นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

บันทึก

29 พฤศจิกายน 2553
Ico48
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ภาควิชา/คณะ และหน่วยงานจัดการเรียนการสอบ และมหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือ สกอ. ปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่อยากฝากให้ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพได้ศึกษารายละเอียด มี 5 บท และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3187
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 13:59
Ico48
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ.
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. ปีการศึกษา 2553 มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (Internal Quality Assurance = IQA) และตามการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (External Quality Assurance = EQA) 1. ตัวบ่งชี้ปรับเปลี่ยน2. ลดจำนวนตัวบ่งชี้3. ปรับเกณฑ์เป็น 5 คะแนน และเกณฑ์ยากขึ้น4. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2984
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 13:50
06 พฤษภาคม 2553
Ico48
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 มีการประชุม QA Forum ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ IQA มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ สกอ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 - พ.ค. 2554) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ยังคงมี 9 องค์ประกอบ 2. มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัว (ซึ่งจำนวนตัวบ่งชี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6762
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 10:12
26 ตุลาคม 2552
Ico48
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยประเมิน SAR ปีการศึกษา 2548 ซึ่งล่วงเลยมา 4 ปีแล้ว ตาม พ.ร.บ การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการภายนอก ซึ่งก็คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สมศ. การประเมินรอบ 3 คาดว่าจะเริ่มโดยใช้ SAR 2553 ซึ่งถ้าเป็นจ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 56 · อ่าน: 84576
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 08:52
08 กันยายน 2552
Ico48
ความพยายามของผู้ฝึกสอน สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ใน การเรียนการสอน
โดย NP
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสดูรายงานทีวีที่นำ clip video เกี่ยวกับการฝึกสัตว์ขนาดเล็ก 2 ชนิด คือ 1. bugs play ball สัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มแมลงสามารถทำตามคำสั่งได้ ซึ่งนอกจากจะฝึกให้ทำตามคำสั่งทีละตัว ยังสามารถสั่งให้เล่นบอลได้พร้อม ๆ กัน 4 ตัว 2. goldfish parade ปลาทอง ซึ่งปกติก็จะแหวกว่ายอยู่ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1906
เมื่อ: 08 กันยายน 2552 16:44
02 กันยายน 2552
Ico48
การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
ทุก ๆ ปี ช่วงการประเมินสถาบันอุดมศึกษา (ก.ค-ก.ย.) จะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประเมินทั้งระดับคณะและสถาบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ปีนี้ได้แนวปฏิบัติดี ๆ มา 2 เรื่อง คือ ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2000
เมื่อ: 02 กันยายน 2552 14:47
21 สิงหาคม 2552
Ico48
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2552 QS Quacquarelli Symonds ได้ประกาศ Asian University Rankings 2009 รวม 200 มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก ใช้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ 9 ตัวบ่งชี้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน และค่าน้ำหนักคือคุณภาพของงานวิจัย (Research Quality) 60%คุณภาพของการส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 11721
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2552 16:13
19 พฤษภาคม 2552
Ico48
ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้เสนอประเด็นที่นำไปสู่การชี้ทิศทางของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กำหนดการผ่านมาตรฐานขั้นต่ำเป็นเงื่อนไขของการประเมิน คงต้องมีการให้ความชัดเจนมากขึ้นในประเด็นที่มีผลประเมิน"รอพินิจ" 2) การตัดสินผลประเมินว่าผ่านและไม่ผ่าน 3) กา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2926
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2552 10:13
18 พฤษภาคม 2552
Ico48
สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 สมศ. ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการสรุปลงในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพ โดยจะนำการบรรยายของ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เรื่อง สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ศ.ดร.ป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2099
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2552 09:56
30 มีนาคม 2552
Ico48
Spelling Bee in Determinative Bacteriology
ใน การเรียนการสอน
โดย NP
การจัดการเรียนการสอนวิชา Determinative Bacteriology ในเทอม 2 ปีการกศึกษา 2551 พวกเราจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนร่วมเล่นเกมส์ spelling Bee โดยในชั่วโมง Orientation อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะแนะนำนักศึกษาถึงเกมส์นี้ โดยให้นักศึกษารวมทีมท่องชื่อวิทยาศา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3358
เมื่อ: 30 มีนาคม 2552 13:30