นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

01 January 2016
Ico48
Safety :ความปลอดภัย
in Kaizen-Lean
By หัวกรวด
Safety:ความปลอดภัย การลดสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยบาดเจ็บทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน การควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติภัย 1. การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภัย 1.1. กำหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์การเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงคู่มือคว...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2595
at: 01 January 2016 15:22
25 December 2015
Ico48
Delivery: การส่งมอบ
in Kaizen-Lean
By หัวกรวด
การส่งมอบผลผลิตจากฝ่ายงานหนึ่งไปยังอีกฝ่ายงานหนึ่ง หรือส่งไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาอย่างถูกต้องและแม่นยา การปรับปรุงการส่งมอบ ปัจจุบันในตลาดโลกมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันมากขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านคุณภาพแล้ว การส่งมอบก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อส่งมอบให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1120
at: 25 December 2015 15:57
23 December 2015
Ico48
การดำเนินงานตามระบบ Lean
in ประกันคุณภาพ
By เปตอง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ห้องประชุม 1 โดย รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คุณลักษมี สารบรรณ และคุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์ Lean คือ กระบวนการผลิตที่มุ่งลดความสูญเ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 700
at: 23 December 2015 11:21
22 December 2015
Ico48
ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ตลาดเกษตร ม.อ.
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัยพากรธรรมชาติ ดำเนินการเพื่อจัดการผู้จำหน่ายที่นำอาหารที่ดีมีคุณภาพ สะอาด และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร .. ด้วยแนวทางของการพัฒนาคื สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ดำเนินงานพัฒนาด้านสุขาภิบาลแวดล้อม ควบคุมให้มีการจำหน่ายอาหารปลอดภัย ดำเนินงานคุ้มครองผู...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2434
at: 22 December 2015 14:18
16 December 2015
Ico48
Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME
in Kaizen-Lean
By หัวกรวด
การลดต้นทุนเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการต่าง ๆ มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนอย่างจริงจัง ความหมายของต้นุทน ต้นทุน คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นอยู่ในมื...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 847
at: 16 December 2015 16:23
13 December 2015
Ico48
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ของดี บริการที่ดี และรู้ว่าอะไรคือของดี บริการที่ดี ทำนองเดียวกัน ในการทำงานทุกคนก็อยากทำงานที่ทำให้ตนสบาย ง่ายสะดวกกับตนเอง แทนที่จะคำนึงถึงของดี บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ พอผลไม่ดีก็ไปโทษที่ลูกค้า ผู้มารับบริการ จึงไม่แก้ไม่พัฒนาที่ตน จนทำให้ขัดแย้งกันไปมากขึ้น...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 589
at: 13 December 2015 09:59
11 December 2015
Ico48
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่มีการประเมินกันในการทำงาน โดยให้ลูกค้าผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน ที่ง่าย ๆ มักทำกันแบบให้คะแนน 1-5 หรือ 1-10 ก็ได้รู้ว่าได้คะแนนเท่าไร ได้มากก็ดีใจ ได้น้อยก็ไม่พอใจ บางที่บางคนก็มีการคะแนนจากลูกค้าด้วย ความจริงการประเมินความพึงพอใจสามารถประเมินจากกระบวนการภายในได้ ซึ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 832
at: 11 December 2015 08:18
09 December 2015
Ico48
Quality : คุณภาพ (1)
in Kaizen-Lean
By หัวกรวด
ความหมายของคุณภาพ คือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความสำคัญของคุณภาพ 1. สร้างความพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า 2. ช่วยลดต้นทุน 3. สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 4. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร 6. นำมาสู่การเพิ่มกำไรใ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1031
at: 09 December 2015 16:54
27 November 2015
Ico48
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ผลไม้ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีคุณภาพรสชาติดีที่สุด ทั้ง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เมื่อเช้าได้ฟังข้อมูลที่นักเศรษฐศาสตร์ ได้ศึกษาการส่งออกสอนค้าในอาเซียน พบว่าปัจจุบัน อินโดนีเซียมีการส่งออกผลไม้มากกว่าไทย และบอกว่าผลไม้ไทยมีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างมาก ความจริง ผลไม้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 620
at: 27 November 2015 10:14
17 November 2015
Ico48
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดินผ่านไปไหนก็ป้ายประชาสัมพันธ์ว่ามีบริการนั้นดี ของนั้นมีคุณสมบัติดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ ทำให้คิดถึงการทำงานประจำของแต่ละหน่วย แต่ละงาน แต่ละหน้าที่ น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่ามีบริการอะไรใหม่ มีสิ่งใหม่ ๆ อะไรดี บ้าง เพราะการคิดถึงประเด็นที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้มีอะไรดีกว่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 842
at: 17 November 2015 09:53
10 November 2015
Ico48
การปรับ ISO 9001:2015 เข้ากับ TQA
in Lifestyle
By Zenki
จากข้อกำหนดใหม่ของฉบับร่างมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่หลายๆ ท่านได้เห็นกันไปแล้วนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ISO 9001:2008 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียว ดังที่ พี่ทดแทน ได้นำมาเล่าให้ฟังในบันทึกที่ผ่านมา สรุปความ ISO /CD 9001:2015 ฉบับร่างของคณะกรรมการ ISO/TC 176 ซึ่งปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1006
at: 10 November 2015 11:54
Ico48
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เห็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สิ่งดี ๆ ที่อยากได้อยากให้เป็นทั้งในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร องค์กร การตั้งวิสัยทัศน์ ปณิธาน อันสวยหรู แต่มักไม่ค่อยเกิดในความเป็นจริง ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะอบรมกี่ครั้ง ทำกี่ที ก็ไม่มีใครทำ ทำแบบเดิม ทำตรงข้าม แสดงว่าการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ไม่...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 830
at: 10 November 2015 10:32
06 November 2015
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
in HR Knowledge Volution & Research
By Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1095
at: 06 November 2015 12:55
30 October 2015
Ico48
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1)
in ประกันคุณภาพ
By เปตอง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16 กันยา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 707
at: 30 October 2015 17:34
20 October 2015
Ico48
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้สังเกตคนไทยมีนิสัยแตกต่างกันระหว่างการให้ของ กับ การขายของ คนไทยเป็นคนใจดีที่ให้ของแก่ใคร มักให้แต่ของดี ๆ บางครั้งดีกว่าที่ตนใช้เอง กินเอง เพื่อให้ได้รับความยินดีนิยมชื่นชอบจากผู้รับ และของที่ไม่ดีมักไม่กล้าให้เกรงว่าคนรับจะได้ของไม่ดี แต่กับของซื้อของขาย มักจะเสียดายของ ของไม่ดี ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 638
at: 20 October 2015 07:09
03 October 2015
Ico48
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อ่านข่าวว่า คนรุ่นใหม่จบปริญญาตรีตีค่าตนสูงเรียกเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน โดยตีจากค่าใช้จ่ายที่ตนได้จากพ่อแม่ตอนเรียนที่ใช้จ่ายเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากได้เงินต่ำกว่าที่เรียกบอกว่า ไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่า ไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้เดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท นั่นเป็นรุ่นใหม่ที...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 611
at: 03 October 2015 09:31
26 September 2015
Ico48
ปัญหาระบบการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การจัดการศึกษาตามระบบ เป็นจัดการการสอนที่เป็นระบบปิด เป็นระบบที่เรียนตามความรู้ ตามระบบและกิจกรรมที่จัดให้ ผู้เรียนไม่ต้องคิด ไม่ต้องหา เพียงแต่ทำตาม การประเมินผลก็ทำแบบผิด ถูก ตามที่สอน ไม่ใช่ถูกผิดตามเหตุการณ์ สถานการณ์จริง ทำให้การเรียนขาดกระบวนการเรียนแบบลองผิดลองถูก ขาดการหาควา...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 839
at: 26 September 2015 07:32
24 September 2015
Ico48
ขอบเขต ADLI
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
อย่างที่บอกว่าได้ไปเรียนรู้หลักสูตรTQA Internal Organization Assessment ไม่รู้ว่าเก็บมาได้มามากน้อยแค่ไหน วิทยากรบอกเราว่า ADLI ใช้สำหรับการประเมินตั้งแต่หมวด 1 - 6 ส่วนหมวดเจ็ดใช้ LeTCI แค่ ADLI ก็ไม่ง่ายแล้วนิเพราะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราอ่านเอกสารที่ผู้ยื่นให้เราเข้าไปเป็นผู้ตรวจประเมิ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 751
at: 24 September 2015 20:20
20 September 2015
Ico48
การประเมินองค์กรแบบ TQA ประเมินอะไร
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่พร้อมพัฒนา องค์กรที่มุ่งมั่นไปแนวทางเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพระดับชาติ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนเป็นรูปเล่ม และพร้อมรายงานเนื้อหาสาระ ที่ตัวเองอ่าน และเข้าใจความว่ากำลังทำอะไร และพร้อมที่จะนำเสนออย่างไร ที่จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน อ่านแล้วฟัน...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 721
at: 20 September 2015 18:47
19 September 2015
Ico48
การส่งต่อในความหมายของคุณภาพ
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เป็นเรื่องที่น่าคิด และติดตาต้องใจมานานว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรในเรื่องของการส่งต่อ คำว่าส่งต่อในความหมายของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในแวดวงของคำว่าคุณภาพอย่างกรณีที่เราเปิด LAB ทดสอบในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาว่าเครื่องมือเราไม่พร้อม เราเห็นว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบเราก็อาสาที่จะ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 783
at: 19 September 2015 22:14