นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาร์ทโฟนในห้องเรียน

Ico48

ขออนุญาตตอบคำถามว่าทำอย่างไร

๑. บอกกล่าว แนะนำ ก่อนทำการเรียน/การสอนหรือกิจกรรม/โครงการ

๒. ตักเตือน ชี้แจงบทลงโทษ ครั้งที่ ๑ ให้ทราบ

๓. รายงานผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อนำนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

อาจจะดูแข็ง ๆ หรือห้วน ๆ ไปนิด มันติดจากการใช้กับนักศึกษาวิชาทหารบ่อย (เป็นนักศึกษาเช่นกัน) และนำไปใช้กับนักศึกษาในกิจกรรมอื่น ๆ พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเสนออะไรไม่ได้ ทุกครั้งจะบอกว่า ใครต้องการอะไร ทำอะไร ให้บอก และไม่ใช่ที่ทุกคนบอกแล้วจะได้ มันต้องดูความเหมาะสมพร้อมอธิบายเหตุผลเขาทราบ ปัญหาจะได้จบ

ปัจจุบันเชื่อว่า ทุกคนยังต้องสอน ต้องบอก แม้จะเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเป็นนักเรียนมาก่อน ก็ย้งต้องบอก บางคนยังบอกเลยว่า ไม่มีใครบอกเขาแบบนี้มาก่อน