นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าววิจัย

เป็นหมวดหมู่ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2555
Ico48
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php. Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Tel: +66 (0) 74-286-959 Fax: +66 (0) 74-286-...
สร้าง: 12 กันยายน 2555 15:22 · อ่าน: 3654
31 กรกฎาคม 2555
Ico48
หนังสือชุดความรู้ ม.อ. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ทำการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของ หนังสือชุดความรู้ ม.อ. ซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ปัญหาชายแดนใต้ฯ , ปาล์มน้ำมัน, การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย และไบโอดีเซล หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ หน้าหลัก http://rdo.ps...
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2555 16:53 · อ่าน: 3610
19 กรกฎาคม 2555
Ico48
ประกาศทุนวิทยานิพนธ์ ปี 55 - แก้ปัญหาภัยพิบัติ ฯ
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ (MOU ม.อ. - สกว.) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 ในประเด็นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุน ฯ ดังกล่าวมายังทุกท่านที่ส...
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2555 14:49 · อ่าน: 3828
29 มิถุนายน 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผลงานวิจัยของท่าน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์การเผยแพร่สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของ สกว. ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์อันได้แก่- ผลงานวิจัยเรื่อง "เทคโนโลยีสำหรับการผลิตไรน้ำ...
สร้าง: 29 มิถุนายน 2555 11:56 · อ่าน: 3632
07 มิถุนายน 2555
Ico48
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน ประจำปี 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2555 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยใน 6 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การเพิ่มขีด...
สร้าง: 07 มิถุนายน 2555 14:55 · อ่าน: 3494
23 พฤษภาคม 2555
Ico48
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผล งานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ผ่านเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง [คณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (สกอ.)] นั้น สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเลขานุก...
สร้าง: 23 พฤษภาคม 2555 09:53 · อ่าน: 3379
24 เมษายน 2555
Ico48
ประกาศทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ The National Research Foundation of Korea (NRF)
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับหนังสือจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2555 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 –12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering ...
สร้าง: 24 เมษายน 2555 13:11 · อ่าน: 3668
19 เมษายน 2555
Ico48
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 ในหัวข้อชุดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” เพื่อเชิญชวนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได...
สร้าง: 19 เมษายน 2555 16:36 · อ่าน: 3571
02 เมษายน 2555
Ico48
FP7 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับนักวิจัย ม.อ. ทุกท่าน
โดย สโรชา โอนีล มียัง
FP7 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ "Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)" and the "Marie Cure International Outgoing Fellowships (IOF)"**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555** รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_...
สร้าง: 02 เมษายน 2555 15:58 · อ่าน: 3281
19 มีนาคม 2555
Ico48
สวทช. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการแบบแข่งขัน ด้านสุขภาพการแพทย์ และด้านเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการแบบแข่งขัน (Concept proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่1. ด้านสุขภาพการแพทย์2. ด้านเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโดยให้ทุนงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิ...
สร้าง: 19 มีนาคม 2555 15:07 · อ่าน: 3281
22 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดเดินทางมาประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ เพื่อเป็นการแนะนำบทบาทหน้าที่ของ สวก.ในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนาอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ...
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2555 09:52 · อ่าน: 3427
15 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่ง Concept Paper MOU 4 ฝ่าย เพื่อขอทุน วช.
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ทำบันทึกการลงนามความร่วมมือ (MOU 4 ฝ่าย) ในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้โดยใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ซึ่งมีประเด็นในการทำวิจัย 5 เรื่อง ด...
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2555 10:08 · อ่าน: 3378
13 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญนักวิจัยทุกท่าน เข้าชมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่ http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-5.html#vidindex=0
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2555 10:22 · อ่าน: 3941
26 มกราคม 2555
Ico48
สถาบันฮาลาลเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาลฯ ประจำปี 55
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน เรื่อง "ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2555" โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสนับสนุนการทำวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานต้นแบบ โดยผู้ที่ขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หร...
สร้าง: 26 มกราคม 2555 11:10 · อ่าน: 3711
20 มกราคม 2555
Ico48
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นำผลงาน "ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1" คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ปี 54
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัลฯ ได้มีมติอนุมัติให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 รวม 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก...
สร้าง: 20 มกราคม 2555 14:18 · อ่าน: 3640