นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ/ทั่วไป

1) สำเร็จการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี หรือหลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์3) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร       ตำแหน่งเภสัชกร   จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. วุฒิ/อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน

- วุฒิปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)    อัตราเงินเดือน 11,880 บาท

- วุฒิปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)    อัตราเงินเดือน 13,250 บาท

- ค่าใบประกอบโรคศิลปะ      จำนวน 5,000 บาท/เดือน

- เงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)   จำนวน 1,500 บาท/เดือน

 - ค่าเช่าบ้าน (ถ้ามี)

4. ระยะเวลาการรับสมัคร

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

5.  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pharmacy.psu.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ (074) 288802-3, 212906 โทรสาร (074) 212815

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

6.5 สำเนาใบปริญญาบัตร , หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ

6.6 หลักฐานอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี) ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล

6.7 หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7.  วิธีการสอบ         โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

8. วิธีการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิจากเอกสารต่างๆที่ระบุไว้ในข้อ 6 และโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เพิ่มเติม : PR-8-2555.pdf PR-8-2555.pdf form17-Eng.pdf form17-Eng.pdf  form17-Thai.pdf form17-Thai.pdf

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวรับสมัครงาน 
อ่าน: 1610
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ