นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ

Ico48

        ก่อนอื่นผมต้องขอทำความเข้าใจกับบางคณะที่ขอให้กองการเจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรมแบบฟอร์มการขยายเวลาศึกษาต่างประเทศ ของพนักงาน กองขอเรียนว่าเรื่องนี้ควรนำไปคุยในที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวว่าวิทยาเขต/คณะมีปัญหาอะไร จะให้ทางกองแก้ใขอย่างไรหากไม่ตกลงให้ไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีปัญาในทางปฏิบัติตามมา  จึงอยากให้คณะทำบันทึกเสนอมาถึงเลขาที่ประชุมประสานงานกจ.ด้วยครับ

         ปัญหาที่เจอ 1.กจไม่ทราบว่าวิทยาเขต/คณะ จะสำเนาแจ้งหน่วยงานใดบ้าง 2.การขยายของพนักงานแต่ละระดับมีทั้งได้-ไม่ได้ค่าจ้าง วันที่ไม่ได้ค่าจ้างจะใช้ขอความอย่างไร