นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48

ตอบ คุณNok และคุณสุพิช

1. สามารถถ่ายบัตรประชาชนเดิมได้ สำหรับที่อยู่ปัจจุบันต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ไปด้วย

2. ย้ายปลายทาง เมื่อสะดวกแล้วทำบัตรประชาชนใหม่ที่อำเภอหรือเทศบาลได้ในภายหลัง

โดยปกติเมื่อติดดต่ออะไรก็ตามต้องถ่ายบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนใหม่อยู่แล้ว และจะมีการกรอกที่อยู่ปัจจุบัน

ที่สามาถติดต่อได้ด้วย