นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

05 March 2009
Ico48
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มีนาคม 2552เปิดรับ 2 แผน (จำนวน 20 คน) 1. แผน 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 2. แผน 2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1617
at: 05 March 2009 14:12
02 March 2009
Ico48
ใครมีงานวิจัยดีๆๆ....อย่าเก็บไว้
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ร่วมส่งบทความวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยคณะวิทยาการจัดการ จะจัด "การประชุมผลงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1" ในวันศุกร์ที่ 22พฤษภาคม 2552เวลา08.30–17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติม.อ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเป...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1654
at: 02 March 2009 14:06
Ico48
ขอเชิญบุคลากรที่จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาลีลาศปีบทองเกมส์
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 8 “ปีปทองเกมส์” ได้แจ้งหมายกำหนดการการแข่งขันกีฬาบุคลากรประเภทกีฬาลีลาศ ในช่วงวันที่ 1-8พฤษภาคม 2552 ในการนี้ ทางชมรมลีลาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1302
at: 02 March 2009 13:51
23 Febuary 2009
Ico48
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา"พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ"
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาของหน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ หัวข้อเรื่อง "พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" โดย ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัดสุแห่งชาติ) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ โทร. 8361, 83...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1367
at: 23 Febuary 2009 14:38
18 Febuary 2009
Ico48
ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาวิชาการ เรื่องStochastic Modeling for Commodity Prices and Applications to Rice and Rubber Prices in Thailand
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่องStochastic Modeling for Commodity Prices and Applications to Rice and Rubber Prices in Thailand โดย ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง M.303 ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ผู้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1155
at: 18 Febuary 2009 16:16
16 Febuary 2009
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"การพัฒนาจิตกับการทำงาน"
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาจิตกับการทำงาน"จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสั่งสอน ของพุทธศาสนา สามารถพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีงาม ต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน น...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1577
at: 16 Febuary 2009 15:49
Ico48
รายชื่อผู้สมัครกรรมการสหกรณ์บริการ
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์บริการตำแหน่งประธาน 1. นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ2.นายสมโชค หมื่นสิทธิ์ตำแหน่งกรรมการทั่วไป 1. นายชลิตร รัตน2.นายอนันต์ แก้วจังหวัด 3. นายปรีชา ด้วงศรีทอง 4.นายธนเศรษฐ์ ลีลาธีรวัฒน์ตำแหน่งกรรมการที่เสนอชื่อจากมหาลัย1. นายสมยศ เอี่ยมหงษ์เหม 2.นายสัคคยศ สังข...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1074
at: 16 Febuary 2009 14:51
11 Febuary 2009
Ico48
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามเรื่อง การมีศูนย์ธุรกิจบันเทิงครบวงจรในเมืองหาดใหญ่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
เนื่องจากปัจจุบันหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซา หอการค้าจังหวัดสงขลา ต้องการผลักดันให้มีศูนย์ธุรกิจบันเทิงครบวงจรในเมืองหาดใหญ่หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้หาดใหญ่กลับมาคึกคักเหมือนเดิม จึงขอความร่วมมือจากท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามนี้ “ ทุกความคิดเห็นของท่านมีส่...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1605
at: 11 Febuary 2009 14:19
Ico48
ภาพข่าวโครงการอบรมหลักสูตร "Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง"
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ ( SMIC ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาชุมนุม NIC จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง ” ให้กับนักศึกษา นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันเส...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1212
at: 11 Febuary 2009 14:13
06 Febuary 2009
Ico48
กองอาคารสถานที่ เปิดตัว Building services
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ตามที่กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการกับทุกคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เช่นซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ การบริการจัดยานพาหนะ การให้บริการห้องประชุม อาคารที่พัก และทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น นั้น เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อบุคลากร ทางกองจึงเปิด Building services ซึ่งให...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1605
at: 06 Febuary 2009 11:18