นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 ในหัวข้อชุดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” เพื่อเชิญชวนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบโจทย์วิจัย ได้แก่


(1)   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่มาตรการเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตร 
(2)   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร
(3)   การจัดการเชิงนโยบายด้านความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคา
(4)   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่มาตรการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลไกในระบบการตลาดหรือการค้าสินค้าเกษตร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการจัดการด้านการตลาดปัจจัยการผลิต
(5)   การศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยภายใต้การแข่งขันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย(proposal) จำนวน 3 ชุด พร้อมข้อมูลที่บรรจุใน CD 1 ชุด มายัง
คุณสุภาพ นวลละเอียด สำนักวิจัยและพัฒนา โทร. 0-7428-6958 

***ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555***

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และแบบโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่

http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=826:2012-04-19-09-32-20&catid=46:2010-08-05-04-03-23

Read: 3046
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.59.154
Message:  
Load Editor
   
Cancel or