นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

04 August 2014
Ico48
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้
in learn
By ศรีนรา
เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เธอใช้การเดินทางเรียนห้องเรียนอันกว้างใหญ่ ทุกคราที่ได้อ่านการบอกเล่าของเธอผ่านทาง FB เรามักจะเห็นภาพในสิ่งที่เธอเขียนมาให้อ่านเสมอ บางภาพเราไม่เคยเห็น บางภาพตื่นตากับสิ่งแปลกใหม่ บางข้อความทำให้ฉุกคิดว่า..เด็กคนนี้ ช่างเสาะแสวงหา เรียนรู้ คิด-อ่าน-มอง-บอก..ในสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่...
Flowers: 9 · Comments: 3 · Read: 1414
at: 04 August 2014 12:33
30 July 2014
Ico48
ปลดล็อคเพื่ออะไร??? สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ จากใจอ.ที่ปรึกษา
in เก็บมาเล่าสู่กันฟังวันละนิด
By Thaniya KAOSOL
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเรียนกันชั้นปีละวัน เริ่มตั้งแต่ปี 4 ปี 3 ปี2 และน้องปี 1 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือ นักศึกษาบางคนจะโทร.หาเพื่อให้ปลดล็อคให้ เพื่อจะได้ลงทะเบียนเรียนได้ ก่อนอื่นถามว่า ทำไมนักศึกษาจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และต้องให้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1590
at: 30 July 2014 09:27
22 July 2014
Ico48
การเตรียมตัวเพื่อทำงาน คือหน้าที่และเป้าหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่ได้เริ่มมาทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาจากเดือน มิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ในปีนี้ ในขณะที่โรงเรียน มหาวิทยาลัยไทยที่เหลือยังเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคาชม และ มิถ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1065
at: 22 July 2014 15:34
08 July 2014
Ico48
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ) ก. ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/คน จำแนกค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก จำนวน 15,000 บาท 1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม จ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1244
at: 08 July 2014 15:56
22 June 2014
Ico48
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
in วินัยนักศึกษา
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำรงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรักสามัคคี และมีสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วินัยนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างคุณสมบัติดังกล่าว ตลอด...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 1315
at: 22 June 2014 17:10
18 June 2014
Ico48
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557
in กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
By J
ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดให้นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1706
at: 18 June 2014 15:09
22 May 2014
Ico48
ปัญหาเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
in วินัยนักศึกษา
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ปัญหาเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา๑. นักศึกษาขาดความเข้าใจด้านวินัยนักศึกษาและกฎหมายบ้านเมือง สาเหตุ : นักศึกษาบางส่วนยังไม่ทราบถึงกฎระเบียบมหาวิทยาลัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมาใช้ในการดำเนินชีวิต แก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1169
at: 22 May 2014 10:19
17 May 2014
Ico48
ค่าของความรู้ รู้ไว้เพื่อสร้างค่า พัฒนาตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ความรู้คือ สิ่งที่ถูกนำมาใช้ทำงาน แก้ปัญหา ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ผู้มีความรู้จึงถูกคาดหวังให้นำความรู้มาใช้ได้ ไปหาหมอ ก็หวังให้หมอใช้ความรู้ รักษา แก้ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหาช่าง ก็ต้องการให้ก่อสร้าง ซ่อมแซม ในสิ่งต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ ฯลฯ ดังนั้น ไม่ว่าไปหาใคร ๆ ที่ได้ร...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1304
at: 17 May 2014 14:29
14 May 2014
Ico48
ไม่เท่าเทียมเกิดจากใคร? 2. รักษาสิทธิ์และหน้าที่ตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พูดถึงความเท่าเทียม ที่ส่วนใหญ่พยายามทำให้มีความแตกต่างกันน้อยลง หรือ มีความเหลื่อมล้ำน้อยลง แต่ความเป็นจริงกลับยิ่งห่างขึ้น ซึ่งเกิดจาก การไม่ใช้สิทธิ์ การละเมิดสิทธิ์ ใน ม.อ. มีนักศึกษาจำนวนมากไม่ใช้สิทธิ์ที่มหาวิทยาลัย รัฐบาลจัดให้ เช่น การใช้ห้องสมุด สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ส...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1282
at: 14 May 2014 11:18
03 May 2014
Ico48
เลือกงานให้ได้งานที่ใช่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเลือกงานให้ได้งานที่ใช่ ต้องเริ่มตั้งแต่การเรียน การเตรียมตัวให้พร้อม ให้ตรงกับงาน ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความสุขความชอบของตน การเลือกงานหลังการเรียนจบแล้ว ไม่สามารถเลือกงานที่ชอบ ที่ใช่ได้ เพราะมีคุณสมบัติ ความสามารถไม่ตรงกับงาน ที่ทำให้ไม่สามารถเลือกงานได้ ทำได้แค่เลือกสมัครงานแล...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1015
at: 03 May 2014 12:58
08 April 2014
Ico48
โครงการ "ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1" ปีการศึกษา 2556
in กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
By J
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากร-ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องข้อกำหนดการดูแลนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2555 และจากข้อมูลหลายปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มักประสบกับปัญหาการเรียนในปีแรก เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากรูปแ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1640
at: 08 April 2014 15:51
26 March 2014
Ico48
ตัวอย่างนักศึกษาที่จะเป็นมันสมองของประเทศ "ลูกพระบิดา"ของเรา ต้องชื่นชมอย่างยิ่ง
in เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
By โอ๋-อโณ
เป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมของนักศึกษามอ.เรา ที่คนนอกมหาวิทยาลัยเอาไปชื่นชม แต่เรากันเองหลายๆคนไม่ได้รับรู้ ต้องช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างกับนักศึกษาคนอื่นๆน่าชมมากๆค่ะ อ่านรายละเอียดได้จากข่าวที่ เรื่องดีดีดอทคอม อ่านแล้วขนลุก ยอดเยี่ยมมากๆ
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1187
at: 26 March 2014 14:19
10 March 2014
Ico48
พบปะนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
in กิจกรรมนักศึกษา
By **ซูซี่**
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาธรณีศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และทำความรู้จักกันและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการเรียน ทั้งนี้เชิญศิษย์เก่าพบปะกับศิษย์ปัจจุบัน มา...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1448
at: 10 March 2014 13:18
26 Febuary 2014
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งกิจกรรมสำคัญอย่างนี้ นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกิจ...
Flowers: 10 · Comments: 4 · Read: 2120
at: 26 Febuary 2014 15:03
24 Febuary 2014
Ico48
ตามไปดู ดี.เจ เสียงใส ตอนเที่ยงวัน
in Variety of Monly
By Monly
หากท่านได้แวะมาทานอาหารเที่ยงที่โรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านมักจะได้ยินเสียงแว่วตามสาย ดังกระซิบ ๆ ตามจังหวะ ทำนองที่บางท่านอาจจะชื่นชอบเสียงเพลงที่ดังแว่ว ๆ มาแต่ไกล ซึ่งโครงการนี้บางท่านคงจะทราบดีกว่า เป็น โครงการที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร โสภโณดร...
Flowers: 11 · Comments: 1 · Read: 1491
at: 24 Febuary 2014 16:57
05 Febuary 2014
Ico48
ดอกไม้.. ดอกหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
in หัวใจมีไว้ดูแล
By ปุกปุย
ข้าพเจ้าอายุประมาณ 31 ปี ขณะเริ่มรู้จักดอกไม้โคริงกะ เราจัดการเรียนในหลักสูตรระดับ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมเรียนรู้ ข้าพเจ้าเองในฐานะผู้จัดก็เข้าร่วมเรียนรู้ด้วย จำได้ว่าท่านวิทยากรสอบถามว่า ในมหาวิทยาลัยมีดอกไม้ต่างๆบ้างหรือไม่ข้าพเจ้าตอบไปว่า ไม่มีเลย ที่นี่แห้งแล้งมาก แต่ในว...
Flowers: 19 · Comments: 14 · Read: 2649
at: 05 Febuary 2014 08:03
21 January 2014
Ico48
สัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ปี 57
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดสัมมนากิจกรรม ประจำปี 2557 "กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาได้มีความสำเร็จมากขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการชมรมนักศึกษา ระหว่างชุดเก...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1579
at: 21 January 2014 11:58
27 December 2013
Ico48
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เช้าวันนี้ 27 ธ.ค. 2557 ได้นัดนักศึกษาปริญญาโทมารับงานและสอนการปรับแก้บทความสัมมนา ก่อนอธิบายเรื่องงาน ได้มีนักศึกษาปริญญาโท เอกของสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 10 คน นำของขวัญมาอวยพรปีใหม่ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันทำกันมาทุกปี ทั้งอวยพรและรับพร สำหรับ พรปีใหม่ 2557 ได้ให้พรแก่นักศึกษา &l...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1385
at: 27 December 2013 15:54
13 December 2013
Ico48
รางวัลสำหรับ คนดีศรีเกษตร ประจำปี 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
โครงการคนดีศรีเกษตร รางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาเกษตร ด้านความประพฤติ คุรธรรม และจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 มีการริเริ่มโดยคณะกรรมการสภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งขณะนั้นมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สันติประชา ทำหน้าที่เป็น ประธานสภาคณบดีสาขาเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร โสภโณ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1794
at: 13 December 2013 16:20
07 December 2013
Ico48
ใช้การสอบพัฒนาตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การสอบ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอะเจอตลอด มากมายหลายครั้ง ทั้งสอบเข้า สอบเรียน สอบจบ สอบคัดเลือก สอบเลื่อนขั้น สอบเข้ารับตำแหน่งงาน การสอบไม่ได้แสดงถึง ความเก่ง ไม่เก่ง แต่เป็นการตรวจดูว่า มีความรู้ ความสามารถอะไร ในขณะนั้น โดยเฉพาะการสอบในการเรียน เป็นการประเ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 982
at: 07 December 2013 16:11