นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

16 พฤษภาคม 2560
Ico48
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก ดังน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560 08:35
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ จากไม่รู้ให้มีความรู้ จากทำไม่ได้ให้ทำได้จึงเรียกว่ามีความสามารถ ในการศึกษาพัฒนาตนให้ได้ดีต้องทำอย่างมีเป้าหมาย คือต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาความสามารถอะไรบ้าง เบื้องตนคือต้องสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ คือต้องอ่านออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 214
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 09:12
11 พฤษภาคม 2560
Ico48
Passive knowledge and active knowledge
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Passive knowledge คือความรู้อยู่ในหนังสือ ตำรา สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ท่องจำได้ Active knowledge คือความรู้ที่ใช้ในการทำสร้างค่าได้จริง Passive knowledge เหมือนตำราทำอาหาร หรือการท่องจำท่าว่ายน้ำ ถึงท่องได้จำได้ ตอบคำถามได้ ก็ยังไม่มีอาหารทาน ยังว่ายน้ำจริงไม่ได้ จึงเป็นความรู้ที่ใช้งานให้เป็น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560 08:25
27 เมษายน 2560
Ico48
Repeated learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนได้เขียนวันทึกให้ผู้สอน ใช้กระบวนการทำซ้ำ ๆ เพื่อการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/43758 วันนี้มาพูดด้านผู้เรียน ไม่ว่าจะเรียน หรือทำอะไร อยากทำได้ อยากมีความชำนาญ ให้ทำสิ่งนั้นซ้ำ ๆ ทำจนทำได้ ทำจนชำนาญ และทำจนเชี่ยวชาญ จนเป็นทำได้อัตโนมัติ จนเก่ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 242
เมื่อ: 27 เมษายน 2560 10:23
20 เมษายน 2560
Ico48
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความรู้ที่สามารถใช้ได้ดี มีค่า พัฒนาเพิ่มพูนได้ไม่จำกัด คือต้องรู้อย่างเข้าใจจริง เช่นการทำอาหารได้ดีมีความอร่อยต้องทำได้อย่างเข้าใจ รู้จังหวะการปรุงได้ดี ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องใช้ตำราอาหาร ดังนั้นการเรียนรู้ศึกษาให้ได้ดี สามารถปรับใช้ให้ได้ดีมีค่า ต้องเรียนให้ทำได้ ให้เรียนให้เข้าใจ การเร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 192
เมื่อ: 20 เมษายน 2560 08:05
19 เมษายน 2560
Ico48
Repeated teaching
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนท่านใดที่เป็นห่วงเป็นใยผู้เรียนจะอบรม สั่งสอน บ่นว่าเป็นประจำด้วยคำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนผู้เรียนจำไปล้อเลียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า แสดงว่าการพูดซ้ำ ๆ เป็นประจำ หรือหลาย ๆ ครั้ง สามารถนำมาใช้ในการสอนให้จำได้ ซึ่งก็เหมือนการทำอะไรบ่อย ๆ ทำประจำ ก็สามารถทำได้จนช่ำชองชำนาญ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 331
เมื่อ: 19 เมษายน 2560 08:19
17 เมษายน 2560
Ico48
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีความรู้มากมาย การจัดการเรียนการสอนด้วยให้ความรู้ ให้ทำตาม ให้ท่องจำ ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่สอน ตามตำรา ตามวิชาการ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากมาย ทำให้เกิดปัญหาคือมีความรู้ แต่นำมาใช้ไม่เป็น คือสามารถทำได้ตามที่บอกให้ทำ แต่คิดเอง พัฒนาเองไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่เคยถู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 177
เมื่อ: 17 เมษายน 2560 09:51
06 เมษายน 2560
Ico48
สอนการคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุค 4.0 ที่ต้องการนวัตกรรมที่ต้องสร้างด้วยความสามารถ ไม่ใช่การทำตามธรรมชาติ ตามวิชาการ การคิดจึงเป็นส่วนหลักในการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีมีค่ากว่าเดิมที่เรียนกว่า นวัตกรรม การจะเกิดนวัตกรรมได้ต้องมีความคิดที่หลากหลาย การผสมผสานหลายความรู้ เทคโนโลยีเข้าด้วยกันให้มีค่า มีความเป็นอัจฉริยะเพิ่มขึ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 206
เมื่อ: 06 เมษายน 2560 09:27
25 มีนาคม 2560
Ico48
การศึกษาให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาให้เกิดค่า คือการศึกษาให้คนมีความสามารถในการทำหน้าที่ทำงานในสาขาอาชีพที่เรียน บางสาขาสามารถเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย แต่บางอาชีพบางสาขาต้องเป็นสาขาที่เรียนเท่านั้น เช่น สาขาการแพทย์ พยาบาล เภสัช วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบางอาชีพใครเรียนอะไรมาก็ทำได้ เช่น การทำธ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 25 มีนาคม 2560 05:17
17 มีนาคม 2560
Ico48
การเรียนรู้เชิงรุก
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
สรุปประสบการณ์ “การเรียนรู้เชิงรุก” การรับรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่ได้สรุปตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์สู่การเรียนรู้ร่วมกันในเวทีวิจัยการพัฒนาค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 185
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 17:28
Ico48
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว
ใน learn
โดย ศรีนรา
พื้นที่แปลงผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณประตูศรีทรัพย์ (มีนาคม 2560 )สีเขียวของผักที่ปลูกขณะนี้ต่างเติบโตสลับกับสีสันสะดุดตาของดอกไม้สีเหลืองในแปลงผัก "ดาวเรือง" ที่ทำให้ใครต่อใครที่ผ่านมา บ้างจอดรถเดินเข้ามาถาม ด้วยความสงสัยบางท่านนำครอบครัวมาเดินเล่นชมความสวยงามพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 496
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 04:36
11 มีนาคม 2560
Ico48
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ อยากมี แต่ไม่สำเร็จสักทีเพราะตั้งใจไม่มากพอ หรือตั้งใจไม่เป็น ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความสำเร็จที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเส้นทางวิธีทำสู่ความสำเร็จอะไร อย่างไรบ้าง ทั้งการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต อย่างการเรียน ต้องฟัง ต้องเรีย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 231
เมื่อ: 11 มีนาคม 2560 10:24
10 มีนาคม 2560
Ico48
Come free, back full learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการเรียนต้องทำสมอง จิตใจ ร่างกายให้ว่างเพื่อรองรับการเรียนให้เต็มที่ มิฉะนั้นการเรียนรู้อาจไม่ได้ผล หรือเกิดผลน้อยลง การทำสมองให้ว่าง ต้องไม่มัวคิดอะไรอื่น นอกจากตั้งใจจดจ่ออยู่กับการเรียน เรียนให้รู้ ทำความเข้าใจ สงสัยให้ถาม มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการเรียนต่อไปที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน นอกจา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
เมื่อ: 10 มีนาคม 2560 08:37
05 มีนาคม 2560
Ico48
แก้การคิดไม่ออก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนจำนวนมาก ทำอะไรไปแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปดี โดยเฉพาะการทำให้ดี มีความสร้างสรรค์ และมีค่า การคิดไม่ออกเกิดจากมีความรู้ไม่พอ มีประสบการณ์น้อย และขาดทักษะในการคิด การมีความรู้ไม่พอเกิดจากเรียนรู้น้อยไป แต่ที่สำคัญกว่าคือเรียนรู้ไม่เป็น คือเรียนแบบรับรู้ ไม่ตั้งใจเรียน ทำให้รู้ไม่พอ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 240
เมื่อ: 05 มีนาคม 2560 10:02
27 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการติดต่อสื่อสารกันออนไลน์ ทั้ง share chat ส่งภาพ วิดีโอ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งจริง ไม่จริง รวมถึง โฆษณาค้าขาย ออนไลน์ และยังมีการติดต่องาน สั่งงาน พบญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มี คือการเรียนรู้ นอกจากเรียนรู้จากการรับส่งข้อความข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 265
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:43
10 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Freeware: NACA Sections
ใน พลังงานลม
โดย Smarn
Aerodynamics for Students บังเอิญเจอซอฟต์แวร์ช่วยงาน สำหรับการเขียนแบบ แอร์ฟอล์ย หรือรูปปีกเครื่องบินนั่นเอง ก็เลยนำมาแปะไว้ก่อน ชื่อโปรแกรม NACA Airfoil Sections ครับ แปะไว้ก่อน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ค่อยมาเล่าต่อครับ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 310
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2560 16:32
09 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งสติในการเรียน 1 เป็นการตั้งเป้าเพื่อผลการเรียนให้เกิดผลดี มีความสามารถจริง นอกจากนี้ยังต้องตั้งสติในการพิจารณาตนว่าเหมาะสมกับการทำอะไร มีความชอบ ความสามารถพิเศษอะไร และนำไปประกอบอาชีพอะไร ดังนั้น นอกจากความชอบของตัวเอง ยังต้องดูว่าสาขาที่เรียนมีโอกาสทำงานอะไรได้บ้าง ในตำแหน่งงานอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 272
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2560 08:55
08 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สติคือการรู้ตัว รู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร การตั้งสติในการเรียน คือการตั้งเป้าหมายในการเรียน ให้รู้ตัวว่า กำลังเรียนอะไรเพื่ออะไร เพื่อให้มีสมาธิ ทำสมาธิในการทำให้ไปสู่เป้าหมาย ไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง ให้สมาธิไปอยู่กับสิ่งอื่น ทำให้การเรียนไม่ได้ผล การเรียนการศึกษาเป็นการศึกษาหาความรู้ พัฒ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 324
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560 09:11
06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาปลายปิดคือการศึกษาที่สอนให้จำ สอนให้ทำตาม และวัดผลจากการสอบการจำ เช่น ข้อสอบที่มีตัวเลือก ข้อสอบถูกผิด เป็นต้น ส่วนการศึกษาปลายเปิดเป็นการศึกษาให้ค้นคว้า คิดพิจารณา ตั้งคำถาม สร้างค่าว่ามีอะไร ทำอะไรได้ดีกว่า ที่เป็นการศึกษาและคิดสร้างงานที่ต้องตอบให้ได้ว่า ทำให้ได้ดีกว่าอย่างไร แ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2560 07:15
04 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายคนคงมีความรู้สึกตามหัวข้อบันทึกว่า ได้เรียน ได้พยายามอย่างมาก ทุ่มเทเต็มที่แต่ยังไม่ได้ดีสักที หรือดูคนอื่นสบาย ๆ แต่ก็ได้ดี หลายคนไปเรียนตามปกติ หรือไม่ตั้งใจเรียน แต่ทุ่มเทดูหนังสืออย่างหนัก บางทีดูจนไม่หลับไม่นอนก่อนสอบ แต่ทำข้อสอบไม่ได้ดี นึกคิดอะไรไม่ออกเมื่อเข้าห้องสอบ เขียนบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 237
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2560 11:32