นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

14 ธันวาคม 2550
Ico48
เวบบอร์ดกองคลัง สนอ.
ใน ประชาสัมพันธ์ จาก"กองคลัง สนอ."
โดย TheMe
ปัจจุบันกองคลังมี เวบบอร์ด แล้ว สามารถให้ท่านเข้าไปแสดงข้อคิดเห็น ซักถาม เสนอแนะได้ที่ http://www.finance.psu.ac.th/webboard/webboard.php(เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ต้องขออภัย)หากต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างแรงกล้าก็ติดต่อWebmasterเขาให้แก้ไขโดยด่วน บางทีผู้ดูแลเว็บไซต์ก็อาจไม่ทราบว่าลิงค์ัมันตาย(ต้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1449
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:46
10 ธันวาคม 2550
Ico48
การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย
ใน GFMIS
โดย TheMe
สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ซึ่งมียอดเงินรวมตั้งแต่5,000ขึ้นไป(โดยยังไม่ได้ทดรองจ่ายให้ผู้ขาย)ต้องจัดทำฐานข้อมูลหลักผู้ขาย(ผข01)เพื่อใช้สำหรับกรอกในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส01)**สำหรับผู้ขายที่มีรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขึ้นต้นด้วยเลข 1 ให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11531
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2550 14:39
07 ธันวาคม 2550
Ico48
รหัสในระบบ GFMIS (1)
ใน GFMIS
โดย TheMe
รหัสงบประมาณ (Fundcenter Code) คือ รหัสแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการงบรายจ่าย/รายการ ที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย รหัส 16 หลัก ดังนี้ตำแหน่งที่ 1- 5 คือ รหัสหน่วยงาน(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 20115)ตำแหน่งที่ 6-7 คือ แผนงบประมาณตำแหน่งที่ 8-10 คือ ผลผลิต/โครงการตำแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3160
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2550 17:10
Ico48
GFMIS means ?
ใน GFMIS
โดย TheMe
GFMIS means ตัวย่อ มาจาก Government Fiscal Management Information Systemชื่อทางราชการ : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่เริ่มใช้งานเมื่อ 1 ตุลาคม 2547ทุกส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในระบบและตัดการทำงานควบคู่ในด้านการเบิกจ่าย(ช่วงคู่ขนาน 1 ต.ค.2547-28 ก.พ.2548) พ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3091
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2550 16:46