นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

13 January 2009
Ico48
ระบบพี่เลี้ยงของนักศึกษา...ตัวอย่างที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
in เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
By โอ๋-อโณ
ได้รับวารสารข่าวจากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก (The University of Western Australia) ฉบับล่าสุด มีเรื่องของการให้รางวัลแก่นักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ได้ยอดเยี่ยม เขาเรียกรางวัลนี้ว่า the UWA 2008 UniMentor of the Year award โดยปีนี้มีนักศึกษา 2 คนที่ได้รับ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2199
at: 13 January 2009 13:21
12 January 2009
Ico48
อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูครูในวันครู ประจำปี 2552
in ประชาสัมพันธ์
By KaN
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการยกย่องเชิดชูครูเพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง นั้น ในปี 2552 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูครูในวันครู ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1583
at: 12 January 2009 09:05
07 January 2009
Ico48
จิตสำนึก...ที่หายไป
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชมรมสอนเด็ก เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก แป๊ป แป๊ป ครบปีอีกแล้ว ในรอบปีที่ผ่านมา เรารู้สึกว่ากิจกรรมของนักศึกษารุ่นหลัง ๆ มันแปลกๆ พิกล เป็นกิจกรรมที่เตรียมตัวมาดี แต่ไม่มีชีวิตชีวา จะว่าไปแล้วนักศึกษารุ่นหลังๆ ที่เข้ามาทำกิจกรรมชมรมมักเป็นเด็กที่เรียนดี กิจกร...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2311
at: 07 January 2009 17:12
05 January 2009
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สอบ Oracle
in ข่าวการประกวด/แข่งขัน
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอบวัดผลความรู้ Oracle ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Oracle51.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สนง. สาขาถ้า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1214
at: 05 January 2009 09:16
26 December 2008
Ico48
อบรมการเขียนเอกสารแนะนำตนเอง และการสอบสัมภาษณ์
in ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
By phatsuko
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารแนะนำตนเอง และการสอบสัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552เวลา 13.00 - 16.00 น.ห้อง วท. 2 คณะวิทยาศาสตร์ผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรม1. นักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4การแต่งกาย1. แต่งกายชุดนักศึกษากำหนดการเวลาหัวข้อ13.00 – 13.30บรรยายวิธีการเขียนใบสมัครงานภาษาไทย ใ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4299
at: 26 December 2008 16:36
25 December 2008
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมา พิศภักดิ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย ในกลุ่มสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์จากงานประชุม การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 “การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ” จัดโดย บัณฑิตว...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2224
at: 25 December 2008 16:00
24 December 2008
Ico48
ของขวัญปีใหม่
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบนี้ เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกคึกคักมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะมีงานเลี้ยง การนัดทานข้าวฉลองส่งท้ายปี และของขวัญปีใหม่ที่ได้รับทุกครั้งก็รู้สึกสุขใจ ทั้งๆที่ ของขวัญที่ได้เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยถ้าเมื่อใดที่รู้สึกว่าสุขใจที่ได้รับของขวัญ แต่ ไม่ได้รู้...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1946
at: 24 December 2008 15:31
23 December 2008
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย แบบ Poster ประเภท ดีเด่นจากงานประชุม1st Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia REMSEA 2008 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2551 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากผลงานวิจั...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2087
at: 23 December 2008 15:27
22 December 2008
Ico48
ประกาศผลสอบวัดความรู้ Oracle
in ข่าวการประกวด/แข่งขัน
By phatsuko
ประกาศผลสอบวัดความรู้ Oraclehttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Cer_Oracle51.pdfรหัสนักศึกษา ชื อ - สกลุ ภาควิชา/สาขาวิชา48D1062 นายวนั รพี สูง้ าน วิทยาการคอมพิวเตอร์4910210690 นายสมเกียรติ ศรีมัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร4910220013 นางสาวกล นิ สุคนท ์ นิ มกาญจนา วิทยาการคอมพิวเตอร์48D10...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1512
at: 22 December 2008 17:02
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/grow51.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สนง. สาขาถ้าขาดรหัสนักศึกษาคนใด กรุณาแจ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1193
at: 22 December 2008 15:17
Ico48
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
in กิจกรรม
By KaN
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551การแสดงของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ในงานเลี้ยงพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ธ.ค.51จากการที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 3093
at: 22 December 2008 09:34
09 December 2008
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต- สามารถ Install/...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 553
at: 09 December 2008 17:21
Ico48
บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
รับสมัครงาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ - อายุ 22 ปีขึ้นไป - เพศ ชาย/หญิง - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี - ระดับการก่อนและเขียนได้คล่อง - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี - บุคล...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 3378
at: 09 December 2008 17:10
03 December 2008
Ico48
ปู๊น....ปู๊น....ทัวร์
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ฟังชื่อ ปู๊น ปู๊น ทัวร์ ก็คงพอจะเดาได้น๊ะค๊ะ ว่าเป็นทัวร์ทางรถไฟแน่นอน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ เป็นกิจกรรมพาน้องๆ ตาบอดจากโรงเรียนธรรมสากล นั่งรถไฟ ไปเที่ยวที่ลำปำ จ.พัทลุง โดยมี สโมสรโรตารี คอหงส์ เป็นเจ้าภาพหลัก มาชวนชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ม.อ.เป็นผู้นำกิจกรรม และชวนน้องๆนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่อ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2044
at: 03 December 2008 18:12
24 November 2008
Ico48
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะ
in กิจกรรม
By KaN
สามัคคีคือ"พลัง"เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23พฤศจิกายน 2551 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นำโดยคุณอุทิศ อินทศร และทีมงาน สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการทรัพยารวมใจพัฒนาคณะฯ ซึ่งมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ300 คน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ กวาดขยะรอบคณะฯ บร...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1461
at: 24 November 2008 14:26
19 November 2008
Ico48
เงาะป่า
in กิจกรรม
By KaN
พี่เงาะป่ามาแว้วววว เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับขวัญใจงานลอยกระทงในครั้งนี้ คงไม่มีใครลืมภาพเจ้าเงาะป่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ เพราะเงาะป่าได้สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนได้อย่างมาก ทั้งสร้างรอยยิ้มให้แก่สาวๆ แจกดอกไม้ แจกผลไม้แก่น้องๆ แต่กว่าจะได้มาเป็นเงาะป่านี้ซิ !! น้องๆนักศึกษาต้องคิ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2168
at: 19 November 2008 14:19
18 November 2008
Ico48
ลอยกระทง
in กิจกรรม
By KaN
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบ ข่าวผลการประกวดกระทง และผลการประกวดขบวนแห่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติคว้ามาได้ทั้ง 2 รางวัล คือ- การ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1578
at: 18 November 2008 16:10
17 November 2008
Ico48
สอบเข้าทำงาน-บริษัท โตโยต้า
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดวัน / เวลา / สถานที่21 พฤศจิกายน 2551เวลา 12.30 - 17.00 น.ห้อง Lab ตึกหุ่นยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กรุณาแจ้งชื่อ................ที่สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้ค่ะภายในวันนี้ 17 พ.ย. 51หรือภา...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1541
at: 17 November 2008 13:35
Ico48
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลาวัน / เวลา / สถานที่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551เวลา 9.00 น. - 17.00 น.ณ หัวเขาแดง (ประมาณนั้น)รถออก เวลา 8.00 น. โดยรถสองแถวเจอกันที่ลานจอดรถ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถสำรองที่นั่งได้ที่.........สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้เลยค่ะกรุณาระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ค่ะ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2325
at: 17 November 2008 12:52
14 November 2008
Ico48
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
in ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
By phatsuko
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขยว คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์รับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกงาน ประจำปี 2552 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม 52 - พฤษภาคม 2552โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพั...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 717
at: 14 November 2008 13:55