นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

บันทึก

04 กันยายน 2560
Ico48
พระบรมราโชวาท “เมตตากรุณา”
ใน สบายๆเล่าสู่กันฟัง
โดย Wawa
วันนี้ฟังวิทยุในรถตอนเช้า พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 "...ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึง การที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนที่เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก ทั้งอ่อนโยนมาก "จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะถ้าคนที่มีเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1346
เมื่อ: 04 กันยายน 2560 09:58
31 กรกฎาคม 2560
Ico48
การตอบใบขอให้แก้ไข
ใน ความปลอดภัยในชีวิตและการทำงาน
โดย Wawa
หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จ หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็จะระบุในใบขอให้แก้ไข และผู้ที่ต้องแก้ไขต้องระบุข้อมูลดังนี้ สาเหตุที่แท้จริง วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องโดยต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดขอข้อบกพร่องนั้น สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่องอาจจะนำกลวิธีทางสถิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1595
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2560 10:20
24 กรกฎาคม 2560
Ico48
แบบประเมินความพึงพอใจ
ใน สบายๆเล่าสู่กันฟัง
โดย Wawa
ช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ มีประเด็นว่าแบบประเมินความพึงพอใจที่ดีควรจะเป็นยังไง ถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าผู้ให้ข้อมูล สิ่งที่เราต้องการ คือ ไม่เยอะในเนื้อหาที่จะต้องตอบ คำถามเคลียร์ชัดเจน อ่านแล้วตอบได้ ตัดสินใจให้คะแนน ได้เลย มีคำถาม open ที่ให้เรา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1138
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 09:42
03 กรกฎาคม 2560
Ico48
บรรยากาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน’ 60
ใน 17025
โดย Wawa
ช่วงนี้ยังมีควันหลงการตรวจติดตามภายในของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีกิจกรรมการอบรมเครื่องมือสองเครื่อง เลยต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปตรวจของ auditor ดังนี้ค่ะ เตรียมรายการคำถามที่จะไปตรวจ (checklist) ทบทวนข้อกำหนดในขอบเขตที่ตรวจ เช่น ISO9001 หรือ IS...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1126
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2560 10:25
05 มิถุนายน 2560
Ico48
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ
ใน 17025
โดย Wawa
ในปี 2560 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อติดตามถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ โดยมีตารางการตรวจติดตาม ดังนี้
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1319
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2560 09:42
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025
ใน 17025
โดย Wawa
วิธีการประกันคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดคือการเข้าโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing program) แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้กรณีที่การทดสอบ/สอบเทียบนั้นไม่มีการจัด PT ก็สามารถใช้วิธีการอื่นได้ ซึ่งจากข้อกำหนด 5.9 การประกันคุณภาพ มีดังนี้ ก) มีการใช้วัสดุอ้างอิงรับ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1186
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 09:54
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
ใน 17025
โดย Wawa
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยทั่วไปมีแบบแนวนอน (Horizontal audit) และแนวตั้ง (Vertical audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบแนวนอน (Horizontal audit) เป็นการตรวจติดตามแต่ละกิจกรรมคลอบคลุมกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบ ครบทุกข้อกำหนดเช่น ฝึกอบรม สอบเทียบ และการทดสอบ การบำรุงรักษาและ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2555
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 10:06
08 พฤษภาคม 2560
Ico48
17025 กับ EDX
ใน 17025
โดย Wawa
จากข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ 4.6 การจัดซื้อ "4.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า สินค้า สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ที่ได้จัดซื้อมาแล้วจะยังไม่นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบหรือทวนสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ระบุในวิธีการทดสอบและ/หรื...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 946
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2560 09:47
01 พฤษภาคม 2560
Ico48
อบรม “ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC17020 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
ใน 17025
โดย Wawa
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีโอกาสดีไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง ISO ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ที่ฉลุง โดยการประสานงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการอบรม คือ - ทำไมต้องทำ ISO - ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1289
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 10:34
31 มกราคม 2560
Ico48
ดูข่าวพระราชกรณียกิจ
ใน สบายๆเล่าสู่กันฟัง
โดย Wawa
สมัยเด็ก ที่บ้านแม่เปิดทีวีขาวดำเพื่อดูข่าวในตอนค่ำ ภาพที่เราเห็นผ่านจอทีวีบ่อยๆ คือในหลวงเสด็จไปในถิ่นทุรกันดาร ห้อยกล้องที่คอ ในมือมีกระดาษ และดินสอ แล้วก็เดิน พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ใส่ชุดกากี เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากทรงงานเสร็จ ก็จะเยี่ยมเยียนราษฎร ประชาชนก้มลงกราบ ท่านเอามือวางบนศีรษะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1027
เมื่อ: 31 มกราคม 2560 13:39