขสบาย ปลอดภัยจากอโรคยาช่วงนี้ไข้หวัด 2009 ระบาดหนัก ทำให้ผู้คนเสียชีวิตทุกวัน ยิ่งทำให้เรากังวลใจมากขึ้น เริ่มจากต้นเดือนมิถุนายนนักศึกษาเปิดเรียนใหม่ ๆ เราต้องแจ้งข่าวหอพักฉบับที่1/2552 ลงข่าวเรื่...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 2715
at: 14 July 2009 14:49
18 March 2009
Ico48
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการเสียนานม๊าก มาก จนทำให้หลายบ่นหา และถามถึงด้วยความเป็นห่วง แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ไปไหน หรือห่างไกลจากน้อง ๆ พี่ ๆ และเพื่อนฝูงหรอกนะ ยังอยู่ที่เดิม ทำงานเหมือนเดิมแต่ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของงานวิชาการที่มีรายละเอียดมากมาย (และต้องดูแลนักศึกษานานาชาติจึงต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2961
at: 18 March 2009 09:00
22 September 2008
Ico48
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
ท่านอธิการบดีได้เขียนบทความเรื่องที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโอกาสใกล้ชิด กับตระกูลอรรถกระวีสุนทร ความว่า....... "ท่านรัฐมนตรีกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นหลานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยด้วยการมอบที่ดินจำนวนประมาณ 800 ไร่ ซึ่ง...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 3425
at: 22 September 2008 12:33
01 August 2008
Ico48
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
เคยเขียนบันทึกชื่อ "รุ่นน้องควรเอาอย่าง " เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2550ที่ http://share.psu.ac.th/blog/studentaffairs/1983ได้เขียนบันทึกเรื่องราวของนักศึกษา คนหนึ่ง....เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ................ และ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2347
at: 01 August 2008 09:26
13 July 2008
Ico48
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสายสนับสนุน จากผลสรุปของทีมวิจัยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้เวลา...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 2388
at: 13 July 2008 19:31
02 July 2008
Ico48
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หอพักเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตนเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม หอพักควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทางสังคมให้เป็นผู้นำและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบร...
Flowers: 0 · Comments: 18 · Read: 5946
at: 02 July 2008 20:30
24 April 2008
Ico48
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
ช่วงนี้วุ่นวายกับการประชุมหลายรอบ หลายยก กับการกำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์............"เรามี 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา หอพักนักศึกษาต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะ" ผู้บริหารกำหนดโจทย์ ฟังดูเหมือนง่ายนะ ......................แต่ทำเข้าจริง ๆ ประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไป workshop ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 3437
at: 24 April 2008 14:39