นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

Ico48
***สำหรับ SWOT ในเรื่องของนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องฯในระดับชาติ/นานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา2549 พบดังนี้
1. จุดอ่อน               1.1   ผลงานยังไม่กระจายไปครบทุกคณะ มีหลายคณะที่มีผลงานจำนวนน้อยหรือยังไม่มีผลงานเลย1.2  ไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลเป็นระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดในภาพรวม  โดยเฉพาะข้อมูลของศิษย์เก่า  ซึ่ง     ทำให้ข้อมูลที่ได้รับอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง1.3   มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์และ ยานพาหนะทำให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้จำนวนน้อย1.4  มหาวิทยาลัย ขาดการกำหนดนโยบาย แผนและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้สร้างผลงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. จุดแข็งมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย มีนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีความรู้ ความสามารถที่เอื้อในการสร้างผลงาน  ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูจำนวนมากและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจนเป็นยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มากขึ้น
3. โอกาส1.1   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรม เมื่อให้นักศึกษา  และศิษย์เก่ามีโอกาสจัดแสดงผลงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น1.2   พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯอยู่ใกล้ประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะสากล และการพัฒนาผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และศิษย์เก่า
4. อุปสรรค·        ความห่างไกลของมหาวิทยาลัยฯไม่เอื้อ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง  ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  ในการเข้าร่วมกิจกรรม/เสนอผลงานเพื่อชิงรางวัล 
5. กลยุทธ์/แผนพัฒนา                5.1  กำหนดกลยุทธ์และกลไกลในการขับเคลื่อน  พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทุกคณะได้สร้างผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนผลงาน    อีกทั้งเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถที่เป็นสากล  มีสมรรถนะสากล5.2  เร่งจัดทำฐานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกำหนดแผนการส่งเสริมกิจกรรมทั้งระดับชาติและ        นานาชาติที่เป็นระบบ5.3  จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อจูงใจให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมที่มากขึ้น