นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48

เคยใช้ mailmerge บ่อยๆ

ปกติใช้ในหนังสือเชิญประชุม แล้วก็ประกาศนียบัตร

ไม่เคยประยุกต์ใช้อย่างอื่น ต้องเอาไปใช้ในการออกข้อสอบบ้างแล้ว ขอบคุณคะ