นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล

01 มกราคม 2559
Ico48
Safety :ความปลอดภัย
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
Safety:ความปลอดภัย การลดสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยบาดเจ็บทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน การควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติภัย 1. การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภัย 1.1. กำหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์การเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงคู่มือคว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2595
เมื่อ: 01 มกราคม 2559 15:22
25 ธันวาคม 2558
Ico48
Delivery: การส่งมอบ
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
การส่งมอบผลผลิตจากฝ่ายงานหนึ่งไปยังอีกฝ่ายงานหนึ่ง หรือส่งไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาอย่างถูกต้องและแม่นยา การปรับปรุงการส่งมอบ ปัจจุบันในตลาดโลกมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันมากขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านคุณภาพแล้ว การส่งมอบก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อส่งมอบให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1120
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2558 15:57
23 ธันวาคม 2558
Ico48
การดำเนินงานตามระบบ Lean
ใน ประกันคุณภาพ
โดย เปตอง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ห้องประชุม 1 โดย รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คุณลักษมี สารบรรณ และคุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์ Lean คือ กระบวนการผลิตที่มุ่งลดความสูญเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 700
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2558 11:21
22 ธันวาคม 2558
Ico48
ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัยพากรธรรมชาติ ดำเนินการเพื่อจัดการผู้จำหน่ายที่นำอาหารที่ดีมีคุณภาพ สะอาด และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร .. ด้วยแนวทางของการพัฒนาคื สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ดำเนินงานพัฒนาด้านสุขาภิบาลแวดล้อม ควบคุมให้มีการจำหน่ายอาหารปลอดภัย ดำเนินงานคุ้มครองผู...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2434
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2558 14:18
16 ธันวาคม 2558
Ico48
Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
การลดต้นทุนเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการต่าง ๆ มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนอย่างจริงจัง ความหมายของต้นุทน ต้นทุน คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นอยู่ในมื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 847
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2558 16:23
13 ธันวาคม 2558
Ico48
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ของดี บริการที่ดี และรู้ว่าอะไรคือของดี บริการที่ดี ทำนองเดียวกัน ในการทำงานทุกคนก็อยากทำงานที่ทำให้ตนสบาย ง่ายสะดวกกับตนเอง แทนที่จะคำนึงถึงของดี บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ พอผลไม่ดีก็ไปโทษที่ลูกค้า ผู้มารับบริการ จึงไม่แก้ไม่พัฒนาที่ตน จนทำให้ขัดแย้งกันไปมากขึ้น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 589
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2558 09:59
11 ธันวาคม 2558
Ico48
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่มีการประเมินกันในการทำงาน โดยให้ลูกค้าผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน ที่ง่าย ๆ มักทำกันแบบให้คะแนน 1-5 หรือ 1-10 ก็ได้รู้ว่าได้คะแนนเท่าไร ได้มากก็ดีใจ ได้น้อยก็ไม่พอใจ บางที่บางคนก็มีการคะแนนจากลูกค้าด้วย ความจริงการประเมินความพึงพอใจสามารถประเมินจากกระบวนการภายในได้ ซึ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 832
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2558 08:18
09 ธันวาคม 2558
Ico48
Quality : คุณภาพ (1)
ใน Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
ความหมายของคุณภาพ คือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความสำคัญของคุณภาพ 1. สร้างความพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า 2. ช่วยลดต้นทุน 3. สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 4. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร 6. นำมาสู่การเพิ่มกำไรใ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2558 16:54
27 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผลไม้ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีคุณภาพรสชาติดีที่สุด ทั้ง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เมื่อเช้าได้ฟังข้อมูลที่นักเศรษฐศาสตร์ ได้ศึกษาการส่งออกสอนค้าในอาเซียน พบว่าปัจจุบัน อินโดนีเซียมีการส่งออกผลไม้มากกว่าไทย และบอกว่าผลไม้ไทยมีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างมาก ความจริง ผลไม้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 620
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2558 10:14
17 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เดินผ่านไปไหนก็ป้ายประชาสัมพันธ์ว่ามีบริการนั้นดี ของนั้นมีคุณสมบัติดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ ทำให้คิดถึงการทำงานประจำของแต่ละหน่วย แต่ละงาน แต่ละหน้าที่ น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่ามีบริการอะไรใหม่ มีสิ่งใหม่ ๆ อะไรดี บ้าง เพราะการคิดถึงประเด็นที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้มีอะไรดีกว่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 842
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2558 09:53
10 พฤศจิกายน 2558
Ico48
การปรับ ISO 9001:2015 เข้ากับ TQA
ใน Lifestyle
โดย Zenki
จากข้อกำหนดใหม่ของฉบับร่างมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่หลายๆ ท่านได้เห็นกันไปแล้วนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ISO 9001:2008 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียว ดังที่ พี่ทดแทน ได้นำมาเล่าให้ฟังในบันทึกที่ผ่านมา สรุปความ ISO /CD 9001:2015 ฉบับร่างของคณะกรรมการ ISO/TC 176 ซึ่งปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1006
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2558 11:54
Ico48
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้เห็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สิ่งดี ๆ ที่อยากได้อยากให้เป็นทั้งในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร องค์กร การตั้งวิสัยทัศน์ ปณิธาน อันสวยหรู แต่มักไม่ค่อยเกิดในความเป็นจริง ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะอบรมกี่ครั้ง ทำกี่ที ก็ไม่มีใครทำ ทำแบบเดิม ทำตรงข้าม แสดงว่าการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ไม่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 830
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2558 10:32
06 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1095
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2558 12:55
30 ตุลาคม 2558
Ico48
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย เปตอง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16 กันยา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 707
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2558 17:34
20 ตุลาคม 2558
Ico48
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้สังเกตคนไทยมีนิสัยแตกต่างกันระหว่างการให้ของ กับ การขายของ คนไทยเป็นคนใจดีที่ให้ของแก่ใคร มักให้แต่ของดี ๆ บางครั้งดีกว่าที่ตนใช้เอง กินเอง เพื่อให้ได้รับความยินดีนิยมชื่นชอบจากผู้รับ และของที่ไม่ดีมักไม่กล้าให้เกรงว่าคนรับจะได้ของไม่ดี แต่กับของซื้อของขาย มักจะเสียดายของ ของไม่ดี ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 638
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2558 07:09
03 ตุลาคม 2558
Ico48
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อ่านข่าวว่า คนรุ่นใหม่จบปริญญาตรีตีค่าตนสูงเรียกเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน โดยตีจากค่าใช้จ่ายที่ตนได้จากพ่อแม่ตอนเรียนที่ใช้จ่ายเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากได้เงินต่ำกว่าที่เรียกบอกว่า ไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่า ไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้เดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท นั่นเป็นรุ่นใหม่ที...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 611
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2558 09:31
26 กันยายน 2558
Ico48
ปัญหาระบบการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดการศึกษาตามระบบ เป็นจัดการการสอนที่เป็นระบบปิด เป็นระบบที่เรียนตามความรู้ ตามระบบและกิจกรรมที่จัดให้ ผู้เรียนไม่ต้องคิด ไม่ต้องหา เพียงแต่ทำตาม การประเมินผลก็ทำแบบผิด ถูก ตามที่สอน ไม่ใช่ถูกผิดตามเหตุการณ์ สถานการณ์จริง ทำให้การเรียนขาดกระบวนการเรียนแบบลองผิดลองถูก ขาดการหาควา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 839
เมื่อ: 26 กันยายน 2558 07:32
24 กันยายน 2558
Ico48
ขอบเขต ADLI
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อย่างที่บอกว่าได้ไปเรียนรู้หลักสูตรTQA Internal Organization Assessment ไม่รู้ว่าเก็บมาได้มามากน้อยแค่ไหน วิทยากรบอกเราว่า ADLI ใช้สำหรับการประเมินตั้งแต่หมวด 1 - 6 ส่วนหมวดเจ็ดใช้ LeTCI แค่ ADLI ก็ไม่ง่ายแล้วนิเพราะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราอ่านเอกสารที่ผู้ยื่นให้เราเข้าไปเป็นผู้ตรวจประเมิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 751
เมื่อ: 24 กันยายน 2558 20:20
20 กันยายน 2558
Ico48
การประเมินองค์กรแบบ TQA ประเมินอะไร
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่พร้อมพัฒนา องค์กรที่มุ่งมั่นไปแนวทางเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพระดับชาติ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนเป็นรูปเล่ม และพร้อมรายงานเนื้อหาสาระ ที่ตัวเองอ่าน และเข้าใจความว่ากำลังทำอะไร และพร้อมที่จะนำเสนออย่างไร ที่จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน อ่านแล้วฟัน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 721
เมื่อ: 20 กันยายน 2558 18:47
19 กันยายน 2558
Ico48
การส่งต่อในความหมายของคุณภาพ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เป็นเรื่องที่น่าคิด และติดตาต้องใจมานานว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรในเรื่องของการส่งต่อ คำว่าส่งต่อในความหมายของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในแวดวงของคำว่าคุณภาพอย่างกรณีที่เราเปิด LAB ทดสอบในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาว่าเครื่องมือเราไม่พร้อม เราเห็นว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบเราก็อาสาที่จะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 783
เมื่อ: 19 กันยายน 2558 22:14