นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความคิดฉัน ความคิดเธอ เป็นความคิดเรา

Ico48

ในการแสดงความเห็นในการทำงาน ต้องมุ่งที่ผลสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความเห็นตามความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ เพื่อลดความขัดแย้งส่วนตน และบางเรื่องมีวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายหลายวิธี ที่ข้อสรุปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวกันก็ได้