นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Railay02t.jpg

Ico48
Kopi [IP: 136.158.30.183]
21 มกราคม 2564 20:57
#116050

I’ve been searching for this for ages. Good thing I came across to this site. I’ve been reading from forum to forum. Thank you for sharing this. While I was searching for this I found this [url= https://chrome.google.com/webstore/detail/epic-battle-simulator-new/edlcmolhhjncknianlogipgefjijopgm] get epic battle simulator in chrome store [/url] here [url= https://chrome.google.com/webstore/detail/among-us-online/nhklobelplcndebifbcmideenegaikgm] https://chrome.google.com/webstore/detail/among-us-online/nhklobelplcndebifbcmideenegaikgm [/url]

เนื้อหาเต็ม: Railay02t.jpg