นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

05 มกราคม 2552
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สอบ Oracle
ใน ข่าวการประกวด/แข่งขัน
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอบวัดผลความรู้ Oracle ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Oracle51.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สนง. สาขาถ้า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1202
เมื่อ: 05 มกราคม 2552 09:16
26 ธันวาคม 2551
Ico48
อบรมการเขียนเอกสารแนะนำตนเอง และการสอบสัมภาษณ์
ใน ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
โดย phatsuko
โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารแนะนำตนเอง และการสอบสัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552เวลา 13.00 - 16.00 น.ห้อง วท. 2 คณะวิทยาศาสตร์ผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรม1. นักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4การแต่งกาย1. แต่งกายชุดนักศึกษากำหนดการเวลาหัวข้อ13.00 – 13.30บรรยายวิธีการเขียนใบสมัครงานภาษาไทย ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4276
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2551 16:36
25 ธันวาคม 2551
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมา พิศภักดิ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย ในกลุ่มสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์จากงานประชุม การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 “การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ” จัดโดย บัณฑิตว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2187
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2551 16:00
24 ธันวาคม 2551
Ico48
ของขวัญปีใหม่
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบนี้ เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกคึกคักมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะมีงานเลี้ยง การนัดทานข้าวฉลองส่งท้ายปี และของขวัญปีใหม่ที่ได้รับทุกครั้งก็รู้สึกสุขใจ ทั้งๆที่ ของขวัญที่ได้เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยถ้าเมื่อใดที่รู้สึกว่าสุขใจที่ได้รับของขวัญ แต่ ไม่ได้รู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1904
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2551 15:31
23 ธันวาคม 2551
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย แบบ Poster ประเภท ดีเด่นจากงานประชุม1st Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia REMSEA 2008 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2551 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากผลงานวิจั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2054
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2551 15:27
22 ธันวาคม 2551
Ico48
ประกาศผลสอบวัดความรู้ Oracle
ใน ข่าวการประกวด/แข่งขัน
โดย phatsuko
ประกาศผลสอบวัดความรู้ Oraclehttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Cer_Oracle51.pdfรหัสนักศึกษา ชื อ - สกลุ ภาควิชา/สาขาวิชา48D1062 นายวนั รพี สูง้ าน วิทยาการคอมพิวเตอร์4910210690 นายสมเกียรติ ศรีมัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร4910220013 นางสาวกล นิ สุคนท ์ นิ มกาญจนา วิทยาการคอมพิวเตอร์48D10...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1495
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2551 17:02
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/grow51.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สนง. สาขาถ้าขาดรหัสนักศึกษาคนใด กรุณาแจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1180
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2551 15:17
Ico48
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใน กิจกรรม
โดย KaN
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551การแสดงของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ในงานเลี้ยงพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ธ.ค.51จากการที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3054
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2551 09:34
09 ธันวาคม 2551
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต- สามารถ Install/...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 553
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2551 17:21
Ico48
บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
รับสมัครงาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ - อายุ 22 ปีขึ้นไป - เพศ ชาย/หญิง - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี - ระดับการก่อนและเขียนได้คล่อง - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี - บุคล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3378
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2551 17:10
03 ธันวาคม 2551
Ico48
ปู๊น....ปู๊น....ทัวร์
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ฟังชื่อ ปู๊น ปู๊น ทัวร์ ก็คงพอจะเดาได้น๊ะค๊ะ ว่าเป็นทัวร์ทางรถไฟแน่นอน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ เป็นกิจกรรมพาน้องๆ ตาบอดจากโรงเรียนธรรมสากล นั่งรถไฟ ไปเที่ยวที่ลำปำ จ.พัทลุง โดยมี สโมสรโรตารี คอหงส์ เป็นเจ้าภาพหลัก มาชวนชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ม.อ.เป็นผู้นำกิจกรรม และชวนน้องๆนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1991
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2551 18:12
24 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะ
ใน กิจกรรม
โดย KaN
สามัคคีคือ"พลัง"เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23พฤศจิกายน 2551 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นำโดยคุณอุทิศ อินทศร และทีมงาน สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการทรัพยารวมใจพัฒนาคณะฯ ซึ่งมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ300 คน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ กวาดขยะรอบคณะฯ บร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1438
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2551 14:26
19 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เงาะป่า
ใน กิจกรรม
โดย KaN
พี่เงาะป่ามาแว้วววว เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับขวัญใจงานลอยกระทงในครั้งนี้ คงไม่มีใครลืมภาพเจ้าเงาะป่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ เพราะเงาะป่าได้สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนได้อย่างมาก ทั้งสร้างรอยยิ้มให้แก่สาวๆ แจกดอกไม้ แจกผลไม้แก่น้องๆ แต่กว่าจะได้มาเป็นเงาะป่านี้ซิ !! น้องๆนักศึกษาต้องคิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2149
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2551 14:19
18 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ลอยกระทง
ใน กิจกรรม
โดย KaN
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบ ข่าวผลการประกวดกระทง และผลการประกวดขบวนแห่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติคว้ามาได้ทั้ง 2 รางวัล คือ- การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2551 16:10
17 พฤศจิกายน 2551
Ico48
สอบเข้าทำงาน-บริษัท โตโยต้า
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดวัน / เวลา / สถานที่21 พฤศจิกายน 2551เวลา 12.30 - 17.00 น.ห้อง Lab ตึกหุ่นยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กรุณาแจ้งชื่อ................ที่สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้ค่ะภายในวันนี้ 17 พ.ย. 51หรือภา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1541
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2551 13:35
Ico48
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลาวัน / เวลา / สถานที่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551เวลา 9.00 น. - 17.00 น.ณ หัวเขาแดง (ประมาณนั้น)รถออก เวลา 8.00 น. โดยรถสองแถวเจอกันที่ลานจอดรถ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถสำรองที่นั่งได้ที่.........สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้เลยค่ะกรุณาระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ค่ะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2305
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2551 12:52
14 พฤศจิกายน 2551
Ico48
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
ใน ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
โดย phatsuko
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขยว คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์รับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกงาน ประจำปี 2552 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม 52 - พฤษภาคม 2552โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 717
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2551 13:55
13 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ขอหนังสือ.....เพื่อห้องสมุดโรงเรียน
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
จะว่าไปแล้วชมรมสอนเด็ก เป็นชมรมที่มีค่ายเยอะจริงๆ ค่ะ เดือนนี้ก็มีค่ายอีกแล้ว เป็นค่าย "ห้องสมุดเคลื่อนที่" จะจัดในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 51 ที่ โรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เราไปเพื่อจัดห้องสมุดให้น้องๆ ใหม่ โดยหาหนังสือดีๆ ไปให้เพิ่มเติม และก็ซ่อมแซมหน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2197
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2551 17:37
11 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 6
ใน กิจกรรม
โดย KaN
อาสา 4 จอบ ครั้งที่ 6 “ภาคีสี่จอบ ต้านภัยวิกฤตน้ำ อนุรักษ์ป่าชุมชน” ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 20-25 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1654
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2551 17:22
Ico48
ตามเด็กไปค่ายโรงเรียนบ้านหาญ จ.สตูล
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
โรงเรียนบ้านหาญ อ.ละงู จ.สตูล เป็นโรงเรียนที่มีอาคารทรุดโทรม มีอาคารเรียนชั้นเดียว 2 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ซึ่งไม่เป็นอาคารทีไม่มีฝากั้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เนื่องจากหมู่บ้านแถบนั้นส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม อยู่ห่างจากถนนใหญ่หลายกิโล การเดินทางไปมาค่อนข้างลำบากเหมือนกัน รถที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2307
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2551 16:35