นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA จาก MBNQA

Ico48

ดีใจกับชาวมอ ที่มี อ วัลลภ ได้พยายามให้ข้อสังเกต มีมุมมองเพิ่มเติม เกี่ยวกับ PMQA - ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ตัวแบบเริ่มต้น (MBNQA) แนะนำให้เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการบริหารองค์กร ไม่เพียงแต่เดินตามหรือเลียนแบบ - ผมขออนุญาตเปิดประเด็นให้ อ.วัลลถ และทุกท่านช่วยคิดกันต่อนะครับ - ประเด็นแรก พวกเราควรจะต้องเข้าใจกันไหมว่า ทำไมตัวแบบตามแนวทาง MBNQA สื่อสารด้วยแผนภูมิที่เป็น Systemic ไม่เหมือนกับตัวแบบรางคุณคุณภาพแห่งชาติของยุโรป ออสเตรเลีย ญึ่ป่น หรือแม้แต่สิงคโปร์ ที่เป็น Systematic มากกว่า - ประเด็นที่ 2 - เราเข้าใจตรงกันหรือยังว่า การเน้นบูรณาการหรือการเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนระบบนี้ - ประเด็นที่ 3 พวกเราทราบหรือไม่ว่า ด้นแบบมีการทบทวน/ปรับแทบทุกปี เพิ่งจะมี มี คศ. 2009-2010 ที่เสนอให้ใช้ควบ 2 ปี เพราะอะไร หากเราไม่ต้องการปรับตามตลอดไปน่าจะทำอย่างไร - ประเด็นที่ 4 กลุ่มลูกค้าของตัวแบบน่าจะจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นอย่างน้อย กลุ่มแรก ในบ้านเรา เช่น ปตท สผ หรือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะมีคุณลักษณะพิเศษแบบหนึ่งซึ่งองค์กรที่รับผิดชอบตั้นแบบจะนำไปใช้ในการทบทวนระบบ กลุ่มที่ 2 เช่น พวกเราที่เหลือส่วนใหญ่ที่ต้องทำเพราะถูกสั่งมา หรือ อยากพัฒนาองค์กร จะมีคุณลักษณะอีกแบบหนึ่ง องค์กรขนาดใหญ่ เช่น มอ ควรจะดำเนินการอย่างไรดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งองค์กร น่าจะใช้วิธีการเดียวกันไม่ได้ - ประเด็นที่ 5 หากตัวแบบเน้นนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การธำรงไว้ซึ่ง Sustainable advantage จริง พวกเราควรจะต้องเดินอย่างไร - ผมขออนุญาตชวนคิดแค่นี้ก่อนนะครับ - เป็น problem sharing นะครับ - ชอบพระคุณ อ วัลลภ  อีกครั้งด้วยครับ  

เนื้อหาเต็ม: PMQA จาก MBNQA