นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

05 สิงหาคม 2560
Ico48
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีเป้าหมาย เป็นการทำให้รู้ชีวิตแต่ละวันต้องทำอะไร เพื่ออะไร ไม่ใช่ทำไป อยู่ไปวัน ๆ การเรียนให้มีเป้าหมาย ไม่ใช่แค่เรียนให้ได้ เรียนให้จบ แต่ต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ และดำเนินชีวิตที่ดี การเรียนให้มีเป้าหมาย ต้องศึกษาหลักสูตรว่า เรียนแล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 69
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2560 09:58
02 สิงหาคม 2560
Ico48
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รู้ ต่างจากความรู้ รู้คือการใช้ความรู้ทำคุณสร้างค่า ส่วนความรู้คือความจริง ประสบการณ์ กระบวนการ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในที่ต่าง ๆ เช่น ในหนังสือ ในสื่อ ในตัวคน ในสถานที่ ในธรรมชาติ การมีความรู้แต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีค่า รู้นอกจากมีความรู้ ยังรู้ทำงาน รู้หน้าที่ จึงเกิดงาน เก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2560 09:11
01 สิงหาคม 2560
Ico48
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่สังคมให้ค่ากับปริญญา ประกาศนียบัตร การศึกษาจึงมุ่งไปที่การได้มาซึ่งใบปริญญา ประกาศนีบัตร ไม่ใช่ความรู้ความสามารถการพัฒนาตน พัฒนาศักยภาพคน จึงทำให้เกิดธุรกิจการศึกษาคือการศึกษาให้ได้เงินที่คนเรียนไม่ต้องการเรียนรู้ แค่จ่ายเงินให้ได้ปริญญา อยู่ให้ครบตามหลักสูตรก็ได้ปริญญา หรืออีกทางก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 98
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2560 10:04
20 กรกฎาคม 2560
Ico48
การอ่านให้จำได้ดี 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขั้นต่อไปเป็นการอ่านให้ได้สาระเชิงลึก อ่านให้เข้าใจในเนื้อหา เมื่อรู้จักกรอบ องค์ประกอบและจุดเน้นของหนังสือแล้ว จึงอ่านหนังสือเพื่อให้ได้สาระ ประโยชน์ตามนั้น และถามตัวเองว่าได้หรือยัง ที่ทำให้เกิดผล ทำให้เข้าใจ ทำให้จำได้ง่ายได้ดีขึ้น และทำเครื่องหมายหรือจดสาระหลักที่สำคัญไว้ใช้ทบทวนท่องจำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 113
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2560 08:29
19 กรกฎาคม 2560
Ico48
 การอ่านให้จำได้ดี 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอ่านให้จำได้และได้ผลดี ต้องมีหลักในการอ่าน ไม่ใช่อ่านไปเรื่อย ๆ ที่ทำให้สับสน หาค่า หาสาระไม่ได้ เหมือนการรบที่ไม่มียุทธศาสตร์ การเล่นกีฬาที่ไม่มีแผน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ต้องส่งลูกส่งต่อให้ใครทางไหน ต้องหลบบหลีกอย่างไร เล่นเต็มที่เหนื่อยแทบตายก็ยากที่จะชนะ แต่หากมีระบบมีแผนที่ดี จะช่วยให้เห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 08:34
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
รายงานการอบรม
ใน Nantana
โดย Ajarn Nantana Sittirak
การวิจัยในชั้นเรียน: นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้สอนและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Classroom research: Educational innovation for the teacher and learner of the 21st Century) อ.นันทนา สิทธิรักษ์ สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ nantana.si@psu.ac.th เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะพาณิช...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 10
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 15:09
Ico48
การจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ใน บัญชี
โดย Birdy
เครื่องมือทางการเงิน เป็นสัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุน ของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินต้องจัดประเภทหรือส่วนประกอบ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเป็นหนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุน ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 12:16
13 กรกฎาคม 2560
Ico48
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – Based Instruction)
ใน App น่าใช้
โดย Jirawat Sinchai
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – Based Instruction) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย สนใจที่จะค้นคว้า หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้สอนอาจจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่จำลองขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาร่วม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 18:02
Ico48
ข้อเสนอแนะการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น
ใน นราภรณ์ ไชยรัตน์
โดย นราภรณ์
รายวิชาหลักการบัญชี/บัญชีขั้นต้น เป็นวิชาพื้นฐานเล่มสำหรับนักศึกษาบัญชีในทุกมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญสำหรับการเรียนบัญชี สำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน (GenZ--> GenC) เป็นเด็กที่เติบโตพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เร็ว แต่ขาดความอดทน สมาธิสั้น ดั้งนั้น จึง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 15:21
12 กรกฎาคม 2560
Ico48
ข้อเสนอแนะการสอน ด้วยวิธี PDCA ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน
ใน NuAoM
โดย NuAomKubb
เมื่อถามว่า "วิธีสอนคืออะไร" คำตอบที่ได้มักจะมีลักษณะดังนี้ "วิธีสอนคือวิธีการที่ครูใช้ในการสอนผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีสอนมีหลายวิธี เช่น.... ไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด ครูควรเลือกใช้วิธีสอนหลายๆวิธี เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัถตุประสงค์..."(ทิศนา แขมมณี, 2560, น.321) ดังนั้นรูปแบบในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 98
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 18:13
Ico48
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” โดย ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีการแนะนำระบบ LMS2 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปรับปรุงจากระบบ LMS เดิม โดยใช้งานร่วมกับสื่อต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 12
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 17:43
Ico48
อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใน บัญชีน่ารู้
โดย ตะหลิว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี โดยคาดว่ามาตรฐาน TFRS 15 จะมีผลบังคับใช้ ในประเทศไทยในปี 2562 (1 ปีภายหลังจากมาตรฐาน IFRS 15 มีผลบังคับใช้ในระดับสากล) ทั้งนี้เมื่อมาตรฐานการรับรู้รายได้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะมีผลให้มาตรฐานการบัญชีไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะถูกยกเลิกดังนี้ มา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 16:05
07 กรกฎาคม 2560
Ico48
ปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียน
ใน English
โดย Suthida
การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่คิดไม่ออกว่าควรจะทำวิจัยปัญหาใดดี เราจะเลือกปัญหาวิจัยอย่างไรจึงจะเหมาะสม ผู้สอนควรตั้งความคาดหวังไว้ว่าในวิชานั้นผู้เรียนต้องมีความสามารถ/พฤติกรรมในระดับใด แล้วมาดูสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไร เมื่อสภา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 12:53
06 กรกฎาคม 2560
Ico48
Observer vs Participant in education
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Observer คือผู้สังเกต ผู้เห็น ผู้รับรู้ แต่ไมได้ลงมือทำ จึงทำไม่ได้ ไม่มีความชำนาญ เป็นเพียงได้เห็น ได้รู้เท่านั้น Participant คือผู้ร่วมลงมือทำ จึงทำได้ มีผลได้เสีย ในการศึกษา อบรม ดูงานต่าง ๆ จึงเป็นเพียง observer อย่างดีก็ได้ทำกิจกรรมที่มีการจัดให้ จึงเป็นเพียงผู้เห็น ผู้ฟัง ผู้รู้ ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2560 09:38
05 กรกฎาคม 2560
Ico48
ข้อเสนอแนะการสอน: การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
ข้อเสนอแนะการสอน: การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) ศาสตร์ทางด้านการบัญชีนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 1) การบัญชีการเงิน และ 2) การบัญชีบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลที่ตอบสนองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ข้อมูลทางการบัญชีการเงินจะมุ่งเน้นนำเสนอให้ข้อม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2560 11:36
16 พฤษภาคม 2560
Ico48
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก ดังน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 284
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560 08:35
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ จากไม่รู้ให้มีความรู้ จากทำไม่ได้ให้ทำได้จึงเรียกว่ามีความสามารถ ในการศึกษาพัฒนาตนให้ได้ดีต้องทำอย่างมีเป้าหมาย คือต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาความสามารถอะไรบ้าง เบื้องตนคือต้องสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ คือต้องอ่านออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 314
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 09:12
11 พฤษภาคม 2560
Ico48
Passive knowledge and active knowledge
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Passive knowledge คือความรู้อยู่ในหนังสือ ตำรา สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ท่องจำได้ Active knowledge คือความรู้ที่ใช้ในการทำสร้างค่าได้จริง Passive knowledge เหมือนตำราทำอาหาร หรือการท่องจำท่าว่ายน้ำ ถึงท่องได้จำได้ ตอบคำถามได้ ก็ยังไม่มีอาหารทาน ยังว่ายน้ำจริงไม่ได้ จึงเป็นความรู้ที่ใช้งานให้เป็น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560 08:25
27 เมษายน 2560
Ico48
Repeated learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนได้เขียนวันทึกให้ผู้สอน ใช้กระบวนการทำซ้ำ ๆ เพื่อการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/43758 วันนี้มาพูดด้านผู้เรียน ไม่ว่าจะเรียน หรือทำอะไร อยากทำได้ อยากมีความชำนาญ ให้ทำสิ่งนั้นซ้ำ ๆ ทำจนทำได้ ทำจนชำนาญ และทำจนเชี่ยวชาญ จนเป็นทำได้อัตโนมัติ จนเก่ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 339
เมื่อ: 27 เมษายน 2560 10:23
20 เมษายน 2560
Ico48
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความรู้ที่สามารถใช้ได้ดี มีค่า พัฒนาเพิ่มพูนได้ไม่จำกัด คือต้องรู้อย่างเข้าใจจริง เช่นการทำอาหารได้ดีมีความอร่อยต้องทำได้อย่างเข้าใจ รู้จังหวะการปรุงได้ดี ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องใช้ตำราอาหาร ดังนั้นการเรียนรู้ศึกษาให้ได้ดี สามารถปรับใช้ให้ได้ดีมีค่า ต้องเรียนให้ทำได้ ให้เรียนให้เข้าใจ การเร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 239
เมื่อ: 20 เมษายน 2560 08:05